Jyske lov, lov utferdiget 1241 på en riksforsamling i Vordingborg under kong Valdemar 2 Sejr. Den gjaldt direkte bare for Jylland, Fyn og Slesvig, men ble brukt også i andre deler av Danmark, hvor det ikke fantes noen lovbok som var stadfestet eller gitt av kongen. Jyske lov inneholder vesentlig eldre jysk rett, men er noe påvirket av kanonisk rett og romerrett. Den ble avløst av Christian 5s Danske Lov 1683, men for Slesvigs vedkommende først av den tyske borgerlige lovbok 1900. Jyske lov er den viktigste av Danmarks eldre lovbøker og har betydning også for forståelsen av enkelte artikler i Christian 5s Norske Lov av 1687.