Liv Gjølstad

Faktaboks

Liv Gjølstad
Født
9. januar 1945, Tønsberg
Liv Gjølstad
Av /SCANPIX.

Artikkelstart

Liv Gjølstad er en norsk jurist som var høyesterettsdommer fra 1988 til 2015. Hun har i en årrekke vært en høyt respektert og innflytelsesrik jurist, og har fremstått som en viktig rollemodell for kvinnelige jurister.

Gjølstad tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1969. Hun var dommerfullmektig ved Eidsvoll herredsrett fra 1970 til 1971.

Hun var fra 1971 til 1977 konsulent hos Sivilombudsmannen og frem til 1983 kontorsjef samme sted. Hun spilte i denne lange perioden – først under Andreas Schei og deretter under Erling Sandene – en betydningsfull rolle i utviklingen av institusjonen.

Liv Gjølstad ble i 1983 dommer i daværende Eidsivating lagmannsrett. Det var den gang svært få kvinnelige lagdommere, men i 1986 administrerte hun den første lagmannsrettssaken som var satt med bare kvinnelige dommere.

Høyesterett

1. september 1988 tiltrådte hun som dommer i Høyesterett, et embete hun hadde i mer enn 26 år frem til hun 31. januar 2015 gikk av med pensjon. Hun var i størstedelen denne tiden jevnlig rettsformann og i henimot ni år eldste dommer i ansiennitet, og derved fast stedfortreder for justitiarius.

I Høyesterett hadde Gjølstad stor innflytelse både på det faglige og det administrative plan. Hun var førstvoterende og talsperson for Høyesterett i en rekke viktige og kjente saker, blant annet i plenumsdommen i 1996 i Thunheim-saken som gjaldt grunnlovsvernet for trygderettigheter. Like viktig var hennes innsats som rettsformann og leder av ankeutvalget. Hennes redegjørelser for saker som var opptatt til doms, og hvordan disse burde løses, var grundige og klargjørende. Og hennes etterfølgende gjennomganger av utkastene var like inngående. Hun ledet Høyesteretts forhandlinger i en rekke store saker, blant annet den kjente Røeggen-saken om strukturerte spareprodukter, som ble behandlet i storkammer i 2013. Det kan nevnes at hun høsten 2004 også ledet den første høyesterettssaken som ble satt med bare kvinnelige dommere.

Dommergjerningen

Både som domskriver og som rettsformann hadde Gjølstad en funksjonell tilnærming til utformingen av votaene. En dom skal være klargjørende, pedagogisk og fullstendig, men det er ikke en avhandling som skal skrives, fremholdt hun. I saker med dissens eller særmerknad var hun meget opptatt av at det ble gjort helt klart hva som skilte votaene, noe som er av stor betydning når dommen senere analyseres i rettspraksis og juridisk teori.

Liv Gjølstad har deltatt meget aktivt i det nordiske dommersamarbeidet, og hun har – sammen med høyesterettsjustitiarius Tore Schei – i mange år deltatt på de nordiske møtene for høyesterettspresidenter. Hun representerte Høyesterett i ACA, som er en forening for de øverste administrative domstolene i land som er medlem av EU, fra 2010 da Norge fikk fast observatørstatus.

Andre verv

Gjølstad var formann for Produktkontrollrådet fra 1984 til 1986, formann for Statens Atomtilsyn fra 1989 til 1993, formann for Carnegies Heltefond for Norge fra 1991 til 1997 og i en årrekke frem til 2015 formann i Rettspresident Klæstads legat for unge musikere. Hun var fra høsten 2014 leder av Børsklagenemnden. Gjølstad var fra 1986 til 1996 særskilt oppnevnt meglingsmann – den første kvinnelige – ved tariffoppgjørene, og hun har i flere perioder vært varamedlem av Arbeidsretten.

Liv Gjølstad har fått stor anerkjennelse for den viktige rollen hun hadde ved restaureringen av den gamle delen av Oslo tinghus til «Høyesteretts Hus» i perioden 1994 til 1996. Denne innsatsen ble – i tillegg til hennes virke som dommer – spesielt trukket frem og vektlagt da hun 1997, etter forslag fra daværende høyesterettsjustitiarius Carsten Smith og tidligere riksantikvar Stephan Tschudi-Madsen, ble utnevnt til kommandør av St. Olavs orden.

Liv Gjølstad var gift med mangeårig ekspedisjonssjef i Finansdepartementets skattelovavdeling Thorbjørn Gjølstad som døde i 2015.

Litteratur

  • Dommer Liv Gjølstad ser tilbake: «Jeg har gledet meg til hver dag.» Intervju i Norges Høyesterett Årsmelding 2015 side 33. Les hos Høyesterett.
  • Stephan Tschudi- Madsen: «Høyesterett i eget hus», publisert i Norges Høyesterett 2. utgave (skrevet til 1. utgave i 1998). Universitetsforlaget 2011 side 57 til 88. Les førsteutgaven i Bokhylla.
  • Liv Gjølstad (2015): «Utviklingen av habilitetsregler i domstolene», publisert i Lov Sannhet Rett Norges Høyesterett 200 år side 421 til 445.
  • Norsk Retstidende 2013 side 388 flg. Enstemmig storkammerdom i Røeggen-saken.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg