Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Forsand, kommune i Rogaland, lengst sør i Ryfylke, rett øst for Stavanger. Den omfatter landet omkring Lysefjorden og fjellområdene innenfor til fylkesgrensen mot Vest-Agder og Aust-Agder.

Kommunen ble opprettet i 1871 ved utskilling fra den daværende kommunen Høgsfjord (Høle). Den fikk sine nåværende grenser i 1965, da områdene omkring Frafjorden og fjellområdene innenfor ble overført til Gjesdal. Forsand grenser til Strand i nordvest, Hjelmeland i nord, Bykle i Aust-Agder i nordøst, Sirdal i Vest-Agder i sørøst, Gjesdal i sør og Sandnes i Høgsfjorden i sørvest.

Forsand og Sandnes kommuner har vedtatt sammenslåing i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble godkjent i Stortinget juni 2017.

Berggrunnen i Forsand består av gneis og granitt som tilhører det store sørnorske grunnfjellsområde. Fjellet har strøkretning (gneisområdene) og sprekkedannelser (granittområdene) i retningen vestsørvest–østnordøst. Disse danner hovedtrekkene i topografien med fjorder og daler med samme retning (f.eks. Lysefjorden med Lysedalen innenfor og Espedalen sør for Lysefjorden), eller noenlunde vinkelrett på denne (f.eks. Høgsfjorden og Stølsdalen innerst i Lysefjorden).

Fra dalene og fjordene reiser fjellene seg bratt opp og danner store, sammenhengende vidder som hever seg mot øst og nord (Lysekammen nord for Lysedalen, 1304 moh.). Sør for Lysefjorden når fjellene opp til 1140 moh. (Varmekroheia innenfor Kjerag-platået). Mot Lysefjorden er landskapet særlig dramatisk med Preikestolen og Kjerag som har loddrette fall mot fjorden på henholdsvis 604 og ca. 1000 m.

Mektige morener er avsatt ved en stans i isavsmeltingen etter siste istid ved Forsand kirkested ved munningen av Lysefjorden. Disse har stor økonomisk betydning. I de lavere strøk tett furu- og bjørkeskog som vokser stort sett på bunnmorene.

Ved Lysefjordens munning, i Kolabygda og Forsand kirkegrend med kommunens eneste tettsted, administrasjonssenteret Forsand, bor noe 75 prosent av kommunens folkemengde, hvorav i 42 prosent i tettstedet alene (2014). Bosetningen for øvrig er spredt, men med en viss konsentrasjon rundt strandstedet Helle ved munningen av Espedalen på østsiden av Høgsfjorden og i Espedalen, dalføret innenfor Helle med henholdsvis 19 og 4 prosent av kommunes folkemengde. Bosetningen er svært sparsom ved Lysefjordens bredder; her bor mindre enn 2 prosent av kommunens befolkning (2014).

Forsand hadde stort sett nedgang i folketallet frem til midt på 1970-tallet; siden har kommunen hatt vekst. Forsands befolkning i 2014 (1242 innbyggere) er etter dette rundt 41 prosent høyere enn i 1973 da folketallet lå på det laveste (880 innbyggere). I tiårsperioden 2004-14 økte folketallet med gjennomsnittlig 1,5 prosent årlig mot 1,7 prosent for Rogaland som helhet.

Jordbruk er en viktig næringsvei i kommunen selv om den bare sysselsetter 8 prosent av de yrkesaktive med arbeidsplass i kommune. Husdyrholdet dominerer med melkeproduksjon og sauehold som viktigste driftsformer. Fjellområdene i Forsand, særlig Lyseheiene i nordøst, har stor betydning som beiteland for sau også fra andre deler av fylket. Det drives i dag svært lite av det tradisjonelle brisling- og sildefiske i fjordene i Forsand, men kommunen har noen oppdrettsanlegg i Høgsfjorden.

Industri er også en viktig næring i Forsand med 19 prosent av kommunens arbeidsplasser, 30 prosent inkl. bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Mer enn 4/5 av industriens arbeidplasser er i utvinning og videreforedling av de store forekomstene av kommersielle sand-, grus- og steinforekomster (bransjene bergverk og produksjon av gummi-, plast- og mineralske produkter) i kommunen.

Med sine store fjellområder med rikelig nedbør, mange vann og store fall mot fjorden er Forsand den nest største kraftkommunenen i Rogaland, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 2275 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er 11 kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 886 meter. Kraftverkene med høyest snittproduksjon er Lysebotn kraftverk (i drift fra 1953), Tjodan kraftverk(1984), Flørli kraftverk (1999) og Duge pumpekraftverk (1979). Det er planlagt en oppgradering/utvidelse av Lysebotn kraftverk som fra 2018 vil gi Forsand en økning i kraftproduksjonen på 180 GWh årlig.

Turismen er en viktig næringsgren, med mange hytter i fjellet og godt utbygd fotrutenett. Daglig turistrute fra Stavanger på Lysefjorden om sommeren. Om sommeren er det stor trafikk på den spektakulære slyngveien fra Sirdal over fjellet til Lysebotn. Betydelig fotturisme i fjellet med flere hytter og kjente turistmål som blant annet Prekestolen og Kjerag.

Rv. 13 (Ryfylkeveien) går til Jørpeland i nord og med ferge over Høgsfjorden og videre til Sandnes. Fylkesvei fra Lysebotn over fjellet til Sirdal i Vest-Agder. Rutebåt fra Stavanger til strandstedene i Lysefjorden og Høgsfjorden. Fylkesvei mellom Songesand på nordsiden av Lysefjorden til Årdal i Hjelmeland kommune. Bro over Lysefjorden på Rv. 13 til Forsand tettsted, fylkesvei videre til Espedalen lengst sør i kommunen.

Kommunen vil få ferjefri forbindelse med Stavanger-området i 2018/19 når den undersjøiske Ryfast-forbindelsen åpner.

Forsand hører til Sør-Vest politidistrikt, Jæren tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Ryfylke regionråd sammen med FinnøyHjelmelandSaudaStrand og Suldal.

Forsand kommune tilsvarer soknet Forsand i Ryfylke prosti (Stavanger bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Forsand til Ryfylke fogderi i Stavanger amt.

For statistiske formål er Forsand kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 7 grunnkretser: Kolabygda, Sognesand, Lysebotn, Fløyrli, Forsand, Helle og Espedal.

På Forsandmoen en rekonstruert fortidslandsby, Landa, med bl.a. et bronsealderhus og en gildehall fra folkevandringstiden. Utgravinger viser at det har vært fast bosetning her gjennom mer enn 2000 år, fra ca. 1500 f.Kr. til ca. 600 e.Kr. Forsand kirke, langkirke i tre bygd 1854, påbygd 1931.

Den 42 km lange Lysefjorden er en særlig turistattraksjon med sine stupbratte sider. Særlig kjent er Preikestolen på nordsiden noen kilometer innenfor munningen, en nesten 600 m høy, loddrett og dels overhengende fjellblokk som reiser seg rett opp av fjorden. Prekestolen nås fra Prekestolshytta i nabokommunen Strand. Kjent er også Kjerag, et fjell på sørsiden av fjorden nær Lysebotn, med et bortimot 1000 meters loddrett fall ned i fjorden, kjent bl.a. for basehopping. På sørsiden av Lysefjorden ligger Frafjordheiene landskapsvernområde som strekker seg inn i Sirdal og Gjesdal kommuner.

Våpenet (godkjent 1988) har en sølv hegre mot en grønn bakgrunn. Hegren er en særpreget fugl som forbindes med fjord og steile fjell, slik som i Forsand.

Navnet er opprinnelig et gårdsnavn, norrønt Forsandr, sammensatt av for, her i betydningen 'som ligger foran', og sand, sikter til en sandstrekning som stikker ut i Lysefjorden ved munningen.

  • Brandal, Trygve: Fjordafolk: kultursoge for Forsand 1800–2000, 2002, 2 b., isbn 82-996195-1-3, Finn boken
  • Engen, Sigleif: Forsandboka, 1981–89, 3 b. i 4 (Forsandboka: personregister, av J.E. Waula, 1996), isbn 82-990797-0-5, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.