Mads Henry Andenæs, sønn av J. B. Andenæs, gift med E. H. Andenæs, norsk jurist. Professor ved Universitetet i Oslo fra 1986. Han har bl.a. utgitt Sameier og selskaper (1978, dr.avh.), Aksjeselskapsrett (2. utg. 1992), Konkurs (2. utg. 1999), Rettskildelære (1997) og Aksjeselskaper & allmennaksjeselskaper (1998).