Infrastrukturprogrammet, et militært, fellesfinansiert byggeprogram innen NATO. Programmets finansiering har dekket konstruksjon og anlegg (unntaksvis også utstyr) og skjer kollektivt etter en prosentvis fordeling, i det vesentlige avhengig av medlemsstatenes økonomiske evne (nasjonalproduktet). Prioriteringen skjer i samråd med de nasjonale myndigheter. Det omfatter anlegg av krigshovedkvarter, rakettbaser, telekommunikasjonsnett, flyplasser, marinebaser, forsyningsbaser, oljeledninger m.m. I Norge er de fleste flyplasser, Sjøforsvarets marinebaser, fjellanlegg og radarstasjoner helt eller delvis bygd for infrastrukturmidler. I alt er det i Norge under programmet utbygd anlegg for ca. 13 milliarder kroner, hvorav ca. 3,5 milliarder er nasjonalt finansiert.