Ellen Hambro, norsk offentlig tjenestekvinne, cand.jur. Rådgiver i Miljøverndepartementet 1991-96, avdelingsdirektør 1996–2004. Ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet 2004–06. Fra 2007 direktør for Statens forurensningstilsyn (SFT), som fra 2010 het Klima- og forurensningsdirektoratet. Fra 2013 direktør for Miljødirektoratet, som da ble opprettet som en sammenslåing av Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning.