Fylkesmenn og amtmenn (stiftamtmenn) siden 1671

Etter innføringen av eneveldet 1660 og avskaffelsen av den gamle lensordningen ble betegnelsene amt (underamt) og stiftamt (hovedamt) innført i takt med nye embetsutnevnelser i årene 1662–71. Stiftamtene ble avskaffet med virkning fra 1. januar 1919, og samtidig ble betegnelsen amt endret til fylke. Navnene i parentes er fylkesnavnet før 1919. I tabellen er det ført opp utnevnelsesår for embetsinnehaverne; tiltredelsesåret kan variere noe.

Østfold fylke

(Smaalenenes amt)

Opprettet 1671

1671–73

Erik Banner

1673–87

Hans Kaas

1687–1700

Ambrosius Charisius

1700–03

Caspar Gottlob Moltke

1703–41

Niels Werenskiold

1741–43

Henning Johansen Frimann

1743–67

Baltzer Sechmann Fleischer

1768–81

Henrik Lachmann

1781–89

Frederik Hauch

1789–94

Johan Christian Hauch

1794–1804

Andreas Hofgaard

1804–10

Marcus Gjøe Rosenkrantz

1810–17

Mathias Otto Sommerhielm

1814–30

Valentin Sibbern

1831–46

Gregers Winther Wulfsberg

1847–55

Christian Birch-Reichenwald

1855–80

Carl Sibbern

1881–90

Johan Lauritz Rasch

1891–1905

Ulrik Frederik Christian Arneberg

1905–17

Hans Chr. A. Hansen

1918–33

Eivind Olaf Bødtker

1933–40

Ernst Andreas Johannesen

1940–51

Lyder Døscher Bull

1951–66

Karl Hess Larsen

1966–81

Jakob Modalsli

1981–86

Lars Korvald

1986–98

Erling Norvik

1998–2003

Edvard Grimstad

2004–

Anne Enger Lahnstein

Akershus (fra 1843: Kristiania) stiftamt

Opprettet 1664; nedlagt 1918

1664–99

Ulrik Frederik Gyldenløve

1679–81

Erik Banner

1682–94

Just Justssøn Høeg

1694–99

Christian Stockfleth

1699–1708

Frederik Gabel

1708–10

Johan Vibe

1710–31

Vilhelm de Tonsberg

1731–35

Lorentz de Reichwein

1735–37

Jacob Benzon

1737–40

Peter Neve

1740–50

Frederik Otto von Rappe

1750–63

Jacob Benzon

1763–72

Caspar Herman von Storm

1772–73

Diderik Otto von Grambow

1773

Gustav Frederik Holck-Winterfeldt (ikke tiltrådt)

1774–84

Albrecht Philip von Levetzau

1784–89

Jørgen Erik Skeel

1789–95

Frederik Moltke

1795–1802

Frederik Julius Kaas

1802–09

Gebhard Moltke

1809–10

Frederik Julius Kaas

1810–12

Marcus Gjøe Rosenkrantz

1812–13

Emanuel de Thygeson

1815–22

Hans Hagerup Falbe

1822–30

Valentin Sibbern

1831–37

Niels Arntzen Sem

1837–39

Hans Petersen

1840–45

Frederik Riis

1846–57

Niels Arntzen Sem

1857–74

Karelius August Arntzen

1874–80

August Christian Manthey

1880–1905

Niels Mathias Rye

1905–17

Otto Albert Blehr

Nedlagt 1918; se videre under Akershus og Oslo

Akershus fylke (Akerhus amt) og Oslo (Kristiania)

(1815–42 og 1923–)

Opprettet 1682

1682–1750

sammen med Akershus stiftamt

1750–57

Christian Rudolph Philip Gersdorff

1757–72

Caspar Herman von Storm

1763–1810

sammen med Akershus stiftamt

1810–13

Eggert Christopher Knuth

1813–15

Poul Christian Holst

1815–42

sammen med Akershus stiftsamt

1842–55

Erik Røring Møinichen

1855–58

Christian Birch-Reichenwald

1859–95

Johan Christian Collett

1895–1918

Ole Andreas Furu

1919–30

Hroar Olsen

1930–43

Ingolf Elster Christensen

1945–55

Carl Platou

1955–63

Trygve Lie

1964–65

John Lyng

1965–79

Petter Mørch Koren

1979–89

Gunnar Alf Larsen

1989–98

Kåre Willoch

1998–2011

Hans J. Røsjorde

2011-

Valgerd Svarstad Haugland

Oslo fylke (til 1925 Kristiania)

