Jordbruk og industri i Verdal. Kværner Verdal i bakgrunnen.

Lars Mæhlum. Begrenset gjenbruk

Nord-Trøndelag har den høyeste andelen sysselsatt i primærnæringene av landets fylker (10,5 % i 2004). Slettebygdene ved Trondheimsfjorden er blant Norges beste jordbruksbygder. Også bygdene ved Snåsavatnet, lavlandsbygdene i Namdalen og øya Jøa ved Ytre Folda har store, gode jordbruksarealer, om enn i noe mindre grad enn ved Trondheimsfjorden. Brukene er gjennomgående store, men noe mindre i dalene og ute ved kysten. Gjennomsnittlig jordbruksareal per bruk i 1999 var ca. 176 daa (landsgjennomsnitt 147 daa). Jordbruksarealet i drift har økt en god del de siste tiårene som følge av nydyrking og var i 1999 på 885 000 daa. Åkerarealet øker, og ca. 33 % av jordbruksarealet i fylket brukes til korn, hovedsakelig bygg; ytterligere 8 % nyttes til annet åkerareal. Storfeholdet betyr også mye, og Nord-Trøndelag er blant landets viktigste melkeproduserende fylker. Potet- og grønnsaksproduksjonen er stor, først og fremst i bygdene langs østsiden av Trondheimsfjorden, hvor Frosta alene har halvparten av fylkets grønnsakareal.

26 % av arealet er produktiv skog, hovedsakelig gran. Den største andelen er gårdsskog (ca. 60 %), mens 19 % eies av store trelastbedrifter, særlig i Namdal. I 2009 ble det avvirket 403 000 m³, 6,1 % av landets samlede avvirkning, og mer enn halvparten av avvirkningen nordenfjells.

Ytre Namdals kystkommuner drives en del fiske. I 2002 ble det ilandført fisk til en verdi av 161,3 mill. kroner av båtene registrert i fylket. Til fylkets havner ble det levert fisk til 51,4 mill. kr, det aller meste i Vikna. Av fangsten er mer enn 1/3 torsk (etter verdi). Betydelig fiskeoppdrett.

Fylkets malmbaserte bergverksdrift ble innstilt i 1980- og 1990-årene, f.eks. jernmalmgruvene i Malm og svovelkisgruvene i Skorovas. Den siste malmbrytingen (svovelkis med innhold av bl.a. kobber og sink) foregikk ved Grong Gruber i Røyrvik, nedlagt 1998. Fylket hadde i 2001 304 industribedrifter med 6603 sysselsatte. Det er landbruksprodukter og skogsvirke som opprinnelig dannet grunnlaget for utviklingen av industrien i fylket. Siden er det bygd opp en betydelig verkstedindustri. Viktige bransjer var i 2003 næringsmiddelindustri med 21 % av industriens sysselsetting og trevare- og treforedlingsindustri med hhv. 9 % og 11 % av industriens sysselsetting. Mange av bedriftene har stor betydning lokalt. Norske Skog har bl.a. en bedrift som produserer avispapir på Skogn i Levanger kommune, Moelven Industrier har en større trelastbedrift i Namsos (van Severen).

Verkstedindustrien utgjør samlet ca. 34 % av industrien i fylket og omfatter et stort antall bedrifter med variert produksjon. Kværner Verdal i Verdal (oljerigger) er den dominerende bedriften i bransjen. LevangerVerdalStjørdal og Leksvik utgjør de viktigste industrityngdepunktene i fylket; Levanger og Verdal domineres av hver sine bransjer, henholdsvis treforedling og transport- og verkstedindustri, mens Stjørdal har mer variert industriproduksjon, bl.a. maskinindustri, glassvattproduksjon, gummi- og plastvareindustri. I Meråker drives det bl.a. produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter (silisiumprodukter).

Nord-Trøndelag har en relativt stor produksjon av elektrisk kraft, men produserer likevel mindre enn forbruket i fylket. I alt 72 store og små kraftverk produserte i 2016 til sammen 3291 GWh. Mye av kraftproduksjonen foregår i Namsen- og Stjørdalsvassdraget. De største kraftverkene er:

Nord-Trøndelag elektrisitetsverk (NTE) står for all distribusjon av den elektriske energien innen fylket.

De tjenesteytende næringer har hatt en sterk vekst. Fylket hadde i 2001 1610 bedrifter med 6752 ansatte i varehandelen, og 1453 bedrifter og 2426 sysselsatte i forretningsmessig tjenesteyting. Offentlig forvaltning og offentlig og privat tjenesteyting utgjorde 2003 til sammen 39 % av yrkesbefolkningen i fylket.

Nord-Trøndelag har betydelig gjennomgangstrafikk av turister, især i sommerhalvåret, men fylket har også en del egne attraksjoner. Laksefisket i Namsen, som er landets 3. viktigste lakseelv etter oppfisket kvantum, har trukket til seg sportsfiskere fra inn- og utland i mer enn 100 år. Også Stjørdalselva er en god lakseelv. På Stiklestad kan turistene hver sommer oppleve et historisk spill om Olav Den Hellige og slaget i 1030. Fylket har flere middelalderkirker, klosterruiner på Tautra og Munkeby ved Levanger og rester av erkebiskop Olav Engelbrektssons borg; SteinviksholmÅsenfjorden. Fylket har to nasjonalparker, Blåfjella-Skjækerfjella nordøst for Snåsa og Børgefjell i nordøst, på grensen til Nordland, førstnevnte utvidet 2004 med utgangspunkt i den tidligere Gressåmoen nasjonalpark fra 1970. Det er vernet i alt 33 sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, 21 ved Trondheimsfjorden og 12 på Namdalskysten.

Overnattingskapasiteten er relativt beskjeden. I 2004 hadde fylket 20 hoteller med i alt 1990 senger og 241 000 gjestedøgn, 1,5 % av hele landet. Den gjennomsnittlige kapasitetsutnyttelsen var dette året på 47 % (rom). Campingplassene i fylket hadde 2004 223 000 gjestedøgn, 2,9 % av hele landet.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.