Helsinki-konvensjonen, konvensjon av 19. august 1925 rettet mot alkoholsmugling; gjelder mellom Norge, Danmark, Sverige, Finland, Polen, Tyskland, Russland, Estland, Latvia og Litauen. Prinsipielt interessante er dens bestemmelser om tollkontroll, fordi partene anerkjenner hverandres rett til å håndheve sin lovgivning i dette øyemed inntil 12 nautiske mil fra kysten. Konvensjonen fastslår også retten til å forfølge smuglerfartøyer videre ut i havet. Pga. denne og lignende praksis i andre land må det nå sikkert antas at statene i alminnelighet kan trekke sin tollgrense utenfor den alminnelige territorialgrense. Norge har i henhold til konvensjonen fastsatt sin tollgrense til 10 nautiske mil fra de ytterste holmer og overvannskjær (tolloven av 10. juni 1966 § 2 og kgl.res. av 28. okt. 1932).