Johan Rantzau, dansk feltherre og diplomat, var en viktig medhjelper for Frederik 1s og Christian 3s gottorpske politikk, hadde stor andel i at Frederik 1 ble valgt til konge etter Christian 2. Under grevefeiden 1534–36 erobret han Jylland og inntok København, og ledet senere det seierrike felttoget mot Ditmarsken 1559. I 1536 bistod han Christian 3 ved innføringen av reformasjonen.