Lardal - tidligere kommune

Faktaboks

Landareal
278 km²
Innbyggertall
2 541
Administrasjonssenter
Svarstad

Lardal. Kjærrabrua krysser Lågen ved Kjærrafossen, som er berømt for sitt laksefiske. Broen er bygget i tre og stål og har et spenn på om lag 90 m. Den ble åpnet i 2001.

av . Begrenset gjenbruk
Kommunevåpen av . Falt i det fri (Public domain)

Lardal var en innlandskommune i Vestfold fylke, som omfattet den øverste del av Lågendalen med Numedalslågen i fylket, med sidedalen Herlandsdalen i nordvest og åsene omkring. I vest grenset Lardal mot Telemark og i nord og nordvest mot Buskerud.

Larvik og Lardal kommuner ble slått sammen til Larvik kommune i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble formelt vedtatt i statsråd 5. februar 2016 med virkning fra 1. januar 2018.

Natur

Berggrunnen består av Oslofeltets magmatiske bergarter. Åsene er avrundede og skogkledde. Av den tidligere kommunens totale areal på 271 km² utgjør skog og utmark på 228 km². Den høyeste toppen er Vindfjell (622 moh.) på fylkesgrensen mot Telemark. Dalbunnen i hoveddalføret og i de største sidedalene er dekket av marin sand og leire; løsmassene er stedvis utgravd av bekker og småelver og danner et småkupert landskap. 20 km av Numedalslågen renner gjennom Lardal med et fall på fra 36 til 12 moh. i fire fosser. Mellom fossene veksler elven mellom rolige partier og langstrakte stryk. Trollfoss er Vestfolds største og lengste fossefall med et fritt fall på 12 meter. Fossen er del av Dalelva som renner fra den høytliggende innsjøen Svartangen og ut i Numedalslågen. Lardal er blant de mest elgrike kommunene og Lågen blant de mest lakserike vassdragene i Norge. Kommunen har tre naturvernområder: Kringlemyr (myr), Tolvmannsmyr, også i Re kommune (myr), og Vindfjell, også i Re og Siljan kommuner (naturreservat).

Bosetning

Bosetningen ligger hovedsakelig i dalbunnen av selve Lågendalen, og i nordre del av kommunen ligger kommunens administrasjonssenter og eneste tettsted Svarstad (608 innbyggere 2016) på vestsiden av Lågen og sør for utløpet av Herlandselva. I perioden 2000–2015 hadde kommunen en befolkningsvekst på 3,5 prosent mot 14,0 prosent i fylket som helhet. Lardal var med dette den kommunen i fylket som hadde den svakeste befolkningsvekst i denne perioden. Lardal er den kommunen i Vestfold fylke som har den laveste andel av befolkningen bosatt i tettbygde strøk: 24,0 prosent mot 84,8 prosent for fylket som helhet.

Næringsliv

I 2014 var den prosentvise andelen av den totale sysselsettingen i kommunen i de største næringene som følger: helse- og sosialtjenester 31,7, varehandel og motorvognreparasjon 14,1, bygge- og anleggsvirksomhet 13,9 og jord- og skogbruk 8,4. Lardal er med dette den kommunen i Vestfold som har den største andel av de sysselsatte i jord- og skogbruk. I jordbruket dominerer korndyrking. All skog, overveiende gran, ligger i lett tilgjengelig terreng. Treschow-Fritzøe eier omkring halvparten av skogen, resten er gårdsskog. Tømmeravvirkningen i kommunen var 36 785 m³ i 2015. Bare Larvik, Andebu, Hof og Re hadde større avvirkning blant kommunene i Vestfold. Lardal har noe industri, vesentlig plast- og trevareindustri. I 2014 utgjorde utpendlere som andel av de sysselsatte med bosted i kommunen 56,5 prosent.

Samferdsel

Fra Kongsberg går Fv. 40 langs Lågendalen gjennom Svarstad til Kvelde i Larvik og videre til Brommestadkrysset ved E18. Gjennom Lågendalen går Fv. 40 (Bommestadkrysset ved E18–Kongsberg–Geilo). Fv. 32 som går fra Steinsholt til Skien, utgjør den korteste forbindelsen OsloSkien.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Lardal hørte til Sør-Øst politidistrikt, Larvik tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen var med i regionrådet Vestfold regionråd sammen med Hof, Holmestrand, Horten, Larvik, Nøtterøy, Re, Sandefjord, Tjøme og Tønsberg.

Lardal kommune tilsvarte de tre soknene Hem, Styrvold og Svarstad i Larvik prosti (Tunsberg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Lardal til Larvik fogderi i Jarlsberg og Larviks amt.

Delområder og grunnkretser i Lardal

For statistiske formål var Lardal kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 11 grunnkretser: Hem, Tanum, Torsås, Svarstad vest, Svarstad aust, Berg, Smukkestad, Grini, Gåserud, Steinsholt og Bø.

Historikk og kultur

Styrvoll kirke ble trolig bygd i perioden 1150–1200. Det er en langkirke av stein i rundbuet stil. Hem kirke er en langkirke av murt stein. Den er datert til 1392, men er trolig eldre. Svarstad kirke er en langkirke av grovt tømmer. Den ble bygd i 1657 og representerer barokktiden i Vestfolds kirkekunst. Kirken er blant de cirka 360 kirkene i landet hvor det ble holdt valg til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.

Flere fiskerier i Numedalslågen er av kulturhistorisk verdi, blant annet teinefisket i Kjærrafossen. Dette fisket ble første gang nevnt på 1300-tallet. Ved Steinsholt finnes Høyt & Lavt Aktivitetspark, som er Skandinavias største klatrepark. Nord for Steinsholt ligger Kjærra Fossepark som er et offentlig friområde tilrettelagt for publikum. I Vestfossen er et tidligere sagbruk, som var i drift til midt på 1800-tallet. Ved Svarstad er det et alpinanlegg.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1992) hadde en gull hulder mot en rød bakgrunn; symboliserer skog og seterliv.

Navnet. Første ledd fra norrønt lǫgr, ‘vann’, samme ord som i Lågen.

Ekstern lenke

Litteratur

  • Wasberg, Gunnar Christie, red.: Lardal bygdebok, 1973–1978, 3 b.

Kommentarer (4)

skrev Svein Askheim

kommunesammenslåingen vil vel ha virkning fra 1. januar 2018?

svarte Sten Lundbo

Svein Askheim: Foreløpig har jeg valgt å nevne de kommunesammenslåingene i Vestfold som er vedtatt i statsråd, i artikkelen om Vestfold. Det er - så langt jeg kjenner til - ikke fattet noe vedtak i statsråd som berører Re kommune. Har jeg oversett noe? Mvh Sten Lundbo

svarte Svein Askheim

Her http://www.larvik.kommune.no/Globalmeny/Om-kommunen/Kommunesammenslaing/ står det: Søknad om kommunesammenslåing av Lardal og Larvik kommuner ble innvilget ved Kongelig resolusjon av 5.2.2016. Videre: 19.11.2015 ble det i et felles kommunestyremøte opprettet en Fellesnemnd som skal forberede sammenslåingen av de to kommunene, med virkning fra 1.1.2018.

svarte Sten Lundbo

Jeg ser at jeg allerede har skrevet om denne sammenslåingen i artikkelen om Vestfold. Der er alle vedtak i statsråd nevnt. Jeg innarbeider nå også omtale av sammenslåingen i artiklene om de berørte kommunene. Mvh Sten Lundbo

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg