Fylkesmenn og amtmenn (stiftamtmenn) siden 1671

Etter innføringen av eneveldet 1660 og avskaffelsen av den gamle lensordningen ble betegnelsene amt (underamt) og stiftamt (hovedamt) innført i takt med nye embetsutnevnelser i årene 1662–71. Stiftamtene ble avskaffet med virkning fra 1. januar 1919, og samtidig ble betegnelsen amt endret til fylke. Navnene i parentes er fylkesnavnet før 1919. I tabellen er det ført opp utnevnelsesår for embetsinnehaverne; tiltredelsesåret kan variere noe.

Østfold fylke

(Smaalenenes amt)
Opprettet 1671
1671–73 Erik Banner
1673–87 Hans Kaas
1687–1700 Ambrosius Charisius
1700–03 Caspar Gottlob Moltke
1703–41 Niels Werenskiold
1741–43 Henning Johansen Frimann
1743–67 Baltzer Sechmann Fleischer
1768–81 Henrik Lachmann
1781–89 Frederik Hauch
1789–94 Johan Christian Hauch
1794–1804 Andreas Hofgaard
1804–10 Marcus Gjøe Rosenkrantz
1810–17 Mathias Otto Sommerhielm
1814–30 Valentin Sibbern
1831–46 Gregers Winther Wulfsberg
1847–55 Christian Birch-Reichenwald
1855–80 Carl Sibbern
1881–90 Johan Lauritz Rasch
1891–1905 Ulrik Frederik Christian Arneberg
1905–17 Hans Chr. A. Hansen
1918–33 Eivind Olaf Bødtker
1933–40 Ernst Andreas Johannesen
1940–51 Lyder Døscher Bull
1951–66 Karl Hess Larsen
1966–81 Jakob Modalsli
1981–86 Lars Korvald
1986–98 Erling Norvik
1998–2003 Edvard Grimstad
2004– Anne Enger Lahnstein

Akershus (fra 1843: Kristiania) stiftamt

Opprettet 1664; nedlagt 1918
1664–99 Ulrik Frederik Gyldenløve
1679–81 Erik Banner
1682–94 Just Justssøn Høeg
1694–99 Christian Stockfleth
1699–1708 Frederik Gabel
1708–10 Johan Vibe
1710–31 Vilhelm de Tonsberg
1731–35 Lorentz de Reichwein
1735–37 Jacob Benzon
1737–40 Peter Neve
1740–50 Frederik Otto von Rappe
1750–63 Jacob Benzon
1763–72 Caspar Herman von Storm
1772–73 Diderik Otto von Grambow
1773 Gustav Frederik Holck-Winterfeldt (ikke tiltrådt)
1774–84 Albrecht Philip von Levetzau
1784–89 Jørgen Erik Skeel
1789–95 Frederik Moltke
1795–1802 Frederik Julius Kaas
1802–09 Gebhard Moltke
1809–10 Frederik Julius Kaas
1810–12 Marcus Gjøe Rosenkrantz
1812–13 Emanuel de Thygeson
1815–22 Hans Hagerup Falbe
1822–30 Valentin Sibbern
1831–37 Niels Arntzen Sem
1837–39 Hans Petersen
1840–45 Frederik Riis
1846–57 Niels Arntzen Sem
1857–74 Karelius August Arntzen
1874–80 August Christian Manthey
1880–1905 Niels Mathias Rye
1905–17 Otto Albert Blehr
Nedlagt 1918; se videre under Akershus og Oslo

Akershus fylke (Akerhus amt) og Oslo (Kristiania)

(1815–42 og 1923–)
Opprettet 1682
1682–1750 sammen med Akershus stiftamt
1750–57 Christian Rudolph Philip Gersdorff
1757–72 Caspar Herman von Storm
1763–1810 sammen med Akershus stiftamt
1810–13 Eggert Christopher Knuth
1813–15 Poul Christian Holst
1815–42 sammen med Akershus stiftsamt
1842–55 Erik Røring Møinichen
1855–58 Christian Birch-Reichenwald
1859–95 Johan Christian Collett
1895–1918 Ole Andreas Furu
1919–30 Hroar Olsen
1930–43 Ingolf Elster Christensen
1945–55 Carl Platou
1955–63 Trygve Lie
1964–65 John Lyng
1965–79 Petter Mørch Koren
1979–89 Gunnar Alf Larsen
1989–98 Kåre Willoch
1998–2011 Hans J. Røsjorde
2011– Valgerd Svarstad Haugland

Oslo fylke (til 1925 Kristiania)

Opprettet 1918
1918–23 konstitueringer
etter 1923 se Akershus og Oslo

Hedmark fylke

(Hedemarkens amt)
Utskilt fra Oplandenes amt 1781
1781–89 Ditlef Pentz
1789–1802 Andreas Høyer
1802–04 Emanuel de Thygeson
1804–16 Claus Bendeke
1817–21 Lauritz Weidemann
1821–49 Frederik Heidmann
1849–56 August Christian Manthey
1856–90 Ludvig R. Kyhn
1890–97 Oscar Mørch
1898–1915 Gregers Winther Wulfsberg Gram
1916–26 Thorvald Løchen
1926–35 Knud Øyen
1935–53 Knut Monsen Nordanger
1954–66 Alf Birger Frydenberg
1966–79 Erling Anger
1979–81 Annfinn Lund
1981–93 Odvar Nordli
1993–96 Kjell Borgen
1997– Sigbjørn Johnsen

Hamar stiftamt

Utskilt fra Kristiania stiftamt 1864; nedlagt 1918
1864–98 sammen med Hedemarkens amt
1898–1915 Gregers Winther Wulfsberg Gram
1915–16 Johannes Irgens

Oppland fylke

(1757–81: Oplandenes amt, fra 1781: Kristians amt)
Utskilt fra Akershus amt 1757. Hedemarkens amt utskilt 1781
1757–59 Mathias Collett
1760–68 Christian Petersen
1768–81 Christian Frederik Holck
1781–1811 Christian Sommerfelt
1811–21 Ole Hannibal Sommerfelt
1821–51 Lauritz Weidemann
1852–54 Hans Tostrup
1854–59 Johan Christian Collett
1859–69 Christian Jensen
1869–78 Hans Thomas Meinich
1878–1900 Jan Greve Skjoldborg
1900–08 Peter Theodor Holst
1908–33 Sigurd Lambrechts
1933–47 Alfred Ihlen
1947–60 Hans J. Gabrielsen
1961–76 Nils K. Handal
1976–81 Thorstein Treholt
1981–2001 Knut Korsæth
2001–2015 Kristin Hille Valla
2015– Christl Kvam

Buskerud fylke

(Buskeruds amt)
Opprettet 1679
1679–95 Mats de Tonsberg
1695–1719 Paul Glud
1719–60 Just Must
1760–88 Andreas Fieldsted
1788–1803 Herman Leopoldus Lange
1803–06 Emanuel Ravn
1806–13 Herman Wedel Jarlsberg
1814–27 Johan Collett
1828–31 Niels Arntzen Sem
1831–57 Gustav Peter Blom
1858–82 Paul Peter Vilhelm Breder
1882–84 Thomas Cathinco Bang
1884–90 Nils Vogt
1890–1902 Thomas Cathinco Bang
1902–28 Theodor Chr. Stoud Platou
1929–35 Thomas von Westen Angell
1935–45 Jens Hundseid
1945–50 Nils Nilsen Thune
1950–62 Arnold Gerhard Dybsjord
1962–77 Olaf Watnebryn
1977–79 Gunnar Alf Larsen
1979–89 Ragnar Christiansen
1989–99 Leif Haraldseth
1999–2013 Kirsti Kolle Grøndahl
2013– Helen Bjørnøy

Vestfold fylke

(Jarlsberg og Larviks amt)
Opprettet 1821 (i perioden 1673–1821, mens Jarlsberg og Larvik var arvelige grevskaper, ble det tidvis utnevnt eller konstituert amtmenn)
1821–29 Georg Jacob Bull
1829–33 Johan Henrik Rye
1833–64 Ulrik Fr. Cappelen
1865–82 Johan Christian Georg Hvoslef
1882–1902 Carl Johan Michelet
1902–05 Thomas von Westen Engelhart
1905–08 Ulrik Fr. Cappelen Krohn
1908–24 Abraham Berge
1924–38 Herman Meinich
1938–48 Johannes Gerckens Bassøe
1948–58 Oscar Torp
1958–64 Gerhard Dahl
1964–79 Olav Redvald Grove
1979–87 Odd Vattekar
1988–2010 Mona Røkke
2010–2016 Erling Lae
2016– Per Arne Olsen

