Atomenergikommisjonen, kommisjon opprettet av FNs generalforsamling 1946, bestod av Sikkerhetsrådets medlemmer og Canada. Oppdraget var å fremme forslag om tiltak for å fjerne atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen. Den skulle videre foreslå kontrollordninger for å sikre at atomenergien bare ble brukt til fredelige formål. Arbeidet strandet imidlertid pga. motsetningsforholdet mellom øst og vest, og kommisjonen ble oppløst 1952.