Official Development Assistance, betegnelse for overføringer av lån, gaver eller teknisk assistanse som offentlige myndigheter gir direkte til et utviklingsland (stat til stat) eller til multilaterale organisasjoner som FN og Verdensbanken. I dagligtale tilsvarer ODA utviklingshjelp. Kriteriene for hvilke land som kan motta ODA, blir fastlagt av OECDs utviklingskomité DAC (Development Assistance Committee). Målet med ODA er å bidra til økonomisk utvikling og sikre velferd i utviklingsland. All ODA har et gaveelement som utgjør minst 25 prosent av den totale summen. Afrika sør for Sahara har tradisjonelt sett vært den regionen som har mottatt mest ODA. De senere årenes finanskrise har medvirket til at 17 av DACs medlemsland har strammet inn sine bistandsbudsjetter. Totalt bevilget DAC-landene 134 mrd. USD som offisiell bistand i 2011. De OECD-/DAC-landene som i 2011 ga mest bistand som andel av BNI, var Sverige (1,02 pst.), Norge (1,00 pst.), Luxemburg (0,99), Danmark (0,86 pst.), Nederland (0,75 pst.) og Storbritannia (0,56 pst.). Gjennomsnittlig bistandsandel av BNI var i OECD-/DAC-landene var i 2011 0,31 prosent, se for øvrig mer detaljert omtale under utviklingssamarbeid.

OECD/DACs retningslinjer åpner for at visse utgifter knyttet til flyktningers opphold i et OECD-land samt tilbakevending til deres hjemland kan klassifiseres som offisiell ODA-bistand/utviklingshjelp. Støttebeløpene, som for Norges vedkommende også omfatter nærmere definerte kostnader knyttet til reintegrering i opprinnelsesland, ligger administrativt under henholdsvis Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet, Justisdepartementet og Kunnskapsdepartementet. I 2010 ble det bevilget i alt 2,03 milliarder kroner som utviklingshjelp av dette slag, mens det på statsbudsjettet for 2012 ble avsatt vel 1,53 milliarder til samme formål - fordelt over nevnte departementers budsjetter. Tilsvarende plantall for 2013 var 1,27 milliarder kroner.

Ved årsskiftet 2015/16 vedtok OECD en utvidelse av rammen for hvilke typer utgifter som kan inkluderes i ODA. Etter den nye definisjonen aksepterer OECD at bistand til sårbare stater også brukes til å;  

  • støtte utdanning mot ekstremisme,
  • fremme arbeid i lokalsamfunn og i lokale organisasjoner for å hindre radikalisering,
  • styrke juridiske systemer for å sikre rettssaker som verner om menneskerettigheter og korrekt bruk av bevismateriale,
  • forske på alternativer for å møte voldelig ekstremisme i utviklingsland.

Ovennevnte kommer i tillegg til noen former for opplæring av soldater som aksepteres som bistand når det er gjort under oppsyn av sivile. Dette kan være skolering av soldater om sykdommer, menneskerettigheter, om bekjempelse av voldtekt eller om arbeidet mot korrupsjon.

Også ekstra-utgiftene som giverland har ved bruk av militærfly til å levere nødhjelp etter «eksisterende humanitære prinsipper» kan etter den utvidete definisjonen føres som bistand. Forutsetningen er at det er tidskritisk og at sivile alternativer er ikke like effektive.

Som beskrevet under utviklingssamarbeid utvidet OECD/DAC ved årsskiftet 2015/16 rammen for hvilke budsjettposter som kan inngå i ODA-bistand.

Utviklingskomiteen DAC ble etablert i 1960 som en administrativ del av OECD. Komiteen har 24 medlemsland, herunder de største bistandsland. Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet (IMF) og FNs utviklingsprogram (UNDP) har observatørstatus. Komiteen er i første rekke et forum for konsultasjon mellom giverland og andre ytere av bistand. DAC former standarder, målsettinger og strategier til hjelp for givernes bistandspolitikk, samtidig som komiteen utarbeider statistikk over omfanget av bistand, gjeld og kredittforhold med videre. I sum utgjør dette et viktig grunnlag for OECDs vurderinger av medlemslandenes bistand. De mest sentrale utfordringene for DAC fremover ansees å være koblingen mellom miljø og utvikling, mobilisering av  privat sektor mer aktivt i bistandsarbeidet samt styrking av samarbeidet mellom DAC-land og nye bistandsland, som Kina og India. Tidligere miljø- og utviklingsminister Erik Solheim avløste på nyåret 2013 amerikaneren Brian Atwood som formann for utviklingskomiteen DAC. Solheim fratrer forsommeren 2016 etter at han i mai s.å. ble innstilt som ny generaldirektør for FNs miljøprogram, UNEP.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.