Gentianella, (diminutiv av Gentiana), planteslekt i søterotfamilien, med 125 arter i tempererte strøk på den nordlige og den sørlige halvkule. I Norge 4 noe variable arter, se søte.