Den internasjonale plantevernkonvensjon, har som mål på internasjonal basis å hindre spredning av særlig farlige plantesykdommer og skadedyr i forbindelse med eksport og import av planter og plantedeler. Den ble etablert 1951 av FAO. Konvensjonen ble revidert 1980. Medlemslandene kan slutte seg til konvensjonen om de fyller kravene til offentlig planteinspeksjon m.m. Norge sluttet seg til i 1956. I 2006 er 144 medlemsland tilsluttet IPPC. På verdensbasis ivaretas arbeidet av 9 regionale plantevernorganisasjoner, og Norge er medlem av den europeiske, EPPO.