ICCS – Demokratiundersøkelsen i skolen

ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) er en internasjonal undersøkelse av ungdommers forhold til demokrati og medborgerskap.

ICCS ble gjennomført våren 2016, og er en videreføring og videreutvikling av tidligere studier, med røtter helt tilbake til 1971. Av nyere dato er studier fra 1999 (CivEd) og Civic Education Study i 2001 og 2009. Norge deltar i ICCS 2016 og deltok også i studiene som ble gjennomført i 1999 og 2009.  

ICCS gjennomføres i regi av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Formålet med ICCS er å kartlegge unge menneskers demokratiske beredskap og vilje til å delta i samfunnet som engasjerte medborgere. Det er 24 land som deltar i ICCS, blant dem Norge, Sverige, Danmark og Finland. Gjennom en 100 minutters sesjon innhentes data som belyser ungdommens kunnskaper knyttet til begreper om demokrati og medborgerskap. Spørreskjemaet omfatter også informasjon om elevenes verdier, holdninger og handlinger knyttet til demokratisk deltakelse. I tillegg samles det inn data knyttet til undervisningens kontekst, så som hvordan demokrati og medborgerskap presenteres i skolens fag og læreplaner. Det innhentes også data om lærernes utdanning og relevante erfaringer. Data knyttet til skolemiljø og elevens hjemmebakgrunn innhentes også.

I 2009 var det 38 land som deltok i forløperen, Civic-studien, og det deltar om lag 24 land i ICCS 2016. Flere nye land er ventet å delta i en utvidelse av studien i løpet av 2019, omtalt som ECCS Extended 2019. Denne studien skjer i samarbeid med UNESCO, der også utviklingsland kan delta på relevante områder for deres egen skole og samfunn, spesielt knyttet til UNESCO-initativene Global Citizenship Education (GCED) og Education for Sustainable Development (ESD).

Deltakerne i ICCS 2016-studien i Norge er et representativt utvalg av elever som går i 9. klasse, i alt omtrent 6000 elever fra i alt 148 skoler.

ICCS-studien i Norge finansieres av Kunnskapsdepartementet gjennom Utdanningsdirektoratet, og det er forskningsstiftelsen NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) ved Høgskolen i Oslo og Akershus som gjennomfører studien. De to tidligere studiene ble gjennomført av Institutt for Lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo.

Datainnsamling fant sted våren 2016. Den internasjonale ICCS-rapporten vil foreligge høsten 2017, og mer detaljerte studier knyttet til de norske resultatene ventes våren 2018.

Resultatene fra 2009 viste at norske elever i stor grad støtter sentrale demokratiske verdier som blant annet ytringsfrihet, likestilling og frihet til å velge sine ledere. De viser også stor tillit til offentlige myndigheter, større enn i de fleste andre deltakerlandene.

Når det gjelder elevenes kunnskaper om forhold knyttet til demokrati, heter det i den norske rapporten: Norske 9. trinnselever skårer gjennomsnittlig 541 poeng på kunnskaps- og ferdighetstesten. Gjennomsnittskåre for norske elever på 8. trinn er 515 poeng, signifikant over det internasjonale gjennomsnittet på 500. I alle land skårer jenter høyere enn guttene. Norske jenter på 8. og 9. trinn har gjennomsnittskårer på henholdsvis 527 og 554 poeng, 23 og 24 poeng over guttenes skårer.

Alle de fire deltakende nordiske landene er blant de seks øverste på den internasjonale rangeringen av landenes gjennomsnittskåre. Det er også en klar positiv sammenheng mellom skåren på ICCS 2009 og elevens karakter i samfunnsfag.

Demokratiundersøkelsen ICCS er én av mange internasjonale studier som Norge deltar i, og som ligger til grunn for både skoledebatt og –politikk. Men ICCS er langt mindre grad kjent, og blir i langt mindre grad brukt i debatt og offentlige dokumenter og stortingsmeldinger, enn for eksempel PISA, TIMSS og PIRLS (interne lenker).

  • PISA, OECDs undersøkelse av 15-åringers ferdigheter og kompetanse i ulike fagområder
  • TIMSS, en rekke internasjonale studier av undervisning i matematikk og naturfag i skolen
  • PIRLS, internasjonal studie av elevers leseforståelse
  • TALIS, internasjonal skolestudie
  • IEA, organisasjon som står bak en rekke internasjonale undersøkelser knyttet til utdanning

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.