Seilskip, fullrigger
Norge har siden 1800-tallet vært en av verdens største sjøfartsnasjoner. Borgerskapet i norske byer fostret redere og skippere som fikk stor betydning for norsk utenriksfart og eksport. Transporten foregikk lenge med seilskip. Bildet viser fullriggeren «Susanna» i Trondheim. Maleriet fra 1812, og skipet seiler derfor under danske flagg.
Av /Sverresborg Trøndelag folkemuseum.
Lisens: CC BY SA 4.0
Mannskapet på barken Fjellheim
Gjennom historien har skipsfarten gitt mange nordmenn arbeid. Mannskapet på barken «Fjellheim» fra Larvik. Foto fra 1916.
Av /Larvik museum.
Lisens: CC BY SA 4.0

Norge har siden 1800-tallet ruvet som en av verdens største sjøfartsland målt i tonnasje. Årsakene er å finne i en lang kystlinje, tradisjonsrik sjøfartskultur, levedyktige kystmiljøer der kompetanse på skipsbygging og sjømannskap er blitt overført og utviklet mellom generasjoner, samt geografisk nærhet til økonomiske stormakter som Nederland og England. Eksportvarene fisk og trelast ble også viktige betingelser for norsk skipsfart. Enda en faktor er at Norge i siste del av 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet fikk et borgerskap som behersket en rekke utenlandske språk, interesserte seg bredt for kultur og samfunnsliv, dro nytte av utenlandske kontakter og hadde ofte betydelige kunnskaper om en større verden, som kunne strekke seg fra Spania og Italia i sør, til Amerika i vest og Russland i øst, og senere til Asia og Afrika. Borgerskapet i norske byer og ladesteder fostret kompetente redere og skippere som fikk stor betydning for norsk utenriksfart og eksport.

Gjennombruddet for egen norsk handelsflåte i utenriks kom på slutten av 1600-tallet. I slutten av 1870-årene hadde Norge den tredje største flåten, og i slutten av 1930-årene den fjerde største. Krisen i norsk skipsfart fra slutten av 1870-årene og fram til begynnelsen av 1900-tallet, avbrutt av perioder med oppgang, skyldtes ikke bare skiftende og til tider svært dystre internasjonale konjunkturer. Krisen sprang også ut av manglende vilje i norske sjøfartsmiljøer til teknologisk omstilling – fra seil til damp.

Omstillingene etter første verdenskrig brakte Norge til nye høyder innen skipsfart. Etter 1920 kom gjennombruddet for linjefrakt og oljefrakt på tankskip drevet med dieselmotorer. Overgangen fra dampskip til dieselmotor vitner om at rederne hadde lært av forgjengernes tidligere feil og gammeldagse løsninger.

Den første virkelige storhetstiden som Norge opplevde med sine skip, var i seilskutetiden fra 1840-årene til midten av 1870-årene, basert på både linjefart og trampfart, og tradisjonell import og eksport inn og ut av norske havner. I mellomkrigstiden opplevde Norge sin andre storhetstid med tankfart for de store oljeselskapene. I 1920- og 1930-årene vokste norsk tonnasje mer enn noen gang tidligere, avbrutt av enkelte kriseår og kortvarig tilbakegang.

Fra vikingferder til utenlandsk dominans (800–1500)

Bayeux-teppet
Vikingskipene var havgående, hurtiggående, lette å manøvrere, en kunne både ro og seile dem, og de kunne brukes på grunt vann, og en kunne lett gå i land med dem. Skipene ble forutsetninger for handel, plyndring og kolonisering. Fremstilling av vikingskip fra Bayeux-teppet.
Klinkbygging
Nordlandsbåtene er klinkbygd.
Av /Tromsø Museum – Universitetsmuseet.
Lisens: CC BY NC ND 3.0
Jekt
Skåsheimbåten var en vanlig jektestørrelse på 1500- og 1600-tallet.
Jekt
Lisens: CC BY SA 3.0
Hanseatisk kogge
Typisk hanseatisk kogge som ble brukt til å hente særlig tørrfisk i Bergen fra slutten av 1100-tallet.
Hanseatisk kogge
Av /Bergen byarkiv.
Den tyske hansa omkring 1350. De viktigste handelsveiene til sjøs er tegnet inn, likedan en del vanlige vareslag i hansahandelen. Understrekede varenavn viser produksjonssted. D = Dragør. S = Skanör. M = Malmö.
/Store norske leksikon.
Sildebuss
Busse var et nederlandsk fiskefartøy som ble brukt i perioden 1400 til 1800. Sildebussen gikk i stort antall i Nordsjøen, på jakt etter sild.
Av /Verzameling van Vier en tachtig Stuks Hollandsche Schepen.

Skipsfart har betydd mye i Norge i flere tusen år. Sjøfartstradisjoner og skipsteknologi var forutsetninger for vikingferdene i perioden 800–1050. Det var havgående skip med ypperlige egenskaper for seiling, roing og landgang som brakte norske, svenske og dansker vikinger til ulike europeiske land. Vikingskipene var havgående, hurtiggående, lette å manøvrere, en kunne både ro og seile dem, og de kunne brukes på grunt vann, og en kunne lett gå i land med dem. Med skipene nådde vikingene mål både langs kysten og langt inn i landet via elever. Skipene ble forutsetninger for handel, plyndring og kolonisering. Mye av ferdselen og handelen i Norge i vikingtid og middelalder foregikk med små og åpne båter langs kysten, på innsjøer og elver. Den viktigste innenlandske sjøfarten var jektefarten fra Lofoten til Bergen. I 1563 ankom i alt 112 nordlandsjekter til Bergen. Jekta var kort, brei og klinkbygd, hadde åpent lasterom og et lite mannskapsrom bak (vengen).

Norsk eksport av fisk og trelast på 1100- og 1200-tallet ble ennå i noen grad utført på norske skip. Kongen, geistlige og verdslige stormenn eide skip i utenriksfart som seilte med deres varer, og skipene ble ført av såkalte «lestrekarer», den tidens betegnelse på norske skippere. Utskipingen var helt nødvendig for å få omsatt varer som konge og aristokrati hadde fått inn som landskyld, tiende og leidangsskatt. Alt på 1100-tallet blandet utlendinger seg inn i norsk utenrikshandel, og mye av varestrømmen ut gikk på skip som islendinger, grønlendinger, engelskmenn, tyskere, dansker, svensker og gotlendinger eide og drev. På slutten av 1200-tallet hadde tyske handelsmenn og skippere overtatt mye av den oversjøiske skipsfarten fra Norge til tyske områder. Fra 1320-årene hadde østersjøtyskere overtaket i englandshandelen som gikk over Norge. I Bergen hadde kjøpmenn fra Lübeck overtatt mye av eksporten; i Oslo og Tønsberg dominerte kjøpmenn fra Rostock. Opprinnelig kom utenlandske kjøpmenn som «gjester», og de tilbrakte sommermånedene i norske byer. Allerede i siste halvdel av 1200-tallet gikk tyskerne over til å bli vintersittere, det vil si at de bodde fast i norske byer. Dette skjedde samtidig med at den norske kongemakten ga de tyske kjøpmenn privilegier, i form av unntak for plikter i Byloven, i 1278, 1285 og 1294.

På 1200- og 1300-tallet ble Norge i økende grad avhengig av kornimporten, noe som styrket tyskernes rolle i landets utenrikshandel – ikke bare import av korn, men også eksport av fisk. Dette betydde at Norge mer og mer kom til å mangle en handelsflåte til bruk i utenriksfart. Alt på midten av 1200-tallet var baltisk korn via tyske hender blitt viktigere enn engelsk korn, slik den norske kongemakten og aristokratiet vurderte det i forhandlinger med byen Lübeck. Imidlertid kunne norske skip ennå på begynnelsen av 1300-tallet være konkurransedyktige.

Tollregnskapene fra havnebyen King's Lynn i England i perioden 1300–1310 oppgir navn på 50 norske fartøyer, og «busse» var den vanligste betegnelsen på havgående norske skip. Hansaforbundet og tyskernes overlegne ressurser av kapital, organisasjon og nettverk gjorde at nordmenn trakk seg ut som skipsredere og fra handelen med utlandet. Utover 1300-tallet vokste det ikke fram noen norsk kjøpmannsstand av betydning. Den kom i hovedsak til å være tysk. Også for norske stormenn ble det effektivt og lønnsomt å bruke tyskere som mellomledd framfor nordmenn. For norske fiskerbønder betydde tørrfiskhandelen med tyske kjøpmenn i Bergen fordeler. Prisen for tørrfisk på 1300- og 1400-tallet og inn på 1500-tallet lå mye høyere enn hva tilfellet var for korn.

På 1300-tallet kom mye av norsk fiskeeksport og skipsfart til England og kontinentet til å bli ført på utenlandske skip, først og fremst tyske. Den tyske hansa kom til å besørge mye av både utenrikshandel og sjøfart ut av Norge fram til 1500-tallet, ikke minst gjennom kontrollen av Bergen. Hansaens kontor i Bergen, som ble etablert i tiåret etter 1350, førte oppsyn med og kontrollerte tyske kjøpmenn i byen, som på 1300-tallet telte rundt 1000. I Tønsberg og Oslo styrket Rostock-kjøpmennene sin kontroll utover på 1400-tallet.

Gjennombruddet for norsk handelsflåte (1500–1720)

Under unionstiden med Danmark, da København var landets hovedstad, var Bergen Norges største by. Denne posisjonen, som bygde på livlig handelsvirksomhet, beholdt byen til 1830-årene. Bildet er et kobberstikk, og viser hvordan byen så ut omkring 1580.

.

På begynnelsen av 1500-tallet gikk det få norske skip til utlandet. Derimot var den norske jektefarten langs norskekysten og i Skagerrak omfattende. I innenriksfarten ledet Bergen an. I 1563 fantes det i byen rundt 40 jekter, 30 jekter i Trondheim, 90 fra Sunnfjord til Nordmøre, 20 i Fosen og Namdalen, 80 i Nordland og 50 i Troms og Finnmark, i alt 300 jekter.

Alt på begynnelsen av 1500-tallet var den hanseatiske kontrollen over norsk utenrikshandel og skipsfart svekket. Samtidig fortsatte utenlandske skip å dominere frakten av norsk varer til utlandet. Nederlendere tok utover 1500-tallet mer og mer over norsk trelasteksport og utskipingen av den. Gjennombruddet for egen norsk handelsflåte i utenriks kom sent, og fremdeles på begynnelsen av 1600-tallet fantes det få havgående norske skip. I 1617 var det bare 9 norske skip av 54 som ble utklarert fra Fredrikstad by.

I siste del av 1500-tallet overtok bergenserne mer og mer kontrollen over eksporten fra egen by. I 1590-årene utgjorde skip fra Bergen over halvparten av norske skip som gikk gjennom Øresund. I 1640 gikk 40 prosent av varebyttet mellom Bergen og utlandet på bergenske skip. Samtidig kom skottene i første del av 1600-tallet til å stå for mer enn halvparten av alle skipsanløp til Vestlandet. Skottene byttet korn mot trelast. På Agder dominerte Nederland fullstendig trelastfrakten i første del av 1600-tallet. Etter 1650 fikk engelskmennene overtaket, før borgerskapet i ladesteder og småbyer i løpet av de siste 20–30 årene før 1700 mer og mer sørget for frakten til England og Nederland selv.

Avgjørende for norsk framgang i skipsfarten var den engelske navigasjonsakten i 1651. Det betydde at varer til England heretter måtte gå på engelske skip eller på skip som tilhørte det land som varene kom fra. Tiltaket fra engelsk side var rettet mot nederlenderne, men dette gagnet også nordmennene. Det åpnet muligheter for norske redere til selv å stå for trelastfrakt fra norskekysten med engelsk destinasjon, og presse ut Nederland fra trelasthandelen mellom Norge og England. Enda mer betydde det at Danmark-Norge kunne nyte fordelene med å være et nøytralt rike da England og Nederland var i krig med Frankrike i perioden 1688–1699. Norske skipseiere som hadde store skip, og større enn de danske, engasjerte seg i fraktfart for krigførende land.

Sjømilitære tiltak som regjeringen innførte i 1670 hadde også positive virkninger for norsk skipsfart. Flere kjøpsteder ble pålagt å skaffe seg defensjonsskip, og med skipene fulgte det lettelser i toll for salt, brennevin, vineddik og fransk og spansk vin. Defensjonsskipene skulle gå i konvoi og beskytte den oversjøiske frakten. I 1670 hadde den norske handelsflåten 240 skip på 10 600 kommerselester. I 1696 nådde den norske flåten en foreløpig topp på 600 skip på til sammen 40 300 kommerselester.

En ny krig fra 1701 til 1709 – større deler av den spanske arvefølgekrig – ga nye oppdrag for norske redere og skippere. Men i 1709 inntraff et dramatisk omslag. Da kom Danmark-Norge med i den store nordiske krig, som foregikk parallelt med den spanske arvefølgekrig. Nå kom de krigførende land til å angripe også norske skip, og kapringer ble vanlig. Bergen alene mistet 55 skip på 3500 trelastlester ved kapringer i årene 1710–1713.

Grunnlaget for gjennombruddet for norsk skipsfart i tiårene rundt 1700 var flere. Oppkjøp av skip i Nederland, England, Skottland, Danmark og andre var én inngang. Like viktig var at miljøer, særlig i Nedenes, startet en omfattende skipsbygging. Eieformen partsrederi – flere som eide parter i ei skute – sørget for at det særlig på Agder og Vestlandet ble lett å skaffe kapital, og man kunne raskt få bygd nye skip etter tap og forlis. De fem skipene i Arendal på til sammen 100 lester var i 1673 eid av 32 redere. Av 40 bergensskip vi kjenner eiendomsforholdene til på slutten av 1600-tallet, var det bare to skip som hadde eneeiere. I de andre bergensskipene kunne det registreres 161 ulike eierinteresser. Imidlertid kom østlandsbyene og Trondheim i langt større grad til å ha skip med én eier. Mye av flåten var likevel eid av de rike og mektige. Dominerende redere på Agder og Østlandet var trelasthandlere med borgerbrev, i Bergen kjøpmennene som styrte fiskeeksporten, og i Trondheim kapitalsterke bergverkseiere som også var involvert i andre næringer.

Det norske borgerskapets rolle

Risør havn
Norsk borgerskap greide å bygge opp en handelsflåte og sikre seg kontroll over fiskerier og trelasthandel. Både for Bergen, Trondheim og agderbyer som Arendal, Risør, Kristiansand og Mandal kom kredittsystemer til å binde bønder, husmenn og fiskere til levering av varer og tjenester til lav pris, noe som skaffet kjøpmannsfamilier monopolstilling. Tegning av Risør havn.
Av /Norsk Folkemuseum.

Et annet forhold er at norsk borgerskap greide å bygge opp en handelsflåte og sikre seg kontroll over fiskerier og trelasthandel. Både for Bergen, Trondheim og agderbyer som Arendal, Risør, Kristiansand og Mandal kom kredittsystemer til å binde bønder, husmenn og fiskere til levering av varer og tjenester til lav pris. Kreditt og handel med allmuen skaffet også kjøpmannsfamilier monopolstilling. Når norsk borgerskap greide å reise en konkurransedyktig flåte i møte med engelske, nederlandske, skotske og danske redere, skyldtes det kunnskap og kompetanse om skipsbygging, sjøfart, handel og nettverk som redere, håndverkere og arbeidere sammen hadde. Norske kjøpmenn hadde en særskilt kulturell kapital i og med at de behersket en rekke utenlandske språk, slik som engelsk, tysk, fransk, nederlandsk, italiensk og latin.

Historikeren Øystein Rian har pekt på den dobbeltrollen som embetsmenn på 1600-tallet og til dels også på 1700-tallet hadde som trelasthandlere, fiskeoppkjøpere, redere, som aktive i bondehandel og i skatteforskuttering for allmuen. Dette skapte en særs godt rustet gruppe av embetskjøpmenn i konkurranse med andre norske og utenlandske aktører. Embetskjøpmennene kunne nyte godt av nettverk, ulike kapitalkilder, og lave kostnader til varer og tjenester som følge av gjeldsbindingen av bønder og tømmerkontrakter som ble inngått med dem. Gjennom sine embeter – som sorenskriver, fogd eller toller – hadde de en unik mulighet til å påvirke egne handels- og skipsfartmuligheter på gunstige måter, slik som å felle knusende dommer over konkurrenter, unnlate å kreve toll på varene til handelspartnere, nyte godt av et samarbeidsvillig og hjelpende embetsverk, og det å være en attraktiv samarbeidspartner for andre næringsaktører.

Historikeren Finn-Einar Eliassen har lagt særlig vekt på et annet forhold når han forklarer framgangen for nye byer, handel og skipsfart i perioden 1600–1800. Det var den kontrollen over næringsliv som lå i eierskap over bygrunnen. Ofte var grunnen som de nye småbyene lå på eid av 2–3 mektige familier. Eierskapet ga disse få familiene på 1600– og 1700-tallet mulighet til å holde konkurrenter utenfor, og samle kapital, skip, skog, kontrakter og makt på egne og nettverkets hender. Denne maktkonsentrasjonen og føydaliseringen rundt disse bymatadorene ga vilkår for framveksten av 8–10 småbyer i Norge.

Fra fred til krig (1720–1814)

Slaget på Skjællands odde
I slaget på Skjællands odde i 1808 ble det danske linjeskipet «Prins Christian Frederik» senket. Britene gikk av med seieren, og «Prinds Christian Frederik» ble satt i brann og senket. 64 personer ble drept på dansk-norsk side, og et flertall av disse var trolig nordmenn. På bildet ses «Prins Christian Frederik» i midten, omringet av den britiske flåten.
Kaperbrev
Kaperbrev fra kaperkrigen (del av napoleonskrigene), utstedt 29.01.1808 for kjøpmann Henrik Carstensen, eier av skipet «Dorthea Carine», ført av Michael Olsen «mot Statens Fiender, med fire Kanoner, i den hensigt, dermed at opbringe, og, når fornødent gjøres, ødelegge Skibe og Fartøyer tilhørende den Storbritanniske Krone eller dens Undersaatter».
Av .
Lisens: CC BY NC ND 4.0
Flåteranet

«Flåden forlader havnen for sidste gang». Maleri fra 1919 som forestiller flåteranet.

Av .

Krigsårene 1709–1720 (store nordiske krig) kostet norsk skipsfart dyrt. Kjøpstadene og ladestedene fra Fredrikshald (Halden) til Langesund hadde i 1709 så mange som 181 fartøy på 17 800 lester. I 1723 satt de igjen med 89 skip på 7200 lester. Fra 1740-årene svingte næringen seg opp i takt med nye og gode konjunkturer. Det norske eksportvolumet steg betraktelig, og de utenlandske fraktmarkedene vokste. De viktigste landene som norske handelsmenn eksporterte til var Skottland, Irland, England, Nederland og Danmark. Amsterdam og Hamburg sto fram som viktige sentra både for sjøfart og handel. Amsterdam tiltrakk seg også mange arbeidssøkende unge menn og kvinner fra Norge.

I skutetrafikken mellom Aust-Agder og Nordvest-Jylland spilte bønder som skippere en sentral rolle, og Nedenes nøt særskilte handelsprivilegier som utfordret det handelsmonopolet som borgerskapet ellers hadde skaffet seg. I 1750-årene var den norske handelsflåten større enn den danske, og sjuårskrigen i Europa (1756–1763) brakte nye fraktoppdrag. Etter 1767 forsvant en tredjedel av den norske flåten. I stor grad skyldte dette at norske skip var blitt proforma registrert som utenlandske i Norge for å slippe unna toll, men også at fraktinntektene og oppdragene gikk ned.

Krigene i 1776–1783 og 1793–1807 førte til nye oppgangstider og økt etterspørsel etter norsk frakt i de krigførende land. Det ble lønnsomme tider for norske eksportører og redere. I siste del av 1700-tallet festnet det seg et mønster ved at en større del av torsken ble eksportert til middelhavslandene på norsk kjøl. Ekspansjonen av norske eksportmarkeder utover Nord-Europa førte flere norske skip til fjernere farvann. I 1806 var den norske flåten større enn hva Danmark og de nordtyske hertugdømmene hadde av skip til sammen. På slutten av 1700-tallet vokste Arendal til å bli det største sjøfartsdistriktet. Mellom 1780 og 1807 ble arendalsflåten fordoblet i antall skip, men de enkelte skipene ble mindre. Veksten i eksport for trelast og fisk i Norge fikk altså positive ringvirkninger for skipsfarten. Byer som Langesund og Arendal nøt godt av økt etterspørsel i Europa etter trelast, og Bergen hadde tilsvarende hell med sin fiskeeksport.

Utover på 1700-tallet kom skipsfarten til å sysselsette stadig flere menn. I 1776 fantes det i Norge 4400 skippere, styrmenn og matroser. Tallene var i 7800 i 1785, 8700 i 1802 og 12 300 i 1806. Verftene – mange av dem langs agderkysten – ga arbeid til skipstømmermenn, smeder, reipslagere, seilmakere og andre håndverkere.

I august–september 1807 førte det britiske flåteranet til store tap for den dansk-norske flåten. Dette var under napoleonskrigene, der Danmark-Norge og Storbritannia kjempet på hver sin side. Aksjonene ble fulgt av blokade og britiske skip som patruljerte norske farvann. I løpet av 1807 mistet nordmennene en femtedel av sin flåte, og 1500 norske skip ble oppbrakt av britene. I perioden 1807–1814 havnet 5000 norske menn i britisk fangenskap. I samme periode tapte norske redere 1200 skip på 44 000 kommerselester som følge av britiske og svenske kapringer. Norske kaprere greide på sin side å bringe opp 255 fiendtlige skip. Tapene ble i noen grad oppveid av skipsbygging. I norske havner fikk man sjøsatt 1100 nye skip på 25 000 lester.

Fra fallitt til seilas på verdens hav (1814–1880)

Constitutionen

Constitutionen, Norges første dampskip, idet den kommer til Christiania havn 17. mai 1829. Gouache av M.F. Dalager. Omstillingen fra seil til damp kom imidlertid ikke før nesten hundre år senere.

Av /KF-arkiv ※.
Skipper Johansen med mannskap i Stillehavet
Den norske økonomien har gjennom historien vært liten og internasjonal. Seilskuter var en sentral del av den norske økonomien i lang tid. Kaptein Karl Johan Hansen fører her en norsk seilskute rundt Kapp horn, sannsynligvis med frukt i lasterommet.
Av /Bergens sjøfartsmuseum.
Lisens: CC BY SA 2.0
Vardø havn
Vardø ble den norske hovedstaden for pomorhandelen. Bildet er fra Vardø havn i 1881.
Av /Riksantikvaren.
Islossing fra briggen 'Jølund'

Før dypfrysernes tid eksporterte Norge også is. Foto fra lossing av is fra briggen «Jølund», bygd 1869 i Moss.

Året 1815 begynte med forventninger. Napoleonskrigene og blokaden var over. Men med fredstiden fulgte en lavkonjunktur. Verst var det at England beholdt høye tollsatser, som særlig rammet norsk trelasteksport. Fram til 1830 kom mange norske handelshus til å gå over ende. Nesten hele det gamle trelastpatrisiatet i Norge ble utradert, slik som Bernt Ankers handelshus og handelshusene til Peder Anker, Otto og John Collett, Marcus Gjøe Rosenkrantz, Niels Omsted og Carsten Tank. Bybranner i Christiania og Drammen gjorde vondt verre. I 1815 hadde Christiania 450 handlende, i 1825 var tallet redusert til 350.

Pengepolitikken skulle representere vansker for norske redere og eksportører etter 1815. Paripolitikken gjorde norske varer i utlandet dyrere, og gikk utover avsetningen. Eksportørene fikk også mindre igjen for utenlandsk valuta når den skulle veksles inn i norske sedler. Fra 1822 til 1842 steg den norske seddelverdien til det dobbelte av sølvverdien og engelsk valuta. Denne politikken kom å kvele høykonjunkturer i 1822–1825, 1833–1836 og 1840–1842.

Alt på midten av 1820-årene kunne imidlertid skipsfarten i Norge merke framgang i takt med at etterspørselen i Europa tok seg opp. Norske handelsmenn fikk også opparbeidet seg et nytt marked i Sverige og i landene langs Østersjøen, der saltet sild ble byttet i korn. I 1840-årene skjøt veksten for flåten fart i takt med framgang for eksport til gamle og nye markeder i Europa, økt emigrantfart til USA, og fraktfart til Nord- og Sør-Amerika. Arendal-briggen Elida seilte i 1839 fra Montevideo til New York med huder og tørket kjøtt. Opphevelsen av den britiske navigasjonsakten i 1849 gjorde det lettere for norske eksportører og redere å drive handel og fart på Storbritannia og britiske kolonier. I 1814 hadde Norge 10 000 sjøfolk, i 1850 hadde det doblet seg til omkring 20 000.

Framgangen for norsk skipsfart fra 1840 og til slutten av 1870-årene skjedde samtidig som verdenshandelen vokste med 50 prosent. Liberalisering i Storbritannia ble viktig for Norge og andre land. Forbudet mot eksport av maskiner fra verdens økonomisk rikeste land falt bort i 1842, eksportavgiften på kull ble opphevet i 1850, og i 1850 skrinla britiske myndigheter den beskyttende navigasjonsakten. Det sistnevnte ga fordeler til tredjeland som ville drive fraktfart mellom andre land. Nedsettelsen av toll og andre proteksjonistiske tiltak i ulike europeiske land stimulerte også norsk handel og skipsfart.

