Nina Frisak, norsk jurist og offentlig tjenestekvinne. 1981–88 ansatt i Justisdepartementet, fra 1986 som lovrådgiver. 1988–91 advokat i Nordisk Skibsrederforening. 1991–95 lagdommer i Eidsivating (fra 1995 Borgarting) lagmannsrett, lagmann 1995. 1995–2000 ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor. Høyesterettsdommer 2000–01. Regjeringsråd ved Statsministerens kontor 2001–16.