Forsvarets informasjonsvirksomhet

Artikkelstart

Forsvaret driver en omfattende informasjonsvirksomhet rettet mot allmennheten. Både Forsvarsdepartementet (FD) og de underlagte etater har egne avdelinger for kommunikasjon og informasjon. Den største virksomheten skjer fra etaten Forsvaret.

Eksternt rettet informasjonsvirksomhet har vært drevet siden det norske forsvaret ble gjenoppbygd etter andre verdenskrig. Organiseringen har endret seg med utviklingen av Forsvaret og forsvarssektoren for øvrig. Det samme har virkemidlene.

Oppgave

Hensikten med den eksterne informasjonsvirksomheten har dels vært å bidra til kunnskap om, interesse for og oppslutning om Forsvarets i befolkningen, dels å rekruttere personell til Forsvarets avdelinger.

Rekruttering har vært, og er fortsatt, en sentral oppgave. I gjenoppbyggingen av Forsvaret etter krigen var det særlig viktig å rekruttere befal, herunder ikke minst teknisk personell. Etter hvert som deltakelse i internasjonale fredsoperasjoner, særlig fra slutten 1970-tallet, ble en oppgave for Forsvaret, ble rekruttering av frivillige en forutsetning for å kunne stille styrkebidrag.

Folkeopplysning har vært, og er, en informasjonsoppgave som løses både av Forsvaret selv og av frivillige organisasjoner, som Folk og Forsvar og Norges Forsvarsforening, med støtte fra Forsvarsdepartementet. En underliggende hensikt er å bidra til styrket forsvarsvilje i befolkningen, basert på kunnskap om og tillit til Forsvaret som institusjon.

Organisering

Informasjons- og kommunikasjonsvirksomheten skjer både fra Forsvarsdepartementet (FD), og fra etatene som er underlagt dette. I FD drives virksomheter fra Kommunikasjonsenheten (KE), som arbeider for både den politiske og militære forsvarsledelse, som følge av modellen med integrert strategisk ledelse. Forsvarssjefen har her egne talspersoner.

Forsvaret som etat har et omfattende informasjonsapparat i sine operative avdelinger, først og fremst i forsvarsgrenene (Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret, samt Heimevernet) samt ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), men også andre; i disse oftest i form av en kommunikasjonssjef eller pressekontakt. Etaten har også en egen kommunikasjonsfagavdeling, Forsvarets mediesenter, som blant annet står for Forsvarets sentrale nettsted, forsvaret.no. Fagpublikasjonen Forsvarets forum er administrativt underlagt Forsvaret, men er redaksjonelt uavhengig.

Organisering

Informasjonsvirksomheten var de første årene etter andre verdenskrig en funksjon lagt til Forsvarets Pressetjeneste, som først var underlagt Forsvarets undervisnings- og velferdskorps (FUVK). Herunder hørte også Forsvarets filmtjeneste, som ble opprettet i 1947. I 1953 ble Pressetjenesten skilt ut som Forsvarsdepartementets pressetjeneste (FDP), og overført til FD; fra 1979 under navnet Presse- og informasjonsavdelingen, som senere er blitt til Kommunikasjonsenheten i FD.

Parallelt med informasjonstjenesten og -avdelingen i FD, ble det en tilsvarende i Forsvarets militære del, ved etableringen av Forsvarets overkommando (FO) i 1970. Der ble Forsvarets overkommandos presse- og informasjonsavdeling (FO/P&I) opprettet som et instrument for Forsvarssjefen. Også Forsvarets rekrutterings- og opplysningstjeneste (FRO) var underlagt ham. Ved siden av løpende pressekontakt og publikumsinformasjon hadde FO/P&I som oppgave å rekruttere presse- og informasjonsoffiserer til så vel internasjonale fredsoperasjoner som nasjonale mobiliseringsavdelinger.

Forsvarsminister Rolf Hansen nedsatte i 1976 et offentlig utvalg, ledet av senere forsvarsminister Johan Jørgen Holst, for å gjennomgå virkefeltet. Utvalgets rapport – NOU 1977: 52 – Informasjonstjenesten i Forsvaret – ble lagt til grunn for regjeringens stortingsmelding nr. 77, framlagt i 1978: Om informasjonstjenesten i Forsvaret. Her ble det lagt vekt på åpenhet som prinsipp, og til en klarere funksjonsdeling mellom FD og FO, også som grunnlag for bedre samordning mellom de to. Særlig FDs presse- og informasjonstjeneste ble styrket, som en egen, todelt avdeling, med et pressekontor og et informasjonskontor. FRO ble styrket, med ansvar for utgivelse av Mannskapsavisa og Forsvarets forum, ved siden av blant annet produksjon av foto og film, og en egen skoleavdeling.

Et fagutvalg, Informasjonsstrategiutvalget, ledet av Sverre Skletnes, ble nedsatt i 1987, for på ny å gjennomgå Forsvarets presse- og informasjonsvirksomhet. Dette konkluderte blant annet med at FRO fortsatt burde være underlagt FO, og ikke FD, og at presse- og informasjonsvirksomheten i den operative del av Forsvaret, ikke minst de to forsvarskommandoene, burde styrkes, noe som ble tatt til følge.

Les mer i Store norske leksikon:

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg