Jens Henrik Nordlie

Faktaboks

Jens Henrik Nordlie
Jens Henrik Throne Nordlie
Født
18. januar 1910, Oslo
Død
2. april 1996, Oslo

Jens Henrik Nordlie var en norsk offiser, motstandsmann og næringslivsleder.

Han var medlem av Nasjonal Samling (NS) fra 1933, og i en kort periode fungerende sjef for Hirden. Nordlie ble uteksaminert fra Den militære høyskole i 1938. 9. april 1940 nektet han å melde seg til tjeneste for Vidkun Quisling, og han var kaptein i Hærens Overkommando under felttoget i 1940. I 1941 ble han ansatt som kontorsjef i Narvesens Kioskkompani.

Nordlie var tilknyttet Sentralledelsen i Milorg og utarbeidet sammen med Rolf Rynning Eriksen Direktiv nr. 1, i ettertid kalt «Milorgs bibel». Fra 1943 var han sjef for operasjonskontoret i Forsvarets overkommando i London. I 1949 ble han leder for en del av den norske okkupasjonsberedskapen (Stay behind).

Nordlie gjenopptok arbeidet i Narvesen i 1947 og var administrerende direktør i selskapet i perioden 1957–1975. Han var drivkraften i arbeidet som førte til opprettelsen av Institusjonen Fritt Ord.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Kraglund, Ivar og Arnfinn Moland. 1987. Hjemmefront, bind 6 av Norge i krig, Aschehoug
  • Njølstad, Olav. 2008. Jens Chr. Hauge – Fullt og helt, Aschehoug
  • Borgersrud, Lars. 2010-2012. Den norske militærfascismens historie 1930-1945, 2 bind, Scandinavian Academic Press

Kommentarer (24)

skrev Axel Scheel

Ifølge Dagbladet.no søndag 1. juni 2014 var Jens Henrik Throne Nordlies far, Oswald Fr. Wilh. Nordlie, "overadjutant hos kongen. Han hadde en fortid som hirdsjef i NS. Dette engasjementet opphørte i 1933. Mannen som overtok som hirdsjef var kaptein Carl [Eckersberg] Stenersen...Hirdens nestleder ble Nordlies sønn; Jens Henrik Throne Nordlie." - På den annen side hevder Eirik Veum, i "Nådeløse nordmenn • Hirden 1933-1945" av 2013, at den "første [!] lederen av Hirden var Carl Johan Eckersberg Stenersen fra Oslo" (s. 34). Så fortelles det om Stenersens forandrede politiske holdning (og at han deltok som offiser på alliert side under andre verdenskrig), før han, Veum , fortsetter s. 35: "Et nytt lederskap ble hentet inn. En kort periode var det major Oswald Nordlie som hadde ledelsen, men endringer som gjorde Hirden i stand til å markere seg ble det først da sersjant og advokat Johan Bernhard Hjort tok over kommandoen en gang mellom 16. og 20. mars 1935." - Er det Dagbladet eller Veum som angir den riktige rekkefølgen av Hirdens ledere? Og var Jens Henrik Throne Nordlie NESTleder under Stenersen, sin far - eller også endatil under Hjort, evt. under flere av dem? - I NBL-artikkelen av Aslaug Moksnes om Jens Henrik Nordlie, sies det jo fint lite - eller egentlig intet - som gir opplysning om hans fortid i Hirden (eller om Hirdens lederskap i det hele tatt), annet enn: "En kort periode i 1930-årene var han medlem av NS." Med vennlig hilsen, Axel Scheel

skrev Axel Scheel

Jeg skylder å gjøre oppmerksom på, at Dagbladet-artikkelen jeg refererer til heter "Fra NS til Milorg" av Ottar Jakobsen. Mvh. A. Scheel

skrev Axel Scheel

Og nå ser jeg også, at Jacobsens artikkel ble publisert første gang allerede mandag den 23. mars 1998, så jeg antar derfor, at det er Veum som angir den korrekte rekkefølgen m.h.t. ledere av Hirden. Men mitt spørsmål om Jens Henrik Nordlies virketid som nestleder, og under hvem, er jeg stadig like takknemlig for å få et svar på. Mvh. A. S.

skrev Axel Scheel

Beklager, jeg mener JAKOBSENS artikkel , ikke "Jacobsens artikkel"! - A.S.

svarte Marte Ericsson Ryste

Hei,Takk for spørsmål. Vi er i gang med å undersøke saken, og melder ifra så fort vi har et svar.Vennlig hilsen Marte, redaksjonen

skrev Axel Scheel

Vel, etter at redaksjonen begynte å undersøke saken den 6. juni, har jeg selv blitt kjent med Arvid Brynes særdeles instruktive og velskrevne bok "Krig og sannhet • Langelandsaken og landssvikoppgjøret" av 2012. Mitt spørsmål av 2. juni besvares ikke dér heller, men hvis SNL ønsker å anbefale RELEVANT litteratur i forlengelsen av nærværende SNL-artikkel, må det være til nettopp denne avslørende boka, som spesielt tar for seg Jens Henrik T. Nordlie s. 270-289. Med vennlig hilsen, Axel Scheel

skrev Axel Scheel

Jeg avsluttet siste kommentar grammatikalsk uryddig eller amputert ved å nevne, at "hvis SNL ønsker å anbefale RELEVANT litteratur..., må det være [ved å vise] til nettopp denne avslørende boka, som spesielt tar for seg Jens Henrik T. Nordlie s. 270-289." For virkelig å understreke hvor viktige disse sidene er, siterer jeg her noen få linjer fra s. 278f: "Hvem diktet glansbilde-beretningen om den norske regjeringens heltemot natt til 9. april 1940? Blant andre Jens Henrik Throne Nordlie som få år tidligere var medlem av NS./ Da Stortingets Undersøkelseskommisjon av 1945 trengte fagmilitær ekspertise, valgte man nettopp Nordlie som kommisjonens militære sekretær[!]...[279:] Men han gir ingen forklaring på den manglende norske beredskap, på minene som ble liggende på land. Og på et felt hvor han hadde førstehånds kjennskap, nemlig mobiliseringsordningen og bakgrunnen for mobiliseringskaoset, har han ifølge Borgersrud gitt en feilaktig fremstilling." - A.S.

skrev Axel Scheel

Da mine 4 (eller snarere 3) litteraturhenvisninger stadig er under evaluering, skjønt fagansvarlig, Norges Hjemmefrontmuseum, allerede har godkjent en revisjon av hovedteksten i mellomtiden, nemlig Sverre Olav Lundals nå gjeldende versjon av 15/6-14 (! jfr. artikkelens historikk - samt at det pr. 1.juni samtidig hevdes av SNL: "Artikkelen har ikke blitt oppdatert siden den ble publisert på nett 14.02.2009."), tillater jeg meg å tilføye følgende vedrørende det aktuelle problem: I Lars Borgersruds "Konspirasjon og kapitulasjon • Nytt lys på forsvarshistorien fra 1814 til 1940" (2000) - i kap. 12 "Stille mobilisering" - s. 211-221 omtales nettopp Throne Nordlies delaktighet i - og viten om - denne "skjulte" mobiliseringsordning av 1938 og hvordan denne på fatalt vis ble iverksatt i de kritiske vårdagene 1940. Og på s. 220 opplyser Borgersrud: "Så skjedde noe regelstridig. Pakken med de viktige [mobiliserings]ordrene skulle leveres ved Hovedpostkontoret i sentrum. Men telefonen var død, og biler hadde man ikke. Avdelingens yngste løytnant, Nordlie, ble nå utstyrt med pakken, og sendt uten eskorte ut i morgenmørket for å kapre en drosje. Det er uvisst om Roscher Nielsen brydde seg med Nordlies politiske bakgrunn da han ga ham dette oppdraget, men [store bokstaver ved undertegnede:] HAN KJENTE SELVSAGT TIL AT MANNEN HADDE VÆRT HIRDLEDER I OSLO." - Så her gis det altså en tredje versjon av den yngre Nordlies rolle som hirdleder, denne gang ikke som nestleder nasjonalt, men som leder - i Oslo. Hvilken versjon stemmer?

skrev Axel Scheel

Og jeg glemte å undertegne, Axel Scheel

skrev Axel Scheel

Og endelig: Det er pr. 1. JULI d.å., at det av SNL "samtidig hevdes", at artikkelen ikke er blitt oppdatert siden 2009 (se mere presist ovenfor i kommentaren av idag). - A.S.

skrev Axel Scheel

Etter mine spørsmål ble jeg forsikret - også redaksjonelt via privatmail - om at det ville bli jobbet med dem. Noe overrasket blir jeg så over å oppdage, etter nylig å ha lest en bok utgitt med støtte fra nettopp Institusjonen Fritt Ord (og Eugen Nielsens Stiftelse), nemlig Lars Borgersrud: "-Vi er jo et militært parti! Den norske militærfascismens historie 1930-1945", bind I (2010), at de fleste av spørsmålene hér er godt besvart allerede. Borgersrud fronter forskningen på temaet og gir i dette bindet den beste (les: mest sannferdige) skildring av nettopp den norske fascismens historie på 30-tallet. Av de nye forskningsresultater, hvorav de fleste er fremskaffet av ham selv (og Nils Ivar Agøy), fremsettes et nytt og uomtvistelig tydelig bilde av de mange daværende offiserers hyppige tilknytning til Nasjonal Samling og til krefter spunnet ut av visse storindustri-, skogeier- og shippingkretser. Gjennom slekten Røed knyttes nære bånd mellom Throne Nordlies familie og skipsrederfamiliene Olsen og Thoresen (historien om Fred. Olsens og stats- og utenriksminister - samt skipsreder - Mowinckels overtakelse av Røeds rederi, er av plasshensyn ikke nærmere omtalt her. Jfr. dog NBL-artikkelen om Otto Keyser Thoresen (og dennes sønn): "Linjene på Middelhavet og Kanariøyene ble overtatt av Fred. Olsen med sønnen Ole Røed Thoresen (1881-1965) som disponent, mens Thoresens andel i Sydamerikalinjen gikk over til J. Ludw. Mowinckels rederi i Bergen./Thoresen stod sentralt i oppbyggingen av norske og skandinaviske rederiorganisasjoner. Som formann i lokalstyret i Nordisk Skibsrederforening (1909-24) tok han initiativet til dannelsen av Norges Rederforbund...". S. 248f: "Stenersen var bare hirdsjef for Oslo og Akershus fram til desember 1934...Fram til 16. mars, da advokat J. B. [Johan Bernhard] Hjort ble utnevnt av Quisling til ny hirdleder i Oslo, fungerte Nordlie som sjef. Mye av det praktiske ble imidlertid utført av [Bjarne] Vold...Tre dager etter at Hjort overtok Oslo og Akershus, ble Vold utnevnt til sekretær for NS' Hird 'for hele landet'...I midten av april ble Vold innvilget permisjon som nestleder for å ta seg av sitt verv som sekretær for hovedstaben. Som erstatning for ham utnevnte Hjort Thomas Neumann [1871-1937; gift 1. gang 1899 med Antonia (Tonny) Henrikke Mohn, hvis farbror Einar Anton Mohn allerede 1901 var blitt frimurer av VII. grad i Stockholm, og som 1912 ble svigerfar til Einar Lorentzen (1887-1939), frimurer av X. grad]." (Neumann "avanserte til major. I 1925 var han distriktsingeniør i Bergen", avslutter H. J. Neumann sin korte biografi over ham i "Familien Neumann", 2. utgave 2008, s. 84f.(Fortsettes:)

