BTX, forkortelse for benzen, toluen og xylener. Kjemiske forbindelser i gruppen aromatiske hydrokarboner (aromater). Fremstilles i hovedsak fra petroleum. Sentralt begrep innen petrokjemisk virksomhet. Råvarekilde ved de såkalte aromatprosesser, der BTX-produkter benyttes som utgangsstoffer ved en rekke teknisk viktige omsetninger. Se petrokjemi. De største BTX-mengder er lenge blitt benyttet som blandekomponent til motorbensin for å øke oktantallet. De fremstilles i oljeraffinerier ved reforming. I reformingsprosessen omdannes nafta, som har lavt oktantall, til aromater med høyt oktantall, se oljeraffinering. De senere år er imidlertid innholdet av benzen i bensin blitt vesentlig redusert pga. stoffets giftighet.