Opprettet 1918

1918–23

konstitueringer

etter 1923

se Akershus og Oslo

Hedmark fylke

(Hedemarkens amt)

Utskilt fra Oplandenes amt 1781

1781–89

Ditlef Pentz

1789–1802

Andreas Høyer

1802–04

Emanuel de Thygeson

1804–16

Claus Bendeke

1817–21

Lauritz Weidemann

1821–49

Frederik Heidmann

1849–56

August Christian Manthey

1856–90

Ludvig R. Kyhn

1890–97

Oscar Mørch

1898–1915

Gregers Winther Wulfsberg Gram

1916–26

Thorvald Løchen

1926–35

Knud Øyen

1935–53

Knut Monsen Nordanger

1954–66

Alf Birger Frydenberg

1966–79

Erling Anger

1979–81

Annfinn Lund

1981–93

Odvar Nordli

1993–96

Kjell Borgen

1997–

Sigbjørn Johnsen

Hamar stiftamt

Utskilt fra Kristiania stiftamt 1864; nedlagt 1918

1864–98

sammen med Hedemarkens amt

1898–1915

Gregers Winther Wulfsberg Gram

1915–16

Johannes Irgens

Oppland fylke

(1757–81: Oplandenes amt, fra 1781: Kristians amt)

Utskilt fra Akershus amt 1757. Hedemarkens amt utskilt 1781

1757–59

Mathias Collett

1760–68

Christian Petersen

1768–81

Christian Frederik Holck

1781–1811

Christian Sommerfelt

1811–21

Ole Hannibal Sommerfelt

1821–51

Lauritz Weidemann

1852–54

Hans Tostrup

1854–59

Johan Christian Collett

1859–69

Christian Jensen

1869–78

Hans Thomas Meinich

1878–1900

Jan Greve Skjoldborg

1900–08

Peter Theodor Holst

1908–33

Sigurd Lambrechts

1933–47

Alfred Ihlen

1947–60

Hans J. Gabrielsen

1961–76

Nils K. Handal

1976–81

Thorstein Treholt

1981–2001

Knut Korsæth

2001–

Kristin Hille Valla

Buskerud fylke

(Buskeruds amt)

Opprettet 1679

1679–95

Mats de Tonsberg

1695–1719

Paul Glud

1719–60

Just Must

1760–88

Andreas Fieldsted

1788–1803

Herman Leopoldus Lange

1803–06

Emanuel Ravn

1806–13

Herman Wedel Jarlsberg

1814–27

Johan Collett

1828–31

Niels Arntzen Sem

1831–57

Gustav Peter Blom

1858–82

Paul Peter Vilhelm Breder

1882–84

Thomas Cathinco Bang

1884–90

Nils Vogt

1890–1902

Thomas Cathinco Bang

1902–28

Theodor Chr. Stoud Platou

1929–35

Thomas von Westen Angell

1935–45

Jens Hundseid

1945–50

Nils Nilsen Thune

1950–62

Arnold Gerhard Dybsjord

1962–77

Olaf Watnebryn

1977–79

Gunnar Alf Larsen

1979–89

Ragnar Christiansen

1989–99

Leif Haraldseth

1999–2013

Kirsti Kolle Grøndahl

2013-

Helen Bjørnøy

Vestfold fylke

(Jarlsberg og Larviks amt)

Opprettet 1821 (i perioden 1673–1821, mens Jarlsberg og Larvik var arvelige grevskaper, ble det tidvis utnevnt eller konstituert amtmenn)

1821–29

Georg Jacob Bull

1829–33

Johan Henrik Rye

1833–64

Ulrik Fr. Cappelen

1865–82

Johan Christian Georg Hvoslef

1882–1902

Carl Johan Michelet

1902–05

Thomas von Westen Engelhart

1905–08

Ulrik Fr. Cappelen Krohn

1908–24

Abraham Berge

1924–38

Herman Meinich

1938–48

Johannes Gerckens Bassøe

1948–58

Oscar Torp

1958–64

Gerhard Dahl

1964–79

Olav Redvald Grove

1979–87

Odd Vattekar

1988–2010

Mona Røkke

2010-

Erling Lae

Telemark fylke

(Bratsberg amt)

Opprettet 1669

1669–75

Preben von Ahnen

1675–91

Niels Sørensen Adeler

1691–1711

Henrik Adeler

1711–23

Jacob Lindberg

1723–27

Michael Storm

1727–31

Christian Berg

1731–44

Henrik Esseman

1744–64

Johan Frederik Brockenhuus von Løwenhielm

1764–71

Frederik Georg Adeler

1771–73

Peter Holm

1773–81

Frederik Georg Adeler

1781–88

Frederik Moltke

1788–98

Jonas Ramus Petersen

1798–1800

Otto Joachim Moltke

1800–03

Johan Henrik Selmer

1803–13

Severin Løvenskiold

1813–38

Frederik Wilhelm baron Wedel Jarlsberg

1839–46

Carl Valentin Falsen

1846–77

Jørgen Aall

1877–80

Niels Mathias Rye

1881–89

Ulrik Frederik Christian Arneberg

1889–98

Otto Benjamin Andreas Aubert

1898–1902

Thomas von Westen Engelhart

1902–10

Viggo Ullmann

1910–32

Guthorm Hallager

1933–38

Olaf Hegland

1939–59

Kornelius Bergsvik

1959–69

Tidemann Flåta Evensen

1969–73

Leif Hjørnevik

1973–76

Olav Haukvik

1976–88

Oddvar Berrefjord

1988–98

Kjell Bohlin

1998–2004

Solveig Sollie

2004–05

Jørgen Kosmo (tiltrådte ikke)

2006–

Kari Nordheim-Larsen

Aust-Agder fylke

(Nedenes amt)

Opprettet 1671

1671–79

sammen med Kristiansand (Agdesiden) stiftamt

1680–81

Jens (Toller) Rosenheim

1681–91

Jørgen Müller

1691–1815

sammen med Kristiansand stiftamt

1815–37

Ulrik Fredrik Anton de Schouboe

1837–48

Henrik Harboe

1849–60

Iver Steen Thomle

1860–63

Henrik Laurentius Helliesen

1863–68

Niels W. Rogstad

1868–95

Niels C. Bonnevie

1896–1906

Nikolai Prebensen

1906–08

Sigurd Lambrechts

1908–16

Sven Aarrestad

1917–21

Hans Thomas Knudtzon

1921–41

Jonas Pedersen

1945–61

Nils Hjelmtveit

1961–74

Henrik Svensen

1974–83

Ebba Lodden

1983–94

Signe Marie Stray Ryssdal

1994–2008

Hjalmar Inge Sunde

2008–

Øystein Djupedal

Vest-Agder fylke

(Lister og Mandal amt)

Opprettet 1671

1671–ca. 1675

Robert Hamilton

1677–ca. 1681

Jens (Toller) Rosenheim

1681–83

Daniel Danielsen Knoff

1683–85

Ludvig Rosenkrantz

1687–92

Claus Røyem

1692–ca. 1699

Jørgen Hansen Burchart

1699–1711

Andreas Undall

1711–18

Povel Juel

1718–45

Vilhelm Reesen

1745–68

Jens Stoud

1768–71

Magnus Theiste

1771–73

Frederik Georg Adeler

1773–1805

Peter Holm

1805–10

Hans Vilhelm Cederfeld de Simonsen

1810–14

Adam Ditlef Wedell Wedellsborg

1814–15

Ulrik Fredrik Anton de Schouboe

1815–1918

sammen med Kristiansand stiftamt

1907–28

Daniel Bremer Juell Koren

1928–48

Hagbart Lund

1948–54

Alf Frydenberg

1954–66

Lars Evensen

1966–82

Bue Fjermeros

1982–98

Oluf Skarpnes

1998–

Ann-Kristin Olsen

Kristiansand stiftamt

(Agdesiden)

Opprettet 1669, nedlagt 1918

1669–79

Ove Juul

1680–85

Ludvig Rosenkrantz

1689–94

Christian Stockfleth

1694–1700

Mats de Tonsberg

1700–11

Christian Frederik Powisch

1711–18

Henrik Adeler

1718–28

Johan Sigismund Hassius Lillienpalm

1728–30

Alexander Frederik Møsting

1730–38

Johan Albrecht With

1738–42

Carl Juel

1742–46

Heinrich von Reuss

1746–51

Joachim Hartvig Johan von Barner

1751–66

Frederik Adeler

1767

Gustav Frederik Holck-Winterfeldt

1767–81

Hans Hagerup Gyldenpalm

1781–88

Frederik Georg Adeler

1788–89

Frederik Moltke

1789–1800

Hans Christoph Diderik Victor von Levetzow

1800–04

Otto Joachim Moltke

1804–10

Emanuel de Thygeson

1810–12

Hans Vilhelm Cederfeld de Simonsen

1812–36

Oluf Schouboe

1837–46

Niels Arntzen Sem

1846–52

Carl Valentin Falsen

1852–59

Mathias Bille Kjørboe

1860–71

Nils Vogt

1871–81

J. Kræfting Bonnevie

1882–89

Johan Christian Georg Hvoslef

1889–1906

Jacob Stang

1907–18

Daniel Bremer Juell Koren

Rogaland fylke

(Stavanger amt)

Opprettet 1671

1671–73

Henrik Below

1673–83

Ludvig Rosenkrantz

1683–87

Daniel Danielsen Knoff

1687–1700

Christian Frederik Powisch

1700–10

Edvard Hammond

1710–14

Ulrik Christian Mese

1714–26

Hans Nobel d.y.

1726–46

Bendix Christian Fine

1746–61

Henrik Wilhelm Tillisch

1762–68

Henrik Lachmann

1768–72

Gunder Hammer

1772–81

Wilhelm Mathias Skeel

1781–85

Peter Frederik Ulrik Benzon

1785–99

Frederik Otto Scheel

1799–1810

Ulrich Wilhelm Koren

1810–12

Oluf Schouboe

1812–14

Ulrik Fredrik Anton de Schouboe

1814–25

Wilhelm Frimann Krog

1825–26

Jens Erichstrup

1826–28

Peder Martinius Ottesen

1829–33

Christian Ulrik Kastrup

1833–53

Gunder Aas

1853–63

Anton Theodor Harris

1864–88

Vilhelm Herman Ludvig von Munthe af Morgenstierne

1889–1910

Carl Lauritz Mechelborg Oppen

1910–32

Thorvald Andreas Larsen

1932–58

John Norem

1959–68

Paul Ingolf Ingebretsen

1968–73

Gunnar Hellesen

1973–81

Konrad B. Knutsen

1982–91

Kristin Lønningdal

1991–2012

Tora Aasland

2013-

Magnhild Meltveit Kleppa

Bergen stiftamt

Opprettet 1669; nedlagt 1918

ca. 1669

Johan Frederik von Marschalck

1679–81

Hans Hansen Lilienskiold d.e.

1681–99

Christian Gyldenløve

1699–1704

Christian Stockfleth

(1702)

Christoffer Gabel

1704

Mats de Tonsberg

1704–10

Vilhelm de Tonsberg

1710–11

Edvard Hammond

1711–28

Andreas Undall

1728–32

Wilhelm August von der Osten

1732–38

Ulrik Kaas

1738–41

Christian Bagger

1741–49

Christian Møinichen

1749–66

Ulrik Frederik de Cicignon

1766–68

Jørgen Erik Skeel

1768–72

Christian Petersen

1772–74

Albrecht Philip von Levetzau

1774–89

Christian de Schouboe

1789–1802

Frederik Hauch

1802–14

Johan Randulf Bull

1815–25

Wilhelm Frimann Koren Christie

1825–27

Christian Magnus Falsen

1829–34

Georg Jacob Bull

1834–52

Edvard Hagerup

1852–59

Jens Schydtz

1859–75

Paul Meyer Smit

1875–84

Nicolai Ditlev Ammon Ræder

1884–1907

Justin Gottfried Andreas Hoffmann

1907–18

Hroar Olsen

Bergenhus amt

Opprettet 1681; delt 1763 (se Hordaland fylke og Sogn og Fjordane fylke)

1681–90

Laurids Lindenov

1691–97

Hans Nielsen

1697–1702

Axel Rosenkrantz

1702–28

sammen med Bergen stiftamt

1732–38

Wilhelm August von der Osten

1738–66

sammen med Bergen stiftamt

Hordaland fylke (Søndre Bergenshus amt) og Bergen

(til 1831 og fra 1907)

Utskilt fra Bergenhus amt 1766

1766–1831

sammen med Bergen stiftamt

1829–31

Georg Jacob Bull

1831–34

Edvard Hagerup

1834–50

Jens Schydtz

1850–60

Nils Vogt

1860–69

Hans Thomas Meinich

1869–77

Niels Mathias Rye

1878–97

Claus Nieuwejaar Worsøe

1898–1918

Hroar Olsen

1918–29

Kristian Friis Petersen

1929–33

Ernst Andreas Johannesen

1934–49

Gjert Lindebrække

1949–66

Mons Lid

1966–84

Lars Leiro

1984–98

Håkon O. Randal

1998–2010

Svein Alsaker

2010-

Lars Sponheim

Bergen fylke

Opprettet 1831; nedlagt 1972

1829–34

Georg Jacob Bull

1834–52

Edvard Hagerup

1852–59

Jens Schydtz

1859–75

Paul Meyer Smit

1875–84

Nicolai Ditlev Ammon Ræder

1884–1907

J. G. A. Hoffmann

1907–72

sammen med Søndre Bergenhus/Hordaland (se Hordaland fylke)

Sogn og Fjordane fylke

(Nordre Bergenhus amt)

Utskilt fra Bergenhus amt 1763

1763–71

Joachim Knagenhielm

1771–80

Marcus Theiste

1780–81

Ditlef Pentz

1781–88

Jonas Ramus Petersen

1788–89

Niels Dorph Gunnerus

1789–94

Peder Hersleb Harboe

1794–1802

Andreas Hiorth

1802–11

Niels Vibe

1811

Hilmar Meincke Krohg

1811–14

Herman Gerhard Treschow

1814–22

Christian Magnus Falsen

1822–31

Edvard Hagerup

1831–32

Fredrik Riis

1833–44

Christian Ulrik Kastrup

1844–52

Hans Tostrup

1852–60

Emil Aubert

1861–69

John Collett Falsen

1870–75

Nicolai Ditlev Ammon Ræder

1875–89

Carl Lauritz Mechelborg Oppen

1889–1902

Olaj Johan Olsen

1902–10

John Utheim

1910–30

Ingolf Elster Christensen

1930–45

Hans Kristian Seip

1945–71

Nikolai Schei

1971–94

Ingvald Ulveseth

1994–2011

Oddvar J. Flæte

2011-

Anne Karin Hamre

Sunmøre og Nordfjord amt

Opprettet 1675; nedlagt 1678

1675–78

Christian Lindenow

Romsdal og Nordmøre amt

Opprettet 1671; nedlagt 1689

1671–75

Christian Lindenow

1675–77

Frederik von Offenberg

1678–89

Jonas Lilienskiold

Møre og Romsdal fylke

(Romsdals amt)

Opprettet 1689

1689–91

Jonas Lilienskiold

1691–1702

Iver von Ahnen

1702–03

Hans Hansen Lillienskiold d.y.

1704–15

Hans Nobel d.e.

1715–29

Erik Must

1729–30

Michael Worm

1730–42

Christian Sørensen Solgaard

1742–51

Christian Ulrik Tønder

1751–60

Andreas Fieldsted

1760–73

Niels Krog Collin

1773–1800

Even Hammer

1800–11

Ole Hannibal Sommerfelt

1811–40

Hilmar Meincke Krohg

1840–53

Gudbrand Thesen

1853–93

Nils Weyer Arveschoug

1893–1902

Ludvig Arnoldus Leth

1902–06

Alexander L. Kielland

1906–13

Birger Kildal

1914–28

Oddmund Vik

1928–52

Trygve Utheim

1952–58

Olav Oksvik

1958–66

Erling Anger

1966–72

Erling Sandene

1972–76

Kåre Ellingsgård

1977–2001

Alv Jakob Fostervoll

2001–09

Ottar Befring

2009–

Lodve Solholm

Trondhjem stiftamt

Opprettet 1662; nedlagt 1918

1662–65

Claus von Ahlefeldt

1665–74

Ove Bjelke

(1673) 1674–87

Joachim Frederik Wind

1687–1700

Hans Kaas

1700–22

Iver von Ahnen

1723–26

Christian Reitzer

1726–35

Jacob Benzon

1736–44

Ulrik Christian von Nissen

1744–47

Christian de Stockfleth d.y.

1747–66

Frederik Rantzau

1766–72

Diderik Otto von Grambow

1772

Georg Christian Oeder

1772–83

Johan Vibe von der Osten

1783–86

Wilhelm Frimann Koren

1786–96

Thorkel Jonsen Fjeldsted

1796–1802

Gebhard Moltke

1802–04

Frederik Adeler d.y.

1804–1918

sammen med Søndre Trondhjems amt

Trondhjems amt

Opprettet 1687; delt 1804 (se Sør-Trøndelag fylke og Nord-Trøndelag fylke).

1687–1804

sammen med Trondhjems stiftamt

Sør-Trøndelag fylke

(Søndre Trondhjems amt)

Opprettet 1804

1804–1810

Erik Must Angell

1810–32

Frederik Christopher, greve Trampe

1832–40

Fredrik Riis

1840–57

Karelius August Arntzen

1857–94

Carl Motzfeldt

1894–1907

Lars Otto Roll Grundt

1907–21

Harald Bothner

1921–40

Odd S. Klingenberg

1940–47

Johan Cappelen

1948–58

Ivar Skjånes

1958–63

Thor Skrindo

1963–74

Nils Lysø

1974–86

Einar Hole Moxnes

1986–92

Reidar Due

1993–2011

Kåre Gjønnes

2011-

Jørn Aksel Krog

Nord-Trøndelag fylke

(Nordre Trondhjems amt)

Opprettet 1804

1805–15

Caspar Conrad Rafn

1815–33

Christen Elster

1833–57

Adam Johan Frederik Poulsson greve Trampe

1857–66

Fredrik August Wessel-Berg

1867–84

Carsten Smith

1884–94

Lars Otto Roll Grundt

1894–98

Anton Qvam

1898–1902

Halvor Bache Guldahl

1902–16

Thorvald Løchen

1916–27

Halvor Bache Guldahl

1927–44

Haakon Five

1945–59

Asbjørn Lindboe

1959–64

Gustav Sjaastad

1964–71

Ole Bae

1971–79

Leif Granli

1979–91

Ola Hansen Kveli

1991–2008

Inger Lise Gjørv

2008–

Inge Ryan

Nordland fylke

(Nordlands amt)

Opprettet 1668

1669–86

Knud Gjedde

1686–91

Christian Kruse

1691–94

Peter Christoffersen Tønder

1694–1703

Christoffer Heidemann

1703–04

Frederik Split

1704–51

Ove Sørensen Schjelderup

(1743) 1751–67

Hans Hagerup de Gyldenpalm

1767–71

Peter Holm

1771–89

Joachim Knagenhielm

1789–1811

Christian Torberg Hegge

1811–15

Christen Elster

1815–28

Johan Ernst Berg

1829–33

Adam Johan Frederik Poulsson greve Trampe

1834–47

Lars Bastian Ridder Stabell

1848–53

Niels Weyer Arveschoug

1854–58

Paul Peter Vilhelm Breder

1858–67

Carsten Smith

1867–78

Claus Niuewejaar Worsøe

1878–89

Otto Benjamin Andreas Aubert

1890–1908

Rasmus Theisen

1908–13

Anton Omholt

1913–21

Jonas Pedersen

1922–39

Olaf Amundsen

1940–51

Karl Hess Larsen

1951–66

Bue Fjermeros

1966–83

Ole Aavatsmark

1983–91

Odd With

1991–2007

Åshild Hauan

2007–

Hill-Marta Solberg

Troms fylke

(Tromsø amt)

