International Biological Programme, verdensomspennende forskningsprosjekt med tilknytning til økologiske problemstillinger, utformet 1961 av den internasjonale forskerunion og med deltagelse av ca. 100 stater. Programmet har ikke vært virksomt siden 1977. Siktemålet var å bringe til veie viten om naturressurser og naturødeleggelser og om hvilke forandringer den stadig økende menneskelige virksomhet medfører. Norge var med i perioden 1968–75 med en rekke prosjekter.