Evenstad, fra gården Evenstad i Stor-Elvdal, som var i slektens besittelse fra 1600-tallet til 1909. Til slekten hører bl.a. lensmann Ole Olsen Evenstad d.e. (1739–1806) og dennes sønn, eidsvollsmannen Ole Olsen Evenstad d.y. (1766–1833). Hans sønn var lensmann Ole Olsen Evenstad (1798–1859), hvis sønn Ole Olsen Evenstad (1827–59) døde før faren. Sønnen var da forlovet med tjenestepiken Anne Evenstad f. Kjøllhamar (1830–1909), som ble mor til forstmannen Ole Olsen Evenstad (1859–91), som var ordfører i Stor-Elvdal. Han var slektens siste mann og ble arvet av sin mor. Hun disponerte da 26 500 daa skog og ble kjent for sin betydelige sosiale og humanitære innsats i bygda og som legatstifter og donator; hun bekostet bl.a. byggingen av Evenstad kapell (1903).