Berengar fra Tours, fransk middelalderteolog. Fra 1040 forstander for domskolen i Tours. Da han i nattverdlæren forkastet tanken om elementenes forvandling og gjennomførte en rent symbolsk sakramentsoppfatning, ble han innviklet i mange stridigheter. Flere synoder fordømte hans oppfatning, og Berengar måtte gjentatte ganger tilbakekalle, men sannsynligvis uten å endre oppfatning. Denne striden fikk betydning for skolastikkens utarbeidelse av transsubstansiasjonslæren.