Telemark fylke

(Bratsberg amt)
Opprettet 1669
1669–75 Preben von Ahnen
1675–91 Niels Sørensen Adeler
1691–1711 Henrik Adeler
1711–23 Jacob Lindberg
1723–27 Michael Storm
1727–31 Christian Berg
1731–44 Henrik Esseman
1744–64 Johan Frederik Brockenhuus von Løwenhielm
1764–71 Frederik Georg Adeler
1771–73 Peter Holm
1773–81 Frederik Georg Adeler
1781–88 Frederik Moltke
1788–98 Jonas Ramus Petersen
1798–1800 Otto Joachim Moltke
1800–03 Johan Henrik Selmer
1803–13 Severin Løvenskiold
1813–38 Frederik Wilhelm baron Wedel Jarlsberg
1839–46 Carl Valentin Falsen
1846–77 Jørgen Aall
1877–80 Niels Mathias Rye
1881–89 Ulrik Frederik Christian Arneberg
1889–98 Otto Benjamin Andreas Aubert
1898–1902 Thomas von Westen Engelhart
1902–10 Viggo Ullmann
1910–32 Guthorm Hallager
1933–38 Olaf Hegland
1939–59 Kornelius Bergsvik
1959–69 Tidemann Flåta Evensen
1969–73 Leif Hjørnevik
1973–76 Olav Haukvik
1976–88 Oddvar Berrefjord
1988–98 Kjell Bohlin
1998–2004 Solveig Sollie
2004–05 Jørgen Kosmo (tiltrådte ikke)
2006– Kari Nordheim-Larsen

Aust-Agder fylke

(Nedenes amt)
Opprettet 1671
1671–79 sammen med Kristiansand (Agdesiden) stiftamt
1680–81 Jens (Toller) Rosenheim
1681–91 Jørgen Müller
1691–1815 sammen med Kristiansand stiftamt
1815–37 Ulrik Fredrik Anton de Schouboe
1837–48 Henrik Harboe
1849–60 Iver Steen Thomle
1860–63 Henrik Laurentius Helliesen
1863–68 Niels W. Rogstad
1868–95 Niels C. Bonnevie
1896–1906 Nikolai Prebensen
1906–08 Sigurd Lambrechts
1908–16 Sven Aarrestad
1917–21 Hans Thomas Knudtzon
1921–41 Jonas Pedersen
1945–61 Nils Hjelmtveit
1961–74 Henrik Svensen
1974–83 Ebba Lodden
1983–94 Signe Marie Stray Ryssdal
1994–2008 Hjalmar Inge Sunde
2008–2015 Øystein Djupedal
2015– Stein A. Ytterdahl (felles med Vest-Agder)

Vest-Agder fylke

(Lister og Mandal amt)
Opprettet 1671
1671–ca. 1675 Robert Hamilton
1677–ca. 1681 Jens (Toller) Rosenheim
1681–83 Daniel Danielsen Knoff
1683–85 Ludvig Rosenkrantz
1687–92 Claus Røyem
1692–ca. 1699 Jørgen Hansen Burchart
1699–1711 Andreas Undall
1711–18 Povel Juel
1718–45 Vilhelm Reesen
1745–68 Jens Stoud
1768–71 Magnus Theiste
1771–73 Frederik Georg Adeler
1773–1805 Peter Holm
1805–10 Hans Vilhelm Cederfeld de Simonsen
1810–14 Adam Ditlef Wedell Wedellsborg
1814–15 Ulrik Fredrik Anton de Schouboe
1815–1918 sammen med Kristiansand stiftamt
1907–28 Daniel Bremer Juell Koren
1928–48 Hagbart Lund
1948–54 Alf Frydenberg
1954–66 Lars Evensen
1966–82 Bue Fjermeros
1982–98 Oluf Skarpnes
1998–2015 Ann-Kristin Olsen
2015– Stein A. Ytterdahl (felles med Aust-Agder)

Kristiansand stiftamt

(Agdesiden)
Opprettet 1669, nedlagt 1918
1669–79 Ove Juul
1680–85 Ludvig Rosenkrantz
1689–94 Christian Stockfleth
1694–1700 Mats de Tonsberg
1700–11 Christian Frederik Powisch
1711–18 Henrik Adeler
1718–28 Johan Sigismund Hassius Lillienpalm
1728–30 Alexander Frederik Møsting
1730–38 Johan Albrecht With
1738–42 Carl Juel
1742–46 Heinrich von Reuss
1746–51 Joachim Hartvig Johan von Barner
1751–66 Frederik Adeler
1767 Gustav Frederik Holck-Winterfeldt
1767–81 Hans Hagerup Gyldenpalm
1781–88 Frederik Georg Adeler
1788–89 Frederik Moltke
1789–1800 Hans Christoph Diderik Victor von Levetzow
1800–04 Otto Joachim Moltke
1804–10 Emanuel de Thygeson
1810–12 Hans Vilhelm Cederfeld de Simonsen
1812–36 Oluf Schouboe
1837–46 Niels Arntzen Sem
1846–52 Carl Valentin Falsen
1852–59 Mathias Bille Kjørboe
1860–71 Nils Vogt
1871–81 J. Kræfting Bonnevie
1882–89 Johan Christian Georg Hvoslef
1889–1906 Jacob Stang
1907–18 Daniel Bremer Juell Koren

Rogaland fylke

(Stavanger amt)
Opprettet 1671
1671–73 Henrik Below
1673–83 Ludvig Rosenkrantz
1683–87 Daniel Danielsen Knoff
1687–1700 Christian Frederik Powisch
1700–10 Edvard Hammond
1710–14 Ulrik Christian Mese
1714–26 Hans Nobel d.y.
1726–46 Bendix Christian Fine
1746–61 Henrik Wilhelm Tillisch
1762–68 Henrik Lachmann
1768–72 Gunder Hammer
1772–81 Wilhelm Mathias Skeel
1781–85 Peter Frederik Ulrik Benzon
1785–99 Frederik Otto Scheel
1799–1810 Ulrich Wilhelm Koren
1810–12 Oluf Schouboe
1812–14 Ulrik Fredrik Anton de Schouboe
1814–25 Wilhelm Frimann Krog
1825–26 Jens Erichstrup
1826–28 Peder Martinius Ottesen
1829–33 Christian Ulrik Kastrup
1833–53 Gunder Aas
1853–63 Anton Theodor Harris
1864–88 Vilhelm Herman Ludvig von Munthe af Morgenstierne
1889–1910 Carl Lauritz Mechelborg Oppen
1910–32 Thorvald Andreas Larsen
1932–58 John Norem
1959–68 Paul Ingolf Ingebretsen
1968–73 Gunnar Hellesen
1973–81 Konrad B. Knutsen
1982–91 Kristin Lønningdal
1991–2012 Tora Aasland
2013– Magnhild Meltveit Kleppa

Bergen stiftamt

Opprettet 1669; nedlagt 1918
ca. 1669 Johan Frederik von Marschalck
1679–81 Hans Hansen Lilienskiold d.e.
1681–99 Christian Gyldenløve
1699–1704 Christian Stockfleth
(1702) Christoffer Gabel
1704 Mats de Tonsberg
1704–10 Vilhelm de Tonsberg
1710–11 Edvard Hammond
1711–28 Andreas Undall
1728–32 Wilhelm August von der Osten
1732–38 Ulrik Kaas
1738–41 Christian Bagger
1741–49 Christian Møinichen
1749–66 Ulrik Frederik de Cicignon
1766–68 Jørgen Erik Skeel
1768–72 Christian Petersen
1772–74 Albrecht Philip von Levetzau
1774–89 Christian de Schouboe
1789–1802 Frederik Hauch
1802–14 Johan Randulf Bull
1815–25 Wilhelm Frimann Koren Christie
1825–27 Christian Magnus Falsen
1829–34 Georg Jacob Bull
1834–52 Edvard Hagerup
1852–59 Jens Schydtz
1859–75 Paul Meyer Smit
1875–84 Nicolai Ditlev Ammon Ræder
1884–1907 Justin Gottfried Andreas Hoffmann
1907–18 Hroar Olsen

