Edward Sapir, tyskfødt amerikansk kulturantropolog og lingvist. Hans spesialfelt var allmenn og sammenlignende språkvitenskap, og han regnes som en av grunnleggerne av moderne lingvistisk antropologi, også kalt deskriptiv eller strukturell lingvistikk, kjennetegnet ved et gjennomført komparativt perspektiv. Sapir arbeidet med språkstruktur, genetisk språkslektskap og språktypologi, basert blant annet på inngående kjennskap til indianske språk. Mest kjent ble han for sine studier av samspillet mellom språk og tenkning på den ene side, og kultur og personlighet på den annen. I samarbeid med Benjamin Lee Whorf utformet han Sapir-Whorf-hypotesen om forholdet mellom språk og tanke, også kalt lingvistisk relativisme, som er blitt gjenstand for atskillig debatt. Blant Sapirs verker kan nevnes Language (1921, 1949) og Selected Writings in Language, Culture and Personality (ved D. G. Mandelbaum, 1949).