Arne Scheel, fotografi fra  S. Blom (red.): Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, 1934.

Arne Scheel (1872-1943), norsk diplomat av Ukjent fotograf/Wikimedia Commons. Falt i det fri (Public domain)

Arne Scheel (1872–1943) født i Oslo, norsk diplomat, bror av Olaf Scheel.

Scheel ble ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet i 1905, amtmann i Nedenes amt i 1916, minister i Roma fra 1917 til 1921, og sendemann i Berlin mellom 1921 og 1940.

Scheel sendte i dagene før 9. april 1940 innberetninger som senere har spilt stor rolle for studiet av forberedelsene til angrepet på Norge under andre verdenskrig. Scheel vendte tilbake til det tyskokkuperte Norge 19. april 1940, da den norske legasjon ble utvist av Tyskland.

  • Scheel, Christian Fredrik. Slekten Scheel i Danmark og Norge mv (3. utgave, 2011) 

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

30. november 2013 skrev Axel Scheel

Arne Scheel var riktignok bror av Olaf (ikke Olav) Scheel (1875-1942), dr. med. og overlege ved Ullevål sykehus, men av større relevans i forhold til ovenstående er det, at disse brødre var svogre av Christopher Fürst Smith (1883 Paris-1948), som 1940-42 var Norges representant for Nortraship ved legasjonen i Stockholm og "fra 1942 var sjef for UDs handelspolitiske avdeling i London-regjeringen samt ekspedisjonssjef for Forsyningsdepartementet i London 1942-1945", 1945 sendemann i Brüssel: se Wikipedia-artikkelen om C.F.S.. Men nettopp Wikipedia hadde også en artikkel om Arne Scheel liggende ute på nettet i flere år med noen grove løgner om at Scheel bl.a. var nazistvennlig (!), inntil en ansvarlig redaktør fikk rettet opp denne uhørt skamløse og grunnløse påstanden (se nevnte artikkels historikk). Derfor burde - også - følgende være av stor historisk betydning. For få år siden fant jeg et løst papir med vakker, klokkeklar håndskrift sammenbrettet inni en konvolutt, også med et for saken uvedkommende brev, i en kuffert full av min fars etterlatte papirer (hvor også hans Haakon VIIs Deltager i krigen-medalje lå). Det lyder: "Stockholm 27.1.42/Fortrolig [understreket]/Den kgl. Norske Legasjon, c/o chargé d'affaires Chr. Smith [! hvis søster altså var gift med Arne Scheel], Stockholm./Da jeg har erfart at sekretær i Skibsfartsdirektoratet Wilhelm [sic] Scheel [1913-75,og altså min far samt eldste sønn av Arne] har fått et forelöbig avvisende svar på sin söknad om stilling i Nortraship som trenger kvalifiserte mennesker, så tillater jeg mig å fremkomme med følgende oplysninger av eventuell betydning av for hr. Scheel:/I månedene juli, august og september 1941 har hr. Scheel - uten å vite at anmodningen kom fra mig - gjennem mellemmenn skaffet mig regelmessige, ytterst viktige rapporter, som er kommet det norsk-engelske efterretningsvesen til gode. Opdraget var meget risikabelt for ham og var en bidragende årsak til at han senere måtte flykte over til Sverige. Efter hr. Scheels flukt har man gjort store anstrengelser for å få forbindelsen istand igjen, men hittil uten resultat./Disse oplysninger er konfidentielle og må for alles skyld behandles tilsvarende. Oplysningenes riktighet kan dokumenteres [!]./Ærbødigst/Kristian Koren". Kilder: Gudrun Johnson Høibo: Slekten Koren III Supplement til Slekten Koren I (1975), s. 125f (løpenr. 240); Gudrun Ræder: De uunnværlige flinke (1975), særlig s. 138, hvor det fremgår, at utenriksminister "Koht hadde liten sans for Smiths [faglige] kvalifikasjoner", noe som leder tanken hen på den ustanselige konflikt mellom Scheel og Koht; Christian Fredrik Scheel: Slekten Scheel i Danmark og Norge mv (3. utgave, 2011), s. 17.7-17.12-b. - Vilhelm Scheel fikk stillingen; han hadde nemlig også jobbet for skipsreder og NS-mann (medlemskapet opprettholdt frem til juni 1942) Thorvald Halvorsen, uten at noen hadde visst om hans agentvirksomhet. - Hvordan går man frem for å få tilgang til den omtalte dokumentasjon, evt. i engelske arkiver? Med vennlig hilsen, Axel Scheel

18. januar 2016 svarte Knut Dørum

Når det gjelder dokumentasjon og/eller engelske arkiver, vil jeg ha tatt kontakt med Gustav Sætra, Berit Eide Johnsen og Olav Arild Abrahamsen, historikere ved Universitetet i Agder.

18. januar 2016 svarte Axel Scheel

Mange takk for god veiledning! Brev til de tre vil bli sendt. - Mvh. Axel

30. november 2013 skrev Axel Scheel

Korreksjon: Under gjengivelsen av Stockholmsbrevet har jeg kommet til å skrive et overflødig "av": Det skal kun stå: "...følgende oplysninger av eventuell betydning for [!] hr. Scheel:".

30. november 2013 skrev Axel Scheel

- og selvfølgelig var Christopher Fürst Smith kun besvogret med Arne Scheel! Beklager. A.S.

30. november 2013 skrev Axel Scheel

Hvis det er mulig for redaksjonen å gå inn i teksten og etstatte "disse brødre var svogre" med "Arne Scheel var svoger" samt fjerne det senere "av", så hadde jeg satt stor pris på det og disse tre følgende korreksjonene kunne da også ha blitt fjernet. Så ville også unødvendig forvirring ikke