Bergenhus amt

Opprettet 1681; delt 1763 (se Hordaland fylke og Sogn og Fjordane fylke)
1681–90 Laurids Lindenov
1691–97 Hans Nielsen
1697–1702 Axel Rosenkrantz
1702–28 sammen med Bergen stiftamt
1732–38 Wilhelm August von der Osten
1738–66 sammen med Bergen stiftamt

Hordaland fylke (Søndre Bergenshus amt) og Bergen

(til 1831 og fra 1907)
Utskilt fra Bergenhus amt 1766
1766–1831 sammen med Bergen stiftamt
1829–31 Georg Jacob Bull
1831–34 Edvard Hagerup
1834–50 Jens Schydtz
1850–60 Nils Vogt
1860–69 Hans Thomas Meinich
1869–77 Niels Mathias Rye
1878–97 Claus Nieuwejaar Worsøe
1898–1918 Hroar Olsen
1918–29 Kristian Friis Petersen
1929–33 Ernst Andreas Johannesen
1934–49 Gjert Lindebrække
1949–66 Mons Lid
1966–84 Lars Leiro
1984–98 Håkon O. Randal
1998–2010 Svein Alsaker
2010– Lars Sponheim

Bergen fylke

Opprettet 1831; nedlagt 1972
1829–34 Georg Jacob Bull
1834–52 Edvard Hagerup
1852–59 Jens Schydtz
1859–75 Paul Meyer Smit
1875–84 Nicolai Ditlev Ammon Ræder
1884–1907 J. G. A. Hoffmann
1907–72 sammen med Søndre Bergenhus/Hordaland (se Hordaland fylke)

Sogn og Fjordane fylke

(Nordre Bergenhus amt)
Utskilt fra Bergenhus amt 1763
1763–71 Joachim Knagenhielm
1771–80 Marcus Theiste
1780–81 Ditlef Pentz
1781–88 Jonas Ramus Petersen
1788–89 Niels Dorph Gunnerus
1789–94 Peder Hersleb Harboe
1794–1802 Andreas Hiorth
1802–11 Niels Vibe
1811 Hilmar Meincke Krohg
1811–14 Herman Gerhard Treschow
1814–22 Christian Magnus Falsen
1822–31 Edvard Hagerup
1831–32 Fredrik Riis
1833–44 Christian Ulrik Kastrup
1844–52 Hans Tostrup
1852–60 Emil Aubert
1861–69 John Collett Falsen
1870–75 Nicolai Ditlev Ammon Ræder
1875–89 Carl Lauritz Mechelborg Oppen
1889–1902 Olaj Johan Olsen
1902–10 John Utheim
1910–30 Ingolf Elster Christensen
1930–45 Hans Kristian Seip
1945–71 Nikolai Schei
1971–94 Ingvald Ulveseth
1994–2011 Oddvar J. Flæte
2011– Anne Karin Hamre

Sunmøre og Nordfjord amt

Opprettet 1675; nedlagt 1678
1675–78 Christian Lindenow

Romsdal og Nordmøre amt

Opprettet 1671; nedlagt 1689
1671–75 Christian Lindenow
1675–77 Frederik von Offenberg
1678–89 Jonas Lilienskiold

