Högsta fôrvaltningsdomstolen, øverste domstol i forvaltningsrettslige (men ikke sivilrettslige og strafferettslige) saker i Sverige. Alle saker som ankes til Högsta förvaltningsdomstolen må underkastes prøving, og det er bare et fåtall saker som slippes gjennom. For at en sak skal komme opp for Högsta förvaltningsdomstolen, må den skape prejudikat, slik at den kan tjene til veiledning for lavere instanser når de treffer sine avgjørelser.