Bergmesteren er delegert myndighet til å meddele konsesjon i henhold til lov om erverv av kalksteins- og kvartsforekomster, og har innsigelsesrett i plansaker som berører masseuttak og bergverksvirksomhet. Bergmesteren skal føre tilsyn med at undersøkelsesarbeider og gruvedrift, herunder oppredning, foregår på en bergmessig forsvarlig måte, og at driften er i samsvar med konsesjonsvilkårene. Bergmesteren skal videre føre tilsyn med at undersøkelses- og driftsrapporter blir innsendt, utstede mutings-og utmålsbrev, innkreve årsavgift m.m.