Nordsjøavtalen, miljøavtale mellom de åtte Nordsjølandene Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike og Storbritannia, inngått 1987. Avtalen går ut på å anvende føre-var-prinsippet som rettesnor i arbeidet med å beskytte Nordsjøen. Nordsjøavtalen går inn for gradvis reduserte utslipp av en rekke miljøgifter, bl.a. fosfor, nitrogen, dioksin og radioaktivt avfall. Norge er i avtalen f.eks. forpliktet til å redusere utslippene av fosfor og nitrogen med 50 % i forhold til 1985-nivået langs kyststrekningen Lindesnes–Svenskegrensa. Denne målsettingen er per 2006 nådd for fosfor, men ikke nitrogen. Avtalens målsetting om at utslipp av naturfremmede stoffer skal reduseres til tilnærmet null i løpet av 25 år er i beste fall svært ambisiøs.