skrev Axel Scheel

S. 252: "Og på tross av at han [Neumann] hadde oppgitt oberst Oswald Nordlie, Jens Henrik Nordlies far, som var nyutnevnt sjef for AR3 i Trondheim, som referanse, hadde han ikke fått stillingen [som generalsekretær. Hans Peter L'orange hadde motarbeidet ham og i denne sak fått støtte av Quisling]." Og s. 356: "I kongens og kronprinsens adjutantskap hadde en av kongens to overadjutanter NS-bakgrunn, enten som nær sympatisør eller som medlem. Det var oberst Oswald Nordlie. [Her vises det til fotnote 743: "Ifølge Hans Fredrik Dahl hadde Quisling overtalt Nordlie til å ta på seg stillingen som NS['] første hirdsjef etter partistiftelsen. Dette har vist seg vanskelig å dokumentere. Dahl kan ha forvekslet farens og sønnens hirdaktiviteter. Dahl 1991:315", dvs. "En fører blir til", s. 315.] Nordlie [Oswald] hadde bakgrunn som sjef for Samfundshjelpen...Oberstens kone meldte seg også inn [i NS], i 1936 [nemlig Anna Margrethe Holtermann Carlsen (1882-1959), hvis sønn, J. H. T. Nordlie, ble gift 1. gang 1938 med Grete Stephanson (1914-2002), skilt 1946, datter av Robert Stephanson (gift 2. gang 1921 med Marie Aall fra Nes jerverk (1895-1977)) og 1. hustru Mathilde (Matti) RØED (1893 Nøtterø-)]." Mattis faster, Augusta Isabella Røed (1855-1904), ble 1875 gift med skipsreder Otto Keyser Thoresen (1848 (49?)-1942) i dennes første ekteskap. Og Augustas halvbror, skipskaptein Lars Olsen Røed (1848-1903), ble 1873 gift med Anna Olsen (1853 Hvitsten-92), søster av skipsreder Thomas Fredrik (Fred.) Olsen (1857-1933) og altså faster til Thomas Fredrik Olsen (1897-1969), som ble kalt Thomas og ikke Fred., og om hvem Borgersrud skriver s. 64: "[Ragnvald] Hvoslef ønsket at Samfundsvernet burde få en viktigere og mer offisiell status i Forsvaret, som et beskyttelseskorps lik de finske Skyddskåren. Samfundsvernet var en privat militær hær under Hvoslefs kommando. Vi vet ikke hvordan han hadde fått denne stillingen. Men ut fra det hans forgjenger som leder, den senere general Arne D. Dahl, har fortalt, var det skipsreder Thomas Olsen som hadde ansatt ham. Olsen var den grå eminense som styrte det hele fra en tilbaketrukket og usynlig posisjon utad. Det var næringslivstopper i hans krets som bestemte hvordan organisasjonen skulle brukes." (Avsluttes neste kommentar:)

skrev Axel Scheel

Her kan det videre nevnes, at fru Mathilde Stephansons søster, Gjertrud Røed (1895 Tønsberg-), var gift med Axel Hvoslef (1885-1960), en tremenning av NS-medstifter Ragnvald Hvoslef, og at Mathilde Stephanson (født Røed) var svigerinne av nazisten Carl Stephanson (1877-), en jurist, som 1911 ble gift i Berlin med Louise P. A. J. W. A. friherreinne v. Elverfeldt (1886 Gronau-1951 Onsøy), som også var medlem av NS samt mor til ikke bare NS-medlem, men også major i Ordenspolitiet, frontkjemper (SS) og stabsmedlem (Germanske-SS), politipresident og formann for Politiets særdomstol Carl Ludvig v. Elverfeldt Stephanson (1912-90), som også hadde en søster, som var medlem av NS. Det hører også med til dette bildet, at Augusta Isabella Røeds datter, Ragna Otilie Thoresen (1880 Tjøme-), helsøster av ovennevnte disponent Ole Røed Thoresen, ble gift 1905 med Wilhelm Mohr (1874-1933), sønn av Stormester i Den norske Frimurerorden August Christian Mohr (1847-1918) og far til August Christian Mohr (1906-98), 1939-40 sekretær i UD og utenriksminister Kohts privatsekretær! (Som sikkert kjent, sto jo utenriksminister Halvdan Koht (1873-1965) også i et nært, familiært forhold til lege og Stormester Johan Gottfried Conradi, Mohrs forgjenger som Høyeste Styrer i Den norske Frimurerorden, død 30/11 1919, altså etter at Mohr døde 4/10 1918.) (Kildeangivelser for de personalhistoriske data følger:)

