Karl Mannheim, ungarskfødt tysk-britisk sosiolog; studerte i Budapest og hørte til kretsen rundt Georg Lukács (Galilei-klubben). Hans første verker ble skrevet på ungarsk. 1930–33 var han professor i sosiologi i Frankfurt am Main. Etter Hitlers maktovertakelse emigrerte han til Storbritannia og ble professor i sosiologi ved London School of Economics, senere ved University of London. I 1946 ble han også direktør for UNESCOs europeiske avdeling. Han ble også tilbudt, og aksepterte, et professorat ved universitetet i Budapest, men døde like før avreisen. Mannheim regnes som en sentral skikkelse innen kunnskapssosiologien. Blant hans verker kan nevnes Ideologie und Utopie (1929), Wissenssoziologie (1931) og Diagnosis of Our Time (1943).