Hugo av St. Victor, født i Sachsen eller nær Ypres, filosof, tidlig-skolastisk teolog og mystiker. Trådte mellom 1115 og 1120 inn i augustinerabbediet St. Victor i Paris som var ett av tidens viktigste lærdomsseter. Her virket Hugo hele sitt liv som høyt ansett lærer. Han utgav bøker som dekker det meste av datidens viten på alle områder, var historisk orientert og la i sine skriftkommentarer stor vekt på tekstenes bokstavelige mening. Han forenet både skolastikk og mystikk i sin tenkning. Hovedverkene er De sacramentis christianae fidei (Om den kristne tros mysterier), en stort anlagt fremstilling av den kristne troslære i frelseshistorisk perspektiv, og en kommentar til Pseudo-Dionysius Himmelske hierarki (se Dionysios Areopagita). Han øvde innflytelse på senere skolastisk teologi, særlig på den fransiskanske skole.