Lilandsvatnet, naturreservat sørvest for Oppeid i Hamarøy kommune, Nordland; 2383 daa inkludert breddene av vannet og en del av Lilandspollen utenfor; av dette utgjør Lilandsvatnet 526 daa. Reservatet har et rikt våtmarksområde med en naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv, særlig et rikt fugleliv.