Michelsbergkulturen, arkeologisk kultur fra yngre steinalder i Belgia, det vest- og sørvestlige Tyskland og den nordlige del av Sveits. Kan på grunnlag av keramikken deles i flere lokalgrupper. Man kjenner en rekke boplassfunn med et rikt leirkar- og redskapsmateriale. Redskapene omfatter flint- og steinøkser samt flekke- og skiveredskaper. I Belgia er flinten for en stor del fra flintminer. Michelsbergkulturen er nært beslektet med traktbegerkulturen i Sør-Skandinavia.