NVVP, langtidsplan for vei- og veitrafikksektoren, revideres hvert fjerde år av Stortinget samtidig med øvrige rammeplaner for samferdselssektoren, bl.a. Norsk Jernbaneplan og Norsk Luftfartsplan. NVVP fastlegger samferdselspolitiske mål samt strategier, rammer og tiltak for veitrafikken. Planen behandler også planleggingsprosesser, samordning mellom samferdselsmidlene, satsing på kollektivtransport, fremkommelighet for gående og syklende, trafikksikkerhetstiltak og miljøspørsmål. Investeringsprogrammet legges opp for planperioden på fire år, og med langtidsperspektiv for ti år. Stamveistrekningene fordeles strekningsvis og er underlagt statlig styring, øvrige riksveistrekninger og tilskudd fordeles fylkesvis med stort rom for fylkespolitisk prioritering. Planen utarbeides gjennom en omfattende prosess der fylkesveikontorene samarbeider med kommuner og næringsliv. Etter politisk behandling på fylkesnivå, utarbeider Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet et planforslag som sluttbehandles av Stortinget. Den første veiplanen (Norsk Vegplan) var for perioden 1964–69.