Kvistemyrdammen er et dyrefredningsområde nord for Svestad brygge på Nesodden. Området ble vernet i 2008, er 6 dekar stort og består av en liten dam som ble kunstig hevet for å forsyne et tidligere steinbrudd med vann. Dammen er omkranset av skog med svartor, bjørk, rogn og ask, og er vernet på grunn av forekomsten av amfibier og vannlevende organismer. Her er det funnet storsalamander, småsalamander og spissnutet frosk, samt rødlistede arter som rundskivesnegl, sørlig høstlibelle og liten bruskigle. I selve dammen finnes hvit nøkkerose og vanlig tjønnaks og langs bredden finnes vanlig vannkantvegetasjon med blant annet flaskestarr, skogsivaks og fredløs.