Karenus Sørhuus, født i Alvdal, norsk forstmann. Skogdirektør 1927–49. Han gjorde en betydningsfull innsats for at det lovmessige og faglige grunnlaget for et rasjonelt skogbruk ble etablert ved forarbeidene til skogvernloven av 1932. Han lanserte en skogreisingsplan for hele landet, der utvidet skogkultur, bedre skogskjøtsel og mer skogreising stod sentralt.