Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, stiftet i 1911 for å utgi danske språkminner fra eldre og nyere tid. Blant store verker som selskapet har stått for, er Ordbog over det danske Sprog (1–28, 1919–56) og Diplomatarium Danicum (fra 1938), som i tillegg utgis i dansk oversettelse Danmarks Riges Breve. En stor Holberg-ordbog er under utgivelse.