HTHP-brønner, dype petroleumsbrønner med høye temperaturer og trykk (over 150°C og 690 bar). Utviklingen innen petroleumsindustrien har ført til at man har funnet petroleumsforekomster på stadig større dyp, hvor både trykk og temperaturer ligger over det man har vært vant til. Dette skaper både sikkerhetsproblemer og vansker med evaluering og produksjon. Lite utstyr og erfaring er tilgjengelig for arbeid under slike forhold. HTHP-brønner blir imidlertid stadig vanligere på norsk sokkel, og norske oljeselskaper har satset mye både på å utvikle nye arbeidsmetoder og utstyr for slike brønner.