Heldenbuch, samling av gammeltyske helteepos, trykt på 1400- og 1500-tallet. Her finnes mange epos fra håndskrifter som er gått tapt. Nevnes kan Dresdner Heldenbuch (1472), Strassburger Heldenbuch (1477) og Ambraser Heldenbuch. Den sistnevnte inneholder bl.a. Kudrun-eposet.