Norges Krigsskaderåd, råd opprettet ved lov 6. juli 1951. Skal overvåke og samordne landets beredskap når det gjelder krigsskader og krigsskadeerstatning. Oppnevnes av Kongen, og fungerer som interimsstyre for Krigsskadeskipnaden, se krigsskade.