Frans 4, hertug 1814–46, arvet 1806 landet etter faren, erkehertug Ferdinand, men overtok det først etter Napoleons fall. Avskaffet alle frie institusjoner, og en sterk reaksjon begynte. Et opprør 1831 jaget ham bort, men han ble gjeninnsatt av Østerrike.