Møre og Romsdal fylke

(Romsdals amt)
Opprettet 1689
1689–91 Jonas Lilienskiold
1691–1702 Iver von Ahnen
1702–03 Hans Hansen Lillienskiold d.y.
1704–15 Hans Nobel d.e.
1715–29 Erik Must
1729–30 Michael Worm
1730–42 Christian Sørensen Solgaard
1742–51 Christian Ulrik Tønder
1751–60 Andreas Fieldsted
1760–73 Niels Krog Collin
1773–1800 Even Hammer
1800–11 Ole Hannibal Sommerfelt
1811–40 Hilmar Meincke Krohg
1840–53 Gudbrand Thesen
1853–93 Nils Weyer Arveschoug
1893–1902 Ludvig Arnoldus Leth
1902–06 Alexander L. Kielland
1906–13 Birger Kildal
1914–28 Oddmund Vik
1928–52 Trygve Utheim
1952–58 Olav Oksvik
1958–66 Erling Anger
1966–72 Erling Sandene
1972–76 Kåre Ellingsgård
1977–2001 Alv Jakob Fostervoll
2001–09 Ottar Befring
2009– Lodve Solholm

Trondhjem stiftamt

Opprettet 1662; nedlagt 1918
1662–65 Claus von Ahlefeldt
1665–74 Ove Bjelke
(1673) 1674–87 Joachim Frederik Wind
1687–1700 Hans Kaas
1700–22 Iver von Ahnen
1723–26 Christian Reitzer
1726–35 Jacob Benzon
1736–44 Ulrik Christian von Nissen
1744–47 Christian de Stockfleth d.y.
1747–66 Frederik Rantzau
1766–72 Diderik Otto von Grambow
1772 Georg Christian Oeder
1772–83 Johan Vibe von der Osten
1783–86 Wilhelm Frimann Koren
1786–96 Thorkel Jonsen Fjeldsted
1796–1802 Gebhard Moltke
1802–04 Frederik Adeler d.y.
1804–1918 sammen med Søndre Trondhjems amt

Trondhjems amt

Opprettet 1687; delt 1804 (se Sør-Trøndelag fylke og Nord-Trøndelag fylke).
1687–1804 sammen med Trondhjems stiftamt

Sør-Trøndelag fylke

(Søndre Trondhjems amt)
Opprettet 1804
1804–1810 Erik Must Angell
1810–32 Frederik Christopher, greve Trampe
1832–40 Fredrik Riis
1840–57 Karelius August Arntzen
1857–94 Carl Motzfeldt
1894–1907 Lars Otto Roll Grundt
1907–21 Harald Bothner
1921–40 Odd S. Klingenberg
1940–47 Johan Cappelen
1948–58 Ivar Skjånes
1958–63 Thor Skrindo
1963–74 Nils Lysø
1974–86 Einar Hole Moxnes
1986–92 Reidar Due
1993–2011 Kåre Gjønnes
2011–2015 Jørn Aksel Krog
2015– Brit Skjelbred (kst.)

Nord-Trøndelag fylke

(Nordre Trondhjems amt)
Opprettet 1804
1805–15 Caspar Conrad Rafn
1815–33 Christen Elster
1833–57 Adam Johan Frederik Poulsson greve Trampe
1857–66 Fredrik August Wessel-Berg
1867–84 Carsten Smith
1884–94 Lars Otto Roll Grundt
1894–98 Anton Qvam
1898–1902 Halvor Bache Guldahl
1902–16 Thorvald Løchen
1916–27 Halvor Bache Guldahl
1927–44 Haakon Five
1945–59 Asbjørn Lindboe
1959–64 Gustav Sjaastad
1964–71 Ole Bae
1971–79 Leif Granli
1979–91 Ola Hansen Kveli
1991–2008 Inger Lise Gjørv
2008– Inge Ryan

Nordland fylke

(Nordlands amt)
Opprettet 1668
1669–86 Knud Gjedde
1686–91 Christian Kruse
1691–94 Peter Christoffersen Tønder
1694–1703 Christoffer Heidemann
1703–04 Frederik Split
1704–51 Ove Sørensen Schjelderup
(1743) 1751–67 Hans Hagerup de Gyldenpalm
1767–71 Peter Holm
1771–89 Joachim Knagenhielm
1789–1811 Christian Torberg Hegge
1811–15 Christen Elster
1815–28 Johan Ernst Berg
1829–33 Adam Johan Frederik Poulsson greve Trampe
1834–47 Lars Bastian Ridder Stabell
1848–53 Niels Weyer Arveschoug
1854–58 Paul Peter Vilhelm Breder
1858–67 Carsten Smith
1867–78 Claus Niuewejaar Worsøe
1878–89 Otto Benjamin Andreas Aubert
1890–1908 Rasmus Theisen
1908–13 Anton Omholt
1913–21 Jonas Pedersen
1922–39 Olaf Amundsen
1940–51 Karl Hess Larsen
1951–66 Bue Fjermeros
1966–83 Ole Aavatsmark
1983–91 Odd With
1991–2007 Åshild Hauan
2007– Hill-Marta Solberg

Troms fylke

(Tromsø amt)
Opprettet 1844 (utskilt fra Finmarkens amt)
1844–1918 sammen med Tromsø stiftamt
1915–20 Klaus Nord Hoel
1921–28 Otto Backe
1928–38 Johannes Gerckens Bassøe
1939–40 Gunnar Bjørn Norbye
1946–53 Arne Aas
1953–76 Kristian E. Haug
1976–91 Martin Buvik
1991–2000 Leif Arne Heløe
2001–2014 Svein Ludvigsen
2014– Bård Magne Pedersen (kst.)

Tromsø stiftamt

Opprettet 1844; nedlagt 1918
1844–53 Anton Theodor Harris
1854–57 Carl Motzfeldt
1858–69 Mathias B. Krogh Nannestad
1869–89 Christian Collett Kjerschow
1889–1914 Boye Strøm
1915–1918 Klaus Nord Hoel

Vardøhus amt

Opprettet 1668; nedlagt 1684
1668/71–80 Otte Bjelke
1680–81 Knud Gjedde
1682– Bergen magistrat

Finnmark fylke

(Finmarkens amt)
Opprettet 1684
1684–1701 Hans Hansen Lillienskiold d.y.
1701–16 Erich Matssøn Lorch
1717–18 Jacob a. Møinichen
1718–21 Nicolas Friese (Friis)
1721–29 Peter Siedelmann
1729–38 Henrik Frimann
1738–50 Rasmus Kieldsøn
1750 Peter Schnitler
1750–57 Mathias Collett
1757–68 Gunder Hammer
1768–71 Eiler Hagerup
1772–78 Thorkel Jonsen Fjeldsted
1778–87 Christen Heiberg
1787–1800 Ole Hannibal Sommerfelt
1800–06 Martin Andreas Unmack
1807–11 Hilmar Meincke Krohg
1811–13 Frederik Wilhelm baron Wedel Jarlsberg
1814–28 Johan Caspar Krogh
1828–29 Christian Ulrik Kastrup
1829–33 Ulrik Fredrik Cappelen
1833–43 Ole Edvard Buck
1844–66 sammen med Tromsø stiftsatmt
1866–74 Jens Holmboe
1874–82 Johan Blackstad
1882–85 Car Ingvart Theodor Rynning
1886–89 Carl Adolf Langberg
1889–94 Nikolai Prebensen
1896–1906 Truls J. Wiel Graff
1906–12 Andreas Tostrup Urbye
1912–21 Johan A. Rivertz
1922–28 Hagbart Lund
1928–48 Hans J. Gabrielsen
1948–63 Peder Holt
1963–74 Kolbjørn Varmann
1974–89 Anders Aune
1989–91 Ingrid Røstad Fløtten (kst.)
1991–98 Svein Alsaker
1998– Gunnar Kjønnøy

Sysselmenn på Svalbard

1925–33 Johannes Gerckens Bassøe
1933–35 Helge Ingstad
1935–42 Wolmer Tycho Marlow
1945–55 Håkon Balstad
1956–60 Odd Birketvedt
1960–63 Finn B. Midbøe
1963–67 Tollef Landsverk
1967–70 Stephen Stephensen
1970–74 Frederik W. N. Beichmann
1974–77 Leif Eldring
1978–82 Jan Grøndahl
1982–85 Carl A. Wendt
1985–91 Leif Eldring
1991-95 Odd Blomdal
1995–98 Ann-Kristin Olsen
1998–2001 Morten Ruud
2001–05 Odd R. Olsen Ingerø
2005 Sven Ole Fagernæs (kst.)
2005–09 Per Sefland
2009–15 Odd R. Olsen Ingerø
2015– Kjerstin Askholt

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg