Nomadetelt
Nomadetelt
Asia, mongoler

Mongoler. Il-khanen Hülägü, sønnesønn til Dsjengis-khan som erobret Bagdad i 1258. Miniatyr fra boken Mongolenes historie av Rasjid ad-Din (1311). Bibliotèque Nationale, Paris.

Av /KF-arkiv ※.
Mongoler (miniatyr, persisk)

Siden forhistorisk tid har Mongolia vært befolket av nomader. Mongolene var tidlig kjent for å bo i jurter. Bildet viser en persisk miniatyr fra Herat (1415). Bibliothèque Nationale, Paris.

Av /KF-arkiv ※.

Mongolia har en rik historie som går tilbake til antikken, da landet var bebodd av ulike nomadiske stammer. I middelalderen ble Mongolriket etablert. Riket ble erobret av Kina på slutten av 1300-tallet. Mongolia var under kinesisk herredømme til tidlig på 1900-tallet, men også russisk innflytelse gjorde seg gjeldende. I 1911 erklærte Ytre Mongolia seg for uavhengig etter kontakt med St. Petersburg. Indre Mongolia forble en del av Kina. Russland anerkjente imidlertid ikke Ytre Mongolias uavhengighet; i realiteten var landet i 1912–1919 nærmest et autonomt område under kinesisk overhøyhet og russisk proteksjon. Fra 1919 til 1921 var Mongolia igjen underlagt Kina.

En revolusjonær motstand støttet av russerne førte til uavhengighet i 1921. Et kommunistisk regime i nært samarbeid med Sovjetunionen ble innsatt, og Mongolia ble verdens andre kommunistiske stat i 1924.

Etter omfattende demonstrasjoner med krav om demokratisering ble kommunistpartiets monopol i Mongolia opphevet i 1990. Det første valg med flere politiske partier ble avholdt samme år. I 1992 fikk Mongolia en forfatning etter vestlig demokratisk modell og med markedsøkonomi.

Tidlig middelalder

Siden forhistorisk tid har Mongolia vært befolket av nomader, og regionen som nå er Mongolia har bevis på menneskelig beboelse som dateres tilbake til bronsealderen. På 900-tallet holdt stammer sammen i kortvarige allianser. Xiongnu, en konføderasjon av nomadiske stammer, spilte en betydelig rolle i regionens tidlige historie. De regnes som et av de tidligste nomadiske imperiene i Sentral-Asia og hadde interaksjoner med kinesiske dynastier, spesielt Han-dynastiet. I forskjellige perioder holdt turkiske og uiguriske imperier makten over steppene, og påvirket de lokale kulturene. Uighur-kaganatet, for eksempel, hadde en bemerkelsesverdig tilstedeværelse i regionen. Før fremveksten av Djengis khan var Khitan og Khamag mongolske konføderasjoner fremtredende i regionen.

Mongolriket (1206–1368)

Dsjengis-khan. Portrett fra Yuan-dynastiet.
.

Mot slutten av 1100-tallet forente høvdingen Djengis khan, opprinnelig kalt Temujin, mongolske stammer og dannet Mongolriket, som ble verdenshistoriens største imperium i areal. På det største strakte det seg fra Sibir i nord til Vietnam og Omanbukta i sør og fra Korea i øst til Polen i vest.

Djengis khan døde i 1227. Før hans død instruerte han sine etterkommere om å opprettholde den mongolske lovkoden (Yassa) og la vekt på enhet blant hans arvinger.

Möngke khan, fjerde khaganen i det mongolske riket, regjerte fra 1251 til 1259. Han gjennomførte betydelige reformer for å forbedre administrasjonen av imperiet under sin regjeringstid. Under Möngke erobret mongolene Irak og Syria samt kongeriket Dali (dagens Yunnan).

Khubilai khan, barnebarn av Djengis khan, spilte også en betydelig rolle i det mongolske imperiets saker gjennom hans regjeringstid fra 1260 og inntil hans død i 1294. Khubilai khan oppnådde en av de viktigste milepælene i mongolsk historie ved å fullføre erobringen av Kina. Han beseiret det sørlige Song-dynastiet og etablerte Yuan-dynastiet i 1271, og ble den første ikke-kinesiske herskeren som hersket over hele det kinesiske territoriet. Mot slutten av Khubilais regjeringstid sto Yuan-dynastiet overfor økonomiske utfordringer og interne stridigheter. Etter hans død i 1294 gikk Yuan-dynastiet inn i en periode med tilbakegang, noe som førte til den eventuelle etableringen av Ming-dynastiet. I 1368 ble det Mongolske riket delt i fire khanater (kongedømmer) og erobret av det kinesiske Ming-dynastiet, som fordrev mongolene tilbake til sitt hjemland og ødela den tidligere mongolske hovedstaden Karakorum.

Kinesisk herredømme (1368–1911)

Fra 1400-tallet var de mongolske steppefolkene undertvunget av Kina, med herskerdynastiene Ming og Ching (mandsjuene). Opprør forekom, men de ble knust av kinesiske generaler.

Ming ble etterfulgt av Qing-dynastiet i 1644. I denne perioden var Mongolia under kinesisk styre, først av Ming og senere av Qing. Qing implementerte retningslinjer for å integrere Mongolia i det kinesiske imperiet, inkludert å utnevne lokale mongolske herskere til vasaller. Fra 1600-tallet skjelner man mellom Ytre Mongolia og Indre Mongolia, da sistnevnte ansees som en del av selve Kina.

Uavhengighet (1911–1921)

Choibalsang
Choibalsang (1895–1952) omkring 1925. Han og Sukhe Bator (1893–1923) dannet Det mongolske folks parti i 1921.
Av .

Under den kinesiske revolusjon erklærte Ytre Mongolia seg for uavhengig 28. desember 1911, etter kontakt med St. Petersburg. I 1911 erklærte dermed Mongolia uavhengighet fra Qing-dynastiet etter Xinhai-revolusjonen (da det kinesiske keiserdømmet ble avviklet). Bogd khan (1869–1924), den åttende «levende Buddha», ble erklært hersker over et uavhengig Mongolia. Bogd khan regjerte både som åndelig leder og statsoverhode i et teokratisk system der religiøs og politisk autoritet ble flettet sammen.

Russland anerkjente imidlertid ikke Ytre Mongolias uavhengighet, og i realiteten var landet i 1912–1919 nærmest et autonomt område under kinesisk overhøyhet og russisk proteksjon. Russisk og kinesisk påvirkning forble sterk. De kinesiske og russiske myndighetene forsøkte å opprettholde innflytelse over Mongolia, noe som førte til kompleks geopolitisk dynamikk. Uavhengigheten ble derfor kortvarig. Det føydale samfunnet bestod urokket.

Sovjetisk vasallstat (1921–1990)

Sukhe Bator-monumentet

Sukhe Bator-monumentet i Ulaanbaatar. Mongolias nasjonalhelt, Sukhe Bator, dannet i begynnelsen av 1920-årene sammen med Choibalsang Det mongolske revolusjonære parti. Han døde allerede i 1923.

Av /KF-arkiv ※.
Sovjetisk monument
Sovjetisk monument i Ulan Bator.
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0
Mongolske soldater
Mongolske soldater kjemper mot japanerne i 1939.

I 1921 stiftet Choibalsan (1895–1952) og Sukhe Bator (1893–1923) Det mongolske folks parti, og en provisorisk regjering ble dannet. Med sovjetisk bistand fordrev de revolusjonære belarusiske og kinesiske styrker, og regjeringen etablerte seg i 1924 i Ulan Bator. Da Bogd khan døde kort tid etter, ble Ytre Mongolia proklamert som folkerepublikk, på tross av kinesiske protester. Sovjetstaten ble det nye forbildet, og i 1924 ble Det mongolske folks parti til Det mongolske folks revolusjonære parti med Choibalsan som statsminister.

Etter noen år dukket det opp en «kapitalistklasse» med pro-kinesiske tendenser. Den ble knust i årene 1929–1932, og en mer revolusjonær politikk ble innledet. Men forsøk på tvangskollektivisering av jordbruket ble møtt med nedslakting av kveg, og sovjetisk hjelp måtte tilkalles for å stanse opprøret.

Da japanerne besatte Mandsjuria i 1931 og rykket videre vestover, inngikk Sovjetunionen og Den mongolske folkerepublikk en traktat om gjensidig hjelp. I 1936 rykket dessuten sovjetiske tropper inn i landet. Dette ble innledningen til enda hardere undertrykkelse, særlig av buddhismen, som hadde hatt en viktig historisk rolle. Marskalk Choibalsan hadde nær kontakt med Stalin gjennom det sovjetiske hemmelige politiet NKVD. Munkene ble for en stor del likvidert, og de fleste av landets 700 klostre rasert; i alt skal om lag 100 000 mongoler ha mistet livet under terroren som kulminerte i 1938.

Jumdsjagin Tsedenbal, Mongolias dominerende leder i over 30 år, ble avsatt i 1984 og hans dogmatiske regime kritisert. I 1989–1990 kom en bølge demonstrasjoner med krav om flerpartisystem og økonomiske reformer. En grunnlovsendring gjorde slutt på kommunistpartiets maktmonopol, og det første valget med deltagelse av flere partier ble avholdt i 1990. Den demokratiske opposisjonen vant frem i byene.

Demokratisering og økonomisk utvikling (1990–)

Ulan Bator
Ulan Bator er Mongolias hovedstad.
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Overgang til demokrati og flerpartisystem

Med økonomiske vanskeligheter og inspirert av endringsvindene i Øst-Europa, gjennomgikk Mongolia en fredelig demokratisk revolusjon, og det regjerende kommunistpartiet tillot et flerpartisystem i 1992. Landet ble ikke lenger kalt folkerepublikk, og den kommunistiske stjernen i flagget ble fjernet. Det gamle kommunistpartiet endret i 1991 sin politiske profil ved offisielt å frasi seg marxisme-leninisme som ideologi til fordel for «vitenskapelig sosialisme». Ortodokse krefter ble rensket ut. Tradisjonell mongolsk kultur fikk dessuten en renessanse under demokratiseringsprosessen i 1990-årene, og vestlig populærkultur fikk samtidig innpass. Djengis khan ble et av symbolene for den nye nasjonalismen og offisielt anerkjent som nasjonalhelt.

Fire opposisjonspartier gikk etter valgnederlag i 1992 sammen i alliansen Mongolias nasjonaldemokratiske parti (MNDP). MNDP-alliansen vant parlamentsvalget i 1996 med rent flertall; dermed fikk Mongolia for første gang siden 1924 et ikke-kommunistisk styre. Punsalmaagiyn Ochirbat vant i 1993 presidentvalget som MNDPs kandidat, men ble i 1997 etterfulgt av ekskommunisten Natsagiyn Bagabandi, en åpenbar reaksjon mot de vidtrekkende økonomiske reformtiltakene siden 1993. En tredjedel av mongolene levde da under fattigdomsgrensen. Bagabandi ble gjenvalgt som president i 2001, men måtte i 2005 vike plass for eksstatsminister Nambaryn Enkhbayar.

Politiske lovnader om økonomisk vekst

Parlamentsvalget i 2004 ble en triumf for den liberale opposisjonen, som vant over det gamle regjeringspartiet av reformerte kommunister med 40 mot 36 mandater. Ved forrige valg vant kommunistene hele 72 av 76 plasser, men fikk nå mandattallet halvert. Statsminister Miyeegombyn Enkhbold kom til makten i 2006 etter valgløfter om tiltak for raskere økonomisk vekst. Men ved makten møtte han motbør fra fraksjoner innen MPRP, og opposisjonen kritiserte regjeringen for korrupsjon, særlig i forbindelse med avtaler som ga utenlandske investorer konsesjon til utvinning av Mongolias mineralrikdommer. Enkhbold ble i november 2007 tvunget til å gå av etter at han først var blitt avsatt som leder for Folkets revolusjonære parti (MPRP), det reformerte kommunistpartiet. Sanjaagiin Bayar fra samme parti overtok som statsminister. Den nye statsministeren lovet en kritisk gjennomgang av alle konsesjoner til gruveindustrien.

Enmannskretser innføres

I juni 2008 holdt Mongolia sitt første parlamentsvalg etter en ny valgordning der enmannskretser var erstattet av proporsjonal representasjon i flermannskretser. MPRP beholdt makten med 41 av 76 mandater. Utnyttelsen av landets mineralrikdommer var største valgkampsak. Et lovutkast fremmet av MPRP vil gi staten minst 51 prosent eierandel i nye store fellesforetak med utenlandske gruveselskaper. Opposisjonen vil bedre rammebetingelsene for private mongolske selskaper. Påstander om valgfusk fra MPRP ga støtet til kraftige opptøyer i hovedstaden Ulan Bator. Fem personer døde og over 300, deriblant 100 politimenn, kom til skade under tumultene. 700 ble arrestert. Opposisjonen boikottet åpningen av den nye nasjonalforsamlingen.

Skeptisisme til utenlandsk innflytelse

Presidentvalget i mai 2009 ble vunnet av Tsakhiagijn Elbegdorj fra det største opposisjonspartiet, Demokratene, med knapp margin. Elbegdorj er kjent for å være skeptisk til utenlandsk innflytelse, og hans uttalte politikk for rettferdig og bærekraftig utvikling kan svekke mulighetene for utenlandske investeringer i gruveindustrien.

Fokus på oljeutvinning

Siden juni 2021 har Ukhnaagiin Khürelsükh fra Det mongolske folks revolusjonære parti (Mongolian People's Party) vært Mongolias president. Han var tidligere statsminister i perioden 2017–2021. Som statsminister signerte han en rekke nye bistandsavtaler med Kina, og hadde tilsyn med at Mongolia og USA ble strategiske partnere i 2019. Han har også fungert som mekler mellom Japan og Nord-Korea, i tillegg til å bidra til bilaterale forbindelser med Sør-Korea. Et av Khürelsükhs største prosjekter har vært Mongolias nye oljeraffineri i Dornogobi-provinsen, bygget med støtte fra India. Ambisjonen er å være i stand til å behandle nok råolje per år til å dekke innenlandsk etterspørsel.

Økonomiske endringer og utfordringer siden 1990

Omfattende økonomiske reformer ble gjennomført i 1991. I året etter fikk Mongolia sin første aksjebørs, hovedsakelig som følge av omfattende privatisering. Samtlige borgere ble vederlagsfritt tildelt aksjeopsjoner i tidligere statsbedrifter.

Omstillingen fra planøkonomi med delvis naturalhusholdning til en markedsbasert økonomi har vært vanskelig. BNP ble i perioden 1990–1995 redusert med 20 prosent, men har siden vist forsiktig vekst. Siden tusenårsskiftet er fedriften og nomadekulturen blitt hardt rammet under Mongolias verste naturkatastrofe på et halvt århundre. Ekstremklima i form av tørke, oversvømmelser, sprengkulde og store snømengder førte til at over 13 millioner husdyr døde under de ytterst strenge vintrene fra 2000 til 2003. Landet fikk i disse årene omfattende krisehjelp fra FN og donorland, deriblant Norge.

Den samlede internasjonale bistanden har siden tusenårsskiftet svart til 60–70 prosent av statsbudsjettet. Om lag en tredel av befolkningen lever under FNs fattigdomsgrense. I 2013 var Mongolia rangert som nummer 103 av 187 land på FNs levekårsindeks. Under den økonomiske omstillingen er de sosiale problemene blitt mer følbare. Tap av buskap og annet næringsgrunnlag har drevet titusener av nomader og halvnomader inn til byer og tettsteder. En omstridt lov om privatisering av statens jordeiendommer fra 2003 tar sikte på å sikre en sårbar befolkning et bredere næringsgrunnlag. Rundt halvparten av landets 586 000 husholdninger søkte om å få tildelt jord.

Mongolia er blant de fattigste landene i verden med BNP per innbygger på 4947 amerikanske dollar i 2022, ifølge Verdensbanken. Rundt en tredjedel av landets egen befolkningen lever under myndighetenes definerte fattigdomsgrense. Landet importerer cirka 70 prosent av sitt matvarebehov. En markant urbaniseringsprosess har ført til arbeidsledighet på over 30 prosent og press på infrastrukturen i byene. I senere år er offentlige helsetilbud og sosiale tjenester blitt svekket.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg