Espen Bergh, norsk jurist, høyesterettsdommer fra 15. august 2016. Bergh tok juridisk embetseksamen i 1987 og arbeidet i Lovavdelingen i Justisdepartementet fra 1989 til 1999, avbrutt av en periode som dommerfullmektig og senere konstituert herredsrettsdommer ved Ytre Follo sorenskriverembete i perioden 1992–94. Han var advokat i advokatfirmaet Wiersholm fra 1999 til 2005, lagdommer i Borgarting lagmannsrett 2005–10, og deretter lagmann samme sted inntil han tiltrådte som høyesterettsdommer.