Miljøvernavdelinger, statlig organ som ble opprettet 1982 i samtlige fylkesmannsembeter; ledes av en fylkesmiljøvernsjef. De representerer Miljøverndepartementets forvaltningsområde på fylkesplan og har som arbeidsområde naturvern og friluftsliv, vassdragsforvaltning, fiske og viltstell og forurensinger. Avdelingene har også veilednings- og utredningsansvar overfor enkeltpersoner, kommuner og fylkeskommuner.