Opplysningsvesenets fond

Opplysningsvesenets fond, fond som har til formål å komme Den norske kirke til gode ved å:

Faktaboks

også kjent som:
Ovf
  • holde boliger for biskoper og prester i Den norske kirke.
  • gi tilskudd til kirkelige formål i henhold til lov om Opplysningsvesenets fond.

Fondet ble opprettet ved lov av 20. aug. 1821 og dannet ved salg av geistlighetens benefiserte gods. Etter Grl. § 116 skal salgssummene bare kunne brukes til geistlighetens beste og fremme av opplysningen. Fondet reguleres nå etter lov av 7. juni 1996 om Opplysningsvesenets fond. Etter at det fra 1980-årene ble foretatt betydelige salg av prestegårder og andre geistlige eiendommer, disponerer fondet en variert formues- og eiendomsmasse; ved utgangen av 2015 omfattet denne bl.a. 408 preste- og bispeboliger, hvorav 105 var fredet. Fondet og dets datterselskaper eier dessuten en del næringseiendommer, ca. 7000 festetomter og 895 000 dekar skog og utmark. Ved utgangen av 2015 hadde fondet en samlet kapital på 3,4 milliarder kroner, og i løpet av året hadde det gitt tilskudd til Den norske kirke på i alt 129 millioner kroner.

Loven av 1996 understreket fondets posisjon som et selvstendig rettssubjekt, og enkelte formelle bindinger for bruk av avkastning av deler av fondskapitalen ble opphevet. Grunnlovens vern av fondet ble ytterligere understreket i Høyesteretts dom av 12. juni 2010, hvor regjeringens tomtefesteinstruks ble kjent ugyldig. Instruksen påla fondet å innløse eiendom, samt ta lavere festeavgift, til private enn det tomtefesteloven la til grunn.

Det hersker uenighet blant rettshistorikerne om eiendomsretten til Opplysningsvesenets fond knytter seg til staten eller kirken.

Fondet er et statlig forvaltningsorgan med eget styre, underlagt Kulturdepartementet.

Eksterne lenker

Kommentarer (1)

skrev Knut Riksen

Tilføyelse til nest siste avsnitt: Etter høysterettsdommen av 12.05.10 har staten lagt til grunn at fondet eier seg selv og at det kan anses som en stiftelsesliknende innretning. Det har gjennom årene ikke vært særlig strid om at staten utøver eierrettighetene og forvalter fondet. Utøvelsen er styrt av egen lov og Grunnloven bestemmer fondet sitt formål. Det skal komme Den norske kirke til gode. Det forplikter staten.Kilde: Høyesterettsdommen vedr. tomtefesteinstruksen og kronikk av statsråd Rigmor Aasrud 31.07.13 se http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/aktuelt/taler_og_artikler/minister/taler-og-artikler-av-fornyings--og-kirke/2013/opplysningsvesenets-fond--mellom-bors-og.html?id=733051

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg