Fondet for forskning og nyskapning ble opprettet av Stortinget 1999 for å øke forskningsinnsatsen i Norge. Fondets formål er å være et supplement som skal tjene forskningsformål som ikke i tilstrekkelig grad blir ivaretatt gjennom de ordinære bevilgningene over statsbudsjettet. Fondet skal sikre en stabil, langsiktig og helhetlig finansiering av forskning og utvikling. Nyskapning kan støttes ved sektorovergripende forskning av betydning for nærings- og samfunnsliv. Fondets avkastning disponeres av Norges forskningsråd innenfor rammer satt av Stortinget og regjeringen. En tredel av midlene skal gå direkte til universiteter og høyskoler. Fondskapitalen utgjør 36 milliarder kr (2005).