Partsrederiet, særlig på Agder, utviklet seg og innlemmet eiere fra alle sosiale lag. Eierinteressene til ei skute kunne være fordelt på 20–30 redere, men ofte var det bare 3–4 eiere. Hver partseier heftet for sin andel av gjelden. Mange kunne få betalt for arbeid og skipsmaterialer i form av parter når det var mangel på kontanter. Dette førte til at kystområdene kunne reise mange seilskuter i tre, og skape sterk økning i tonnasjen. Til dette kom at norske sjøfolk var villige til å arbeide for lave hyrer og under stor risiko for forlis.

Fra 1850 til 1878 økte den norske flåten fra 300 000 tonn til 1,5 millioner registertonn. I 1878 var det bare et mindre innslag av dampskip. Seilskutene utgjorde 97 prosent av den samlede norske tonnasjen, dampskipene bare tre prosent. I 1875 sto skipsfarten for 45 prosent av norske eksportinntekter, og var fra 1830-årene den mest framgangsrike næringen i landet. Norge rykket opp til å bli verdens tredje største skipsfartsnasjon, men flåten besto lenge av små seilskuter i tre som ble drevet fram av seil og vind.

For en stor del fraktet norske skuter trelast fram til 1860-årene, særlig fra Norge og Sverige, men i økende grad også fra Finland, Russland og Canada. Fiskeeksporten på norske skip økte relativt sett enda mer; klippfisk, tørrfisk og sild gikk ut til større markeder. Utover på 1800-tallet ble fraktfarten stadig viktigere, og løsrev seg fra norsk import- og eksporthandel. I 1860-årene dominerte utenriksfarten med europeiske havner som destinasjon, der storhavnene i Liverpool og London var de mest frekventerte. I 1860- og 1870-årene gikk stadig flere norske skip i transatlantiske ruter, og fraktet varer som korn, petroleum og bomull. Det at norske redere tok på seg stadig mer farefulle og verdensomspennende oppdrag, var også et varsel om en konkurransesituasjon der utenlandske dampskip lett kunne presse nordmenn ut av fraktmarkedet.

Skipsfarten skulle i siste del av 1800-tallet i økende grad stimulere produksjonsvekst ved de norske mekaniske verkstedene og verftene. Rederiene var lenge det sterkeste uttrykket for demokratisk kapitalisme, men med lite fokus på teknologisk utvikling.

Krise og omstilling (1880–1914)

Framnæs Mek. Værksted
Sandefjord havn med Framnæs Mek. Værksted i forgrunnen og til høyre. Foto fra 1899.
Av /Nasjonalbiblioteket.
Akers mekaniske verksted
Akers mekaniske verksted i Oslo ble grunnlagt i 1841 og hadde skipsbygging som hovedaktivitet. Bedriften sysselsatte snart mange arbeidere. Foto fra 1898.
Av /Norsk teknisk museum.
Lisens: CC BY SA 3.0

På midten av 1870-årene måtte framgang vike for nedgang. De internasjonale konjunkturene snudde alt fra 1873. Etterspørselen etter frakttonnasje falt og fraktratene sank like mye. Redere og skippere fikk med andre ord dårligere betalt for frakt, og oppdragene ble færre. Verdenshandelen gikk i årene 1873–1879 tilbake. I 1880-årene satte myndighetene i en rekke land inn tiltak for å beskytte egen industri, handel og for flere lands del også skipsfarten. I 1878 minket norsk tonnasje for første gang siden 1826. På Agder fortsatte tonnasjen å øke i årene 1876–1885, og rederne fortsatte å bygge seilskuter. En ny oppgang kom i årene 1887–1890. I 1890–1892 nådde norsk tonnasje sitt foreløpige høydepunkt med 1,5 millioner nettotonn, men som i hovedsak var treskuter drevet av vind og seil. Trampfarten, mer eller mindre tilfeldig frakt av stykkgods uten fastlagte ruter, ble også i økende grad avløst av linjefart, altså fart etter fastlagte anløp og større innslag av faste kunder.

Krakket i Arendal og skipsfarten i Agder

Barken 'Dorothy' i Arendal
Arendal var i perioder Norges største sjøfartsdistrikt, og her dominerte seilskipene. I 1890 var 90 prosent av tonnasjen i agderfylkene seilskip. Egdene holdt fast på gamlemåten, med seilskuter og partsrederi. Foto fra Dyviken, Arendal, i 1890-årene. Barken 'Dorothy' ved lasting og lossing av tømmer. Flere andre seilskip ses i bakgrunnen.
Av /Norsk Maritimt Museum.

Krakket i Arendal i 1886 har fått mye oppmerksomhet, nettopp fordi Arendal var landets største sjøfartsdistrikt. Arendal Privatbank, Arendals Sparebank, Arendal Haandværkeres Laaneindretning og en rekke bedrifter i byen måtte slå seg konkurs eller led fallitt. Kommunene Arendal og Barbu fikk redusert sine formuer med en tredel. En skandale utløste krisen. Den 41-årige banksjefen i Arendal Privatbank – Axel Nicolai Herlofson – ble avslørt og satt i arrest. Han hadde forfalsket kontoutdrag, slik at kassekreditten hans framsto for bankdireksjonen som betydelig mindre enn den faktisk var. Herlofson selv, broren og hans nærmeste venner hadde ifølge tiltalen underslått store bankmidler til personlige investeringer i skip, skipsparter og hasardspill. Han skyldte den svimlede summen på noe i overkant av 900 000 kroner, og ble dømt til seks års straffearbeid. Brødrene og vennene ble på folkemunne kalt for «Ringen».

Krakket kan sees som en kombinasjon av Herlofsons omfattende tapping av en bankøkonomi, med store konsekvenser, og at rederier i Arendal siden 1870-årene hadde drevet med store underskudd i tider med verdenskrise. Særlig rammet verdenskrisen rederier med seilskuter. Den manglende omstillingen til damp i Arendal bidro dermed også til krakket. Også Stavanger skulle oppleve et tilsvarende krakk som det Arendal gikk gjennom. En rekke rederier landet rundt skulle gå dukken etter 1875. Skipsfartens andel av norske eksportinntekter var i 1875 så mye som 45 prosent, i 1905 hadde disse falt til 33 prosent.

I 1878 utgjorde seilskutene 97 prosent av den samlede norske tonnasjen. Overgangen til damp i Norge kom først i 1907, med unntak av Bergen som allerede i 1884 hadde en større andel dampskip- enn seilskutetonnasje, så mye som 60 prosent. I 1914 hadde vestlandsbyen 100 prosent damp. I 1893 gikk det første norske hurtigruteskipet, Vesterålen, fra Trondheim. Om sommeren skulle hurtigruten etter hvert trafikkere mellom Bergen og Kirkenes.

