Oslo, kredittforetak stiftet 1913 med formål å yte pant i bebygde eiendommer i byer og bymessig bebygde strøk. Utlånsvirksomheten ble finansiert ved utstedelse av ihendehaverobligasjoner. Hypotekforeningen innledet i 1991 offentlige gjeldsforhandlinger med sine kreditorer, og i 1993 ble alle gjenværende aktiva solgt til Sparebanken NOR.