Finnmarks næringsliv er i betydelig grad bygd opp omkring utnyttelsen av naturressursene som fylket er rikt på. Utenfor kysten av Finnmark finnes enorme fiskeresurser, og berggrunnen inneholder flere steder verdifulle metaller og mineraler i tillegg til drivverdige steinforekomster. Bestandene av torskhyseloddesild og reke er blant de aller viktigste for norske fiskerier. Kongekrabbe har de siste årene gitt gode inntekter.

Primærnæringenes andel av sysselsettingen i Finnmark har gått gradvis tilbake i nyere tid, men denne trenden synes å bunne ut. I  januar 2014 eksporterte fylket varer og verdier for over 600 millioner kroner på én måned, som er nesten 40 prosent mer enn samme måned 2013. Andel av ansatte i primærnæringene av den totale sysselsettingen ligger over landsgjennomsnittet (hhv. 7 % og 4 % i 2001). Andelen sysselsatte i oljeutvinning/bergverksdrift ligger under landsgjennomsnittet (1 % mot 2 % i 2001), mens den i industrien ligger godt under landsgjennomsnittet (9 % mot 15 % i 2001).

Den relativt sett store betydningen offentlig virksomhet har i Finnmark viser seg i andelen sysselsatte i offentlig, sosial og privat tjenesteyting som 2001 var 44 % mot 42 % for hele landet.

Fra gammelt av har fiske vært hovednæringen i Finnmark. Fisket foregår både i fjordene, på grunnplatået langs kysten og på bankene 15–20 nautiske mil fra land. Større fartøyer drar også lenger ut fra kysten for å fiske.

Det tradisjonelt betydelige loddefisket var i 1990-årene helt ubetydelig, men var 2002 økt igjen til 119 000 tonn. Så sent som i 1980-årene ble det imidlertid årlig tatt rundt 400 000 tonn lodde.

Torskefiskeriene er viktigst for fylket og utgjorde i 2002 59 % av ilandbrakt fiskefangst etter verdi i fylket. Vårtorskefisket er hovedfisket og foregår langs en stor del av kysten til ut i mai/juni. Dette er for det meste umoden torsk som har fulgt etter lodda fra Barentshavet og beiter på denne. I dette fisket deltar foruten kystfiskeflåten også trålere, og det er deltakere fra flere andre fylker. For øvrig drives det året rundt fiske etter stasjonær kysttorsk i fjordene, og trålerne beskatter den norsk-arktiske torskestammen lenger ut fra kysten og sørger for en jevnere råstofftilgang til fiskeindustrien på land. Det meste av torskefangsten anvendes til frysing, og det finnes en rekke filetfabrikker i fylket. Noe går også til henging og salting. Ved midten av 1980-årene var torskebestanden svært liten og fangstene små, men gode nye årsklasser medførte en betydelig økning i bestanden og store fangster i 1990-årene.

Av andre fiskeslag er hyse og sei viktig, og disse to fiskeslagene stod 2002 samlet for om lag 17 % av verdien av den ilandbrakte fangsten i fylket. De senere år har det blitt tatt betydelige rekefangster, men disse svinger atskillig fra år til år. Verdimessig betyr denne fangsten mye. Sammen med fangsten av kongekrabbe utgjorde den 6 % av den ilandbrakte verdien i 2002.

Finnmark er Norges viktigste fylket for laksefiske. Laksen fanges i fjordene og i elvene. I 2015 ble det fisket 90 tonn laks i fjordene, noe som er en nedgang på 25 prosent fra året før. Fangsten utgjorde 38 prosent av den totale laksefangsten i sjøen i Norge. Tanaelva er Norges beste lakseelv. Altaelva har tradisjonelt vært blant de beste lakseelvene, men her har fisket gått tilbake de senere år.

I 1980-årene ble det konstatert olje- og gassressurser på kontinentalsokkelen utenfor Finnmark, og i 2002 startet utbygging av Snøhvitfeltet nordvest for Hammerfest med gassterminal på Melkøya. På 2000-tallet ble også Goliatfeltet og Johan Castberg-feltet funnet, og letingen etter petroleum i Barentshavet og Norskehavet økte. I januar 2012 ble Barentshavet erklært som en ny olje/gass-provins på norsk sokkel. I 2013 kom Gohta-funnet og i 2014 Alta-funnet. Det er planlagt gassrørledning sørover for å koble til eksisterende nettverk. Se artikkel om petroleumsvirksomhet i Finnmark.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.