Cronartium, soppslekt som hører til rustsoppene. Artene er vertvekslende mellom forskjellige furuarter og ulike tofrøbladete planter. På furu dannes spermogonier og aecidier i barken på grener og stamme, som kan bli kraftig oppsvulmet. På de tofrøbladete plantene dannes uredo- og teleutosporehoper på bladene. I Norge forekommer to arter, ramtopp eller tyritopp, C. flaccidum, og filtrust, C. ribicola.