skrev Axel Scheel

1) Ch. Delgobe: "Foged Jens Holmboes efterkommere" (1908), s. 23-25, hvor det fremgår, at utenriksminister Halvdan Kohts mor, Betty Giæver (1845-1936), var frimureren (St. Olai til den hvide Leopard) Karl Albert Engers svigerinne. Enger var også politimann og onkelen til Maren Sofie Hoelstad Enger gift skipsreder Olsen. 2) For alle de ovennevnte frimurere henvises det til Kr. Thorbjørnsen: "St. Olai brødre [til den hvide Leopard]" (1949) (jfr. reg.); og særlig til s. 196 om konsul Robert Stephanson (1887-1968), "St. O. m. m.", som altså også han var høy frimurer, av de "brødre som ble betrodd hammeren i Leoparden og dens broderforeninger eller skjøttet særlig betrodde verv innen ordenen". - Om Carl Ludvig v. Elverfeldt Stephanson spesielt, kan nevnes Eirik Veum: "Nådeløse nordmenn • Statspolitiet 1941-1945" (2012), s. 954; en artikkel på forsiden av Aftenposten, lørdag aften 9. juni 1945, og en artikkel i Verdens Gang lørdag den 21. juli 1945, første side med fortsettelse på siste side; stamtavlen "Elverfeldt" i "Genealogisches Handbuch des Adels" 30 (Freiherren A V), s. 64f; høyesterettsdom 26. august 1944 i straffesak mot Carl Stephanson, i "Norsk Retstidende 1945, s. 26f. 3) C. S. Schilbred: Slekten Hvistendahl fra Bamble (1949) s. 35 og 60f (Mathilde Røeds foreldre skipsreder Hjalmar Christian Røed (1857-1906) og Gjertrud Magdalene (Magda) Hvistendahl (1879 Cha.-1946 Nordre Nes pr. Tønsberg), som ble gift 2. gang 1908 med skipsreder Ludvig Andreas Christensen (1869 Tønsberg-1924 N. Nes), medlem av sentralstyret for Norges Rederforbund og formann i styret for Vestfold krets av Rederforbundet). 4) Noen egen stamtavle for slekten Røed har jeg ikke funnet, men sammenhengen fremgår av diverse opplysninger i folketellingene utlagt på nettet av Digitalverket og i forskjellige utgaver av Hvem er Hvem? (som også er utlagt på nettet) samt av Oscar Albert Johnsens "Sem og Slagen • En bygdebok" (1948), 1. bd., 2. del, s. 1165 f, om eiendommen Nordre Nes. 5) Andr. Johansen: "Familien Hvoslef"(1890) er også utlagt på nettet. - Hvis redaksjonen skulle ønske flere kildeangivelser, evt. presiseringer, ville jeg sette pris på å få beskjed på privatmailen, så skal jeg gjøre mitt beste for å svare samme dag. Mvh. Axel Scheel

skrev Marte Ericsson Ryste

Hei Axel, jeg har nå fjernet flere kommentarer fordi de omhandler andre personer og problemstillinger enn det som er temaet for artikkelen. Kommentarfeltet skal brukes til konkrete innspill og spørsmål til artiklene, lengre betraktninger passer ikke her. Jeg sender deg kommentarene på epost så du ikke mister noe du har skrevet. Når det gjelder spørsmålene du stiller, så kan vi dessverre ikke svare på spørsmål der det mangler kilder i forskningslitteraturen. Tekstene i leksikonet skal være basert på oppsummert kunnskap, og vi i redaksjonen gjør ikke egne undersøkelser i kildemateriale. Vennlig hilsen Marte Ericsson Ryste

skrev Axel Scheel

Hei Marte. Det er ikke riktig, det du sier. Det er litteraturhenvisningene og den fullere sannhet du har fjernet. Igjen uten forvarsel. Og istedenfor har du kommet med en lengre tekst, som nå opptar plassen. - Når f.eks. Oswald er tilknyttet hirden som sin sønn, er det selvfølgelig viktig å kunne få vite, at både oberst Oswald og broren Arthur, Høyres formann fra 1945, var 10. grads frimurere ifølge Matrikkel over Den norske Frimurerorden 1952. Mvh. Axel Scheel

skrev Axel Scheel

2 KORREKSJONER er dessuten falt bort med de bortsensurerte kommentarene, og da disse er viktige for de gjenværende, aksepterte kommentarer, gjentar jeg 1), at under kommentaren av 11/1, kildeangivelse "1)", har jeg feilaktig vist til "høyesterettsdom 26. august 1944". Det skal stå: "...27. august 1945"! Og 2): Det heter ikke "Digitalverket", slik jeg har skrevet ovenfor, men Digitalarkivet, som er en meget prisverdig tjeneste fra Arkivverket (prisverdig m.h.t. lett - forenklet - kildetilgjengelighet). - Sluttelig kan det understrekes, at ovennevnte Wilhelm Mohr (1874-1933) også var frimurer (og altså far til August Kr. Mohr, utenriksminister Kohts privatsekretær 1940); og at ovennevnte skipsreder Otto Keyser Thoresen (grad X eller XI) og Ole Røed Thoresen (1952: IX LL) OGSÅ var - svært høye - frimurere. - A. S.

skrev Axel Scheel

NY KORREKSJON: Da det råder stor forvirring på nettet og i litteraturen om ovenfor nevnte slektssammenheng Nordlie/Røed/Stephanson OG fordi jeg ovenfor - stadig uberørt - viser til den viktige kilde "Sem og Slagen • En bygdebok", er det ekstra viktig å få frem, at denne - oppdaget jeg idag - rommer en grov feil: O. A. Johnsen avslutter nemlig de aktuelle avsnittene slik: "Oplysnimger om skibsreder L. A. Christensen og firmaet Hjalmar Røed & Co. er meddelt av konsul Finn Christensen i Tønsberg." Men da må enten konsulen ha gitt fra seg feilinformasjon - eller så må han ha videreformidlet et kallenavn, når nemlig Johnsen hevder, at Axel Hvoslefs svigerinne, Matti (egentlig Wenche Mathilde) Stephanson (1917-88), ble gift med "direktør Kai Norman, Oslo". Hennes mann var NIKOLAI (kalt Kai?) Norman (17/11 1910 Bergen-89), sønn av Nikolai Mikal Johannessen (!) (1871-1948) og Ruth NORMAN (1885-1973), datter av Nils N. (1839-1921) (mor: Wilhelmine Musæus (1808-84)) og Rebekka Dorthea Gill Enger (1845-1923), faster til ovenfor nevnte Maren Sofie Hoelstad Enger gift Olsen! Dette er av desto større betydning fordi Nikolai Normans bror, h.r.adv. Trygve Norman(n) (1914-), var gift med Fredrikke (Fredy) Kloster (1925-), datter av skipsreder Knut Utstein Kloster (1900-54), som var gift med Ingeborg Ihlen (1903-91), søster av SS-krigskorrespondent Fritz Ihlen (1913-), og som 1940-46 var formann i Oslo nye rederiforening (jfr. SNL om Kloster) samt medlem av Rederforbundets hovedstyre 1937-54! - Viktigste kilde her - ved siden av folketellinger utlagt på nettet - er Bjørn Aarre: "Slektsbok for Stavanger- og Haugesundsfamilien NYMAN (NYMANN) med inngifte [sic] slekter" (1987), s. 32. Med vennlig hilsen, Axel Scheel

skrev Axel Scheel

PS: Johnsen skal jo siteres "Oplysninger" med n. Dessuten var Otto Thoresen (!) medlem av Klosters representantskap: jfr. NBL om Knut Utstein Kloster (d.y.) (1929-). Mvh. A. S.

skrev Axel Scheel

Og - ikke overraskende sett i lys av ovennevnte genealogi - var Fritz Ihlen også medlem av Hirden: Se Bjørn Westlie: "NORSKE KRIGSKORRESPONDENTER PÅ ØSTFRONTEN 1941-45", Masteroppgave i historie 2010 (utlagt på nettet), s. 9 note 12 og særlig s. 45f (s. 46: "Ihlen var både medlem av Hirden og Germansk SS-Norge (GSSN)"). - A. S.

svarte Georg Kjøll

Hei Axel. Redaktøren for historie er på ferie nå, men vil følge opp dine kommentarer om noen uker. Med vennlig hilsen Georg

skrev Axel Scheel

Hei Georg, Takk for beskjed. Jeg, for min del, kommer neppe til å sende inn flere kommentarer om Nordlie. Som jeg før har sagt, men i en fjernet kommentar, er jeg nå tilfreds ved at litteraturhenvisningen til Borgersrud endelig er kommet på sin rettmessige plass. Og nettopp Borgersrud burde det sannelig vises til i mange andre SNL-artikler også! Med vennlig hilsen, Axel

svarte Georg Kjøll

Det er notert, Axel. Ha en god sommer videre!

skrev Axel Scheel

Takk det samme! :) - Hver sommerdag uten regn får vi glede oss over i vår nesten (!) ødelagte verden.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg