Hiort, Hiorth, norsk slekt som antas å stamme fra Jacob Schade (f. ca. 1540) fra Varde på Jylland, som kanskje var av en gammel tysk adelsslekt. Sønnen Peder Jacobsen Schade (1571–1641), vever i Kalundborg, var far til bl.a. rektor i København Søren Pedersen Callundborg (1607–50). Hans tre barn kalte seg Hiort. Sønnesønnen oberst Severin Casper Hiorth (ca. 1668–1717) kom til Trondheim. Han var farfars far til overhoffrettsprokurator i Christiania Christian Hiort (1756–1802), sorenskriver i Moss Ove Hiort (1757–1829) og stiftsrevisor i Akershus Otto Christian Lihme Hiort (1763–1823). Sistnevntes sønn, overlege, dr.med. Jens Johan Hjort (1798–1873) var far til professor Johan Storm Aubert Hjort (1835–1905). Hans sønn, havforskeren, professor, dr.philos. Johan Hjort (1869–1948) var far til høyesterettsadvokat Johan Bernhard Hjort (1895–1969) og overlege, dr.med. Erling Falsen Hjort (1898–1996). Sønner av førstnevnte var høyesterettsadvokat Johan Hjort (1922-2001) og professor, dr.med Peter Fredrik Holst Hjort (1924-2011).