Opprettet 1844 (utskilt fra Finmarkens amt)

1844–1918

sammen med Tromsø stiftamt

1915–20

Klaus Nord Hoel

1921–28

Otto Backe

1928–38

Johannes Gerckens Bassøe

1939–40

Gunnar Bjørn Nordbye

1946–53

Arne Aas

1953–76

Kristian E. Haug

1976–91

Martin Buvik

1991–2000

Leif Arne Heløe

2001–

Svein Ludvigsen

Tromsø stiftamt

Opprettet 1844; nedlagt 1918

1844–53

Anton Theodor Harris

1854–57

Carl Motzfeldt

1858–69

Mathias B. Krogh Nannestad

1869–89

Christian Collett Kjerschow

1889–1914

Boye Strøm

1915–1918

Klaus Nord Hoel

Vardøhus amt

Opprettet 1668; nedlagt 1684

1668/71–80

Otte Bjelke

1680–81

Knud Gjedde

1682–

Bergen magistrat

Finnmark fylke

(Finmarkens amt)

Opprettet 1684

1684–1701

Hans Hansen Lillienskiold d.y.

1701–16

Erich Matssøn Lorch

1717–18

Jacob a. Møinichen

1718–21

Nicolas Friese (Friis)

1721–29

Peter Siedelmann

1729–38

Henrik Frimann

1738–50

Rasmus Kieldsøn

1750

Peter Schnitler

1750–57

Mathias Collett

1757–68

Gunder Hammer

1768–71

Eiler Hagerup

1772–78

Thorkel Jonsen Fjeldsted

1778–87

Christen Heiberg

1787–1800

Ole Hannibal Sommerfelt

1800–06

Martin Andreas Unmack

1807–11

Hilmar Meincke Krohg

1811–13

Frederik Wilhelm baron Wedel Jarlsberg

1814–28

Johan Caspar Krogh

1828–29

Christian Ulrik Kastrup

1829–33

Ulrik Fredrik Cappelen

1833–43

Ole Edvard Buck

1844–66

sammen med Tromsø stiftsatmt

1866–74

Jens Holmboe

1874–82

Johan Blackstad

1882–85

Car Ingvart Theodor Rynning

1886–89

Carl Adolf Langberg

1889–94

Nikolai Prebensen

1896–1906

Truls J. Wiel Graff

1906–12

Andreas Tostrup Urbye

1912–21

Johan A. Rivertz

1922–28

Hagbart Lund

1928–48

Hans J. Gabrielsen

1948–63

Peder Holt

1963–74

Kolbjørn Varmann

1974–89

Anders Aune

1989–91

Ingrid Røstad Fløtten (kst.)

1991–98

Svein Alsaker

1998–

Gunnar Kjønnøy

Sysselmenn på Svalbard

1925–33

Johannes Gerckens Bassøe

1933–35

Helge Ingstad

1935–42

Wolmer Tycho Marlow

1945–55

Håkon Balstad

1956–60

Odd Birketvedt

1960–63

Finn B. Midbøe

1963–67

Tollef Landsverk

1967–70

Stephen Stephensen

1970–74

Frederik W. N. Beichmann

1974–77

Leif Eldring

1978–82

Jan Grøndahl

1982–85

Carl A. Wendt

1985–91

Leif Eldring

1991-95

Odd Blomdal

1995–98

Ann-Kristin Olsen

1998–2001

Morten Ruud

2001–05

Odd R. Olsen Ingerø

2005

Sven Ole Fagernæs (kst.)

2005–09

Per Sefland

2009-

Odd R. Olsen Ingerø

Videre lesning

Forfatter av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 05.09.2014

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.