I 1890 var 90 prosent av tonnasjen i agderfylkene skip som ble drevet av seil og vind. I 1909 dominerte fremdeles seilskutene på Agder med 65 prosent. Historiker Berit Eide Johnsen har kalt det «omstillingen som aldri kom» om Agders skipsfart fra 1880-årene til 1920. Egdene holdt fast på gamlemåten, seilskuter og partsrederier. En grunn var lange tradisjoner for å bygge og seile med seilskuter. En annen var at seilskuter var billige å kjøpe og bygge, og passet godt sammen med partsrederi som eieform. Kapitalmangelen på Agder gjorde at få følte seg fristet til å gjøre store investeringer i dampskip. Seilskutene var lenge mer konkurransedyktige på langfart, da dampskipene måtte bruke mye av lastekapasiteten til kull. Teknologiske nyvinninger kom også til å gjøre seilskutene raskere og bedre. Imidlertid kom mange norske redere til å benytte seg av billig oppkjøpte holker som var i dårlig stand og ble oftere utsatt for forlis. I 1880- og 1890-årene omkom årlig 300 norske sjømenn.

Overgangen til dampskip

Seilskip i Oslo
Overgangen fra seilskip til dampskip kom sent i Norge. Foto fra Oslo havn i 1880. Fortsatt er flertallet av skipene seilskip.
Av .
D/S Kristianiafjord i Stavanger
D/S Kristianiafjord var et norsk dampskip og Den norske Amerikalinjes (NAL) første skip.
Av .
Lossing av hvete for staten

Skipsfarten har vært (og er fortsatt) viktig for å kunne importere varer det ikke produseres nok av i Norge. Bildet viser Oslo havn, lossing av sekker med hvete.

Av /Riksarkivet.

I perioden 1905–1920 kom gjennombruddet for dampskip i Norge. I 1895 var 20 prosent av norsk tonnasje dampskip. I 1916 var andelen økt til 75 prosent. Agder holdt ikke følge, med bare 3 prosent i 1895, og 33 prosent i 1916. Når dampskip slo gjennom, hang dette sammen med flere viktige teknologiske endringer etter 1850. Propellen overtok for skovlhjulene, og innføringen av stålkjeler gjorde at dampmaskinen tålte større trykk og kunne holde høyere fart. I 1860-årene kom to-sylinderen og i 1880-årene tre-sylinderen i dampmaskinene, og det dukket opp stadig større utgaver av dem. Dette førte til at kullforbruket kunne reduseres betydelig, og man fikk frigjort mer plass til last. I 1880-årene var dampskipene blitt langt hurtigere, mer pålitelige og trygge på sjøen, og mindre avhengige av vær og vind sammenlignet med seilskutene.

Ennå i 1880- og 1890-årene var de fleste dampskipene i Norge kjøpt i utlandet. Både dampskip og senere motorskip måtte ofte kjøpes i utlandet. Norske verft spesialiserte seg på reparasjoner og bygging av mindre skip, med unntak av Akers mekaniske verksted i Oslo og noen få andre storverft som kunne ta på seg å bygge større skip. De mest framgangsrike rederiene i Norge i de først tiårene av 1900-tallet ble Wilhelm Wilhelmsen, Fredrik Olsen, Sigvald Bergesen og Halfdan Wilhelmsen. Blant de store rederne fantes også Gunnar Knudsen, Christian Michelsen og Johan Ludvig Mowinckel (alle også politikere og statsministre). Disse rederne gikk aktivt inn i dampfarten, men kapitalmangel bremset opp den teknologiske omstillingen. Mye av rederivirksomheten var basert på egenkapital, og overskudd fra tidligere seilskutefrakt. Både i Bergen, Haugesund og på Agder dominerte partsrederiet ved inngangen til 1900-tallet.

Gjennombruddet for dampskip i perioden 1905–1914 falt sammen med at verdensøkonomien utfoldet seg med en enorm vekst. Nå erstattet aksjeselskap de gamle partsrederier og enerederier. Rederiene kunne ansette en større stab med medarbeidere og spesialister. Rederiene inngikk langtidskontrakter med oppdragsgivere, såkalte certepartier, som kunne gjelde i ti år. Trampfarten forsvant helt, og spesialoppdrag, slik som fruktfrakt fra de karibiske øyer via USA, krevde store skip med kjølelager.

Sjølivet ble ikke så farlig lenger, komforten økte betraktelig, og sjøfolk på de største båtene kom etter hvert til å bo sammen på lugarer, fikk egen matmesse og egne rom for rekreasjon og underholdning. Langt færre skip forliste, og tallet på ulykker gikk ned. Sjømannsorganisasjonene kom til å kjempe fram reformer, noe som sørget for bedre vilkår for sjøfolk og mer sikkerhet om bord.

Også for fiskerne langs norskekysten skulle motorbåter gå sin seiersgang etter 1905. I 1914 fantes det 2500 motordrevne fiskebåter, i 1920 hadde tallet steget til 6000. Dette var en viktig del av moderniseringen av fiskerinæringen.

Første verdenskrig (1914–1918)

Stålbark Snespurven
Stålbarken Snespurven fotografert en gang mellom 1914 og 1917, trolig i Stavanger. På en reise New York til Dublin med parafin ble Snespurven senket av en tysk ubåt i april 1917. Alle om bord ble reddet. 1917 var det krigsåret Norge mistet både flest skip og flest sjøfolk.
Av /Riksarkivet.
Den første verdenskrig

Tyskernes uinnskrenkede ubåtkrig rammet også Norge. Bildet viser bergensbåten D/S Consul Person i ferd med å synke 1. april 1917 etter å ha blitt truffet av en tysk torpedo. Båten gikk med malm på Storbritannia.

Av /KF-arkiv ※.

Første verdenskrig betydde jobbetid og dyrtid. Etterspørsel etter norske metaller og mineraler og fisk var stor. Ekspansjonen ble størst innen norsk skipsfart. Oppdragene og ratene økte enormt. Fraktraten på hvete fra USA til Storbritannia fra sommeren 1914 til sommeren 1916 ble åttedoblet. I samme tid kunne norske redere som ville frakte kull fra Italia til Storbritannia oppleve at raten hadde tolvdoblet seg. Fraktinntektene til norsk redere var fem ganger så store i 1916 sammenlignet med 1913. I 1915–1918 ble det etablert 1375 nye skipsselskap i Norge, de fleste aksjeselskap. Totalindeksen på Kristiania børs tredoblet seg fra 1913 til 1918, indeksen for skipsfart gikk gjennom en seksdobling.

Ved krigsutbruddet i 1914 var Norge nøytralt, og forble det under hele krigen. Etter 1916 kom Norge i økende grad til å tjene vestmaktene (de allierte). Alt i 1914 ønsket Storbritannia å bruke den norske handelsflåten i sin tjeneste. I tillegg ville landet sørge for at Tyskland fikk så lite nytte av norsk tonnasje som overhodet mulig. Tyskerne siktet mot å trygge tilgangen på norsk fisk, norske mineraler og norsk nitrat, som var viktig for gjødsel og ammunisjonsindustrien. Tyskland var dessuten opptatt av å stenge tilførselen til Storbritannia. Fram til høsten 1916 greide norske myndigheter å balansere mellom Tyskland og Storbritannia gjennom handelsavtaler. Deretter begynte de krigførende landene å stille krav. Britene visiterte og brakte opp norske skip for å undersøke om de gikk med kontrabande. Med andre ord søkte Storbritannia å legge ned forbud mot at Norge fraktet varer til Tyskland gjennom britiske farvann, at visse varer ikke ble solgt videre til Tyskland og at Storbritannia fikk avtaler om levering av viktige varer fra Norge. Storbritannia truet også med stopp av eksport til Norge.

Tyskland svarte med utvidet ubåtkrig, og fra januar 1917 var det tale om en uinnskrenket ubåtkrig mot alle skip i britenes farvann. Det førte til sterkere bånd mellom Norge og Storbritannia, og det ble inngått avtaler mellom norske myndigheter, Rederiforbundet i landet og den britiske regjeringen om at norske skip som ikke trengtes for å sikre Norge forsyninger, skulle gå under britisk flagg og beskyttelse. Andre norske skip, som var uvæpnet, skulle følge mindre farlige ruter. Norge fikk løfter om store kull-leveranser og tilførsel av andre varer. I 1917–1918 presset Storbritannia, sammen med USA, Norge til stadig å redusere eksporten til Tyskland. Sommeren 1918 tok Norge det siste steget mot å bli en viktig samarbeidspartner for Storbritannia. Britene fikk lov til å legge en minesperring mot tyske ubåter i Nordsjøen, og handlingen var ensidig rettet mot Tyskland. Norge var blitt en «nøytral alliert» for vestmaktene.

For skipsfarten var det lenge gode tider under første verdenskrig, men nesten halvparten av den norske handelsflåten ble senket eller gikk tapt på havet, og over 2000 sjøfolk mistet livet. Tonnasjen i Aust-Agder var bare en fjerdepart i 1920 av hva den hadde vært i 1914.

Ekspansjon i krisetider (1920–1940)

Havna i Bergen
Bergen har tradisjonelt vært en av Norges største sjøfartsbyer. Foto fra 1920-årene. Flere dampskip ses ved Bryggen.
Av /Nasjonalbiblioteket.
Havnestreiken 1924
Mellomkrigstiden brakte med seg flere arbeidskonflikter, også i skipsfartsnæringen. Fra Oslo under havnestreiken i 1924.
Av /Nasjonalbiblioteket.
Motortankskip
Motortankskipet «Håkon Hauan», bygget ved Akers Mek. Verksted i 1935.
Av .
Tankskipflåten
Under omstillingen fra dampskip til motorskip var Norge blant de ledende nasjonene. I 1939 var andelen til den norske tankskipsflåten kommet opp i sju prosent, og Norges flåte var verdens tredje største, etter Storbritannia/Irland og USA.
Av /Larvik Sjøfartsmuseum.
Lisens: CC BY SA 4.0

Mellom 1920 og 1939 ble Norges tanktonnasje nesten 15-doblet. Den vokste fra å være nokså ubetydelig til å bli verdens tredje største, etter Storbritannia og USA. I 1939 var nesten 42 prosent av landets handelsflåte engasjert i frakt av olje. I 1930 hadde Norge verdens mest effektive flåte, takket være den store andelen med motorskip. I 1939 var 65 prosent av den norske flåten utstyrt med dieselmotor. I 1920 var det bare snakk om 6,6 prosent. Til sammenligning var litt under en fjerdedel av verdensflåten motordrevet i 1939. Etter 1900 kom de store oljeselskapene til å åpne opp for at andre rederier enn deres egne kunne drive oljefrakt. Dette markedet kom nordmennene til å vinne betydelige andeler av i mellomkrigstiden. Samtidig kom hele den norske handelsflåten til å bli dobbelt stå stor i 1939, sammenlignet med 1923. Dette betydde at Norge i total skipstonnasje rykket opp fra sjuende til fjerde plass på verdensrankingen.

Fredstiden begynte godt. I 1920 hadde verdens handelsflåte passert nivået i 1914 med mer enn 30 prosent. Behovet for sjøtransport var stort når tropper skulle sendes hjem, tomme lagre skulle fylles, land skulle gjenreises, og forliste skip og ødelagte bygninger erstattes. Høsten 1920 slo en verdenskrise inn når overkontrahering og overinvesteringer ikke gikk i takt med en roligere fredsøkonomi med hjemvendte soldater og fylte lagre. Proteksjonisme i en rekke land, som betydde vernetoll, avgifter og importkvoter, stengte for handel og skipsfart. I 1921 lå halve verdensflåten og nesten halvparten av den norske flåten i opplag. Etterspørselen etter skipsfartstjenester falt dramatisk. Ny framgang satte inn i 1923. En ny krise rammet verden og Norge med børskrakket i 1929. Tallet på arbeidsløse norske sjøfolk i 1932 var omkring 10 000.

Både i 1921 og 1931 utløste krisen krav fra rederne om betydelig lønnsnedslag. Storstreiken i 1921 vant arbeidsgiverne etter at Matros- og Fyrbøterunionen og Det Norske Maskinistforbundet til slutt måtte gi etter, og tapte snart mange medlemmer. I 1931 kom sjømannsorganisasjonene styrket ut av storkonflikten. I 1935 fikk sjøfarten en hovedavtale som fastsatte prinsippene for tariffavtale og forholdet mellom arbeidspartene. I 1937 ble det forhandlet fram et lønnstillegg i tariffperioden.

Likevel kom Norge svært godt ut av det. I 1920- og 1930-årene lyktes det nordmennene ikke bare å være med på den teknologiske omstillingen, men også å være i tet. Dieselmotorskipene inntok norske havner, og landets rederier gikk raskt inn i oljefraktmarkedet og fikk mange av fraktene. Norske redere hadde lært av feilene som tidligere generasjoner hadde gjort. Kapitalmangelen ble også løst på slutten av 1920-årene ved at svenske verft i økende grad overtok byggemarkedet som britene hadde hatt. Götaverken i Göteborg kunne tiltrekke seg norske rederier ved å tilby byggekontrakter på motortankskip med opptil 80 prosent verftskreditt mot sikkerhet i langtidscertepartier. Når svenske verft kunne tilby slike kontrakter, hadde det å gjøre med gode kontakter med svenske storbanker. I liten grad kom norske verft til å engasjere seg i bygging av storskip for norske redere.

Skipsfarten i Agder kom nesten til å gå under i årene 1920–1927 på grunn av mangel på kapital og mangel på tillitt. Egdene følte seg akterutseilt med gamle dampskip og en del seilskuter, og optimisme var avløst av pessimisme. Omleggingen hadde kommet for sent. Mange redere og handelsfolk flyttet til Oslo, der veksten meldte seg raskt igjen. Imidlertid kom oppkjøp av de såkalte Anglo Saxon-damptankerne, og enda mer omleggingen til motorskip, til å gi Agder den største veksten av alle landsdeler fram til 1940, om vi ser bort fra Oslo.

Oslo kom til å rykke fra de andre byene. I 1918 var byen litt større enn Bergen når det gjaldt tonnasje. I 1939 var hovedstadens flåte mer enn dobbelt så stor som Bergens. Oslo rommet landets ti største rederier og 40 prosent av landets tonnasje. Mye av forklaringen på dette var at mange rederier på Østlandet og Agder flyttet til hovedstaden for å nyte godt av større miljøer: med meklere, befraktere, skipsverft, leverandører av skipsutstyr, tekniske konsulenter, assurandører og klassifiseringsselskap. Oslo ble en ener i linjefart, og sammen med Bergen og Tønsberg ble hovedstaden en pioner i norsk tankskipsfart. De norske linjerederiene fikk lagt faste ruter både over til Sør-Amerika og til ulike deler av Asia. Oljefrakt dominerte, men også frakt av spesialvarer på verdenshavene kom i økende grad inn i porteføljen.

I 1919 utgjorde norsk tonnasje fire prosent av verdenstonnasjen. I 1939 var andelen til den norske handelsflåten kommet opp i sju prosent. I perioden 1927–1939 stagnerte størrelsen på verdensflåten. Den norske flåten økte med 50 prosent. Norge opplevde i mellomkrigstiden en framgang som få andre sjøfartsnasjoner kom i nærheten av. Teknologioptimisme og det nye oljefraktmarkedet, samt sterk vilje til satsing, ble avgjørende faktorer for den norske sjøfartssuksessen. I tillegg kom hvalfangst til å gi en ekstra innsprøyting for norsk handelsflåte.

Hvalfangsten

Hvalbåt

Hvalbåt. «Southern Actor» er nå er fint restaurert og ligger som museumsbåt i Sandefjord. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt i 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Terra Nova i Antarktis
Terra Nova var en typisk hvalfangerskute, og senere ombygd til polarekspedisjoner. Dette var et område der seilskutene utkonkurrerte dampskip i en lengre periode. Her fra Robert F. Scotts kappløp mot Roald Amundsen mot Sydpolen i 1911.
Av /Library of Congress.
Lisens: CC BY 2.0

I 1870-årene kom gjennombruddet for hvalfangst i Norge. Hvalskutene søkte til finnmarkskysten og kunne ta i bruk en ny oppfinnelse. Svend Foyn i Tønsberg hadde funnet opp hvalharpunen. Når Stortinget i 1904 forbød all videre hvalfangst i Nord-Norge, skyldtes det ikke bare at hvalbestanden var blitt sterkt tynnet ut. Det kom som et krav fra fiskerne nord i landet som var avhengig av at hvalene drev fisken fra havet og inn til fjorder og strender. Nå forsøkte hvalfangere seg på farvannene rundt Island, Færøyene, Shetlandsøyene, Svalbard og Newfoundland. Hvalolje var et etterspurt produkt, først som middel til belysning i lamper. Parafin og elektrisitet skulle utkonkurrere hvaloljen i så måte. Senere førte nye raffineringsmetoder til at hvalolje kunne blandes inn i såpe og margarin, og dessuten kunne den brukes i sprengstoff. Bedre metoder for fettherding skulle ekspandere markedene.

På begynnelsen av 1900-tallet drev Christen Christensen et flytende hvalkokeri på skipet Telegraf, som opererte utenfor Svalbard. I 1904 etablerte Carl Anton Larsen seg i GrytvikaSør-Georgia i Antarktis, der det ble reist en stasjon for hvalfangstskip og hvalkokeri. På samme tid kom Svend Foyn til å utruste et hvalskip til øygruppene utenfor Antarktis. Mange nordmenn gikk inn i hvaleventyret i sør. Sør-Georgia og øyene rundt pekte seg ut som stasjoner for hvalfangst og produksjon av hvalolje, og fangstfeltene strakte seg ut til Falklandsøyene og øyene utenfor Ildlandet helt sør på det amerikanske kontinentet. Foredlingsfabrikken DeNoFA i Fredrikstad var fra 1912 en viktig avtaker og produsent. Fabrikken herdet en stor del av den norske hvaloljen.

I 1912–1913 besto den norske hvalfangsten av 18 000 blå- og finnhval. Mesteparten av fangsten stammet fra felt i områdene rundt Sør-Georgia og ellers i Antarktis. Nordmenn drev på denne tiden 39 flytende kokerier, og hadde rundt 200 hvalbåter i drift. I denne sesongen sto Norge for 77 prosent av verdensproduksjonen av hvalolje, det vil si 776 000 fat.

Det var Vestfold som dro av gårde med mesteparten av hvalfangsten. Hvalfangstrederiene hadde sine hovedkvarter i Sandefjord, Tønsberg og Larvik, men også resten av kyststripen i fylket var involvert i næringen. Fra disse byene og omegn kom mesteparten av kapitalen og investeringene i skip, utstyr og mannskap. Herfra rekrutterte man også offiserer og matroser.

Forholdene for mannskap om bord i hvalbåter og hvalstasjoner kunne være preget av hardt slit og arbeid, ugjestmilde forhold, svært ubekvemt arbeid med å flense hval, og kummerlig levemåte som betydde mangel på sikkerhet, hygiene, hvile samt usunne boforhold. Men livet som hvalfanger bød også på spenning og vågemot.

Norsk hvalnæring styrket seg i mellomkrigstiden. I 1927 sto Norge for 60 prosent av verdensproduksjonen av hvalolje. I årene 1930–1931 besto den norske hvalfangsten av 30 000 blåhvaler, og i 1938 hadde nordmenn skutt 30 prosent av hvalene på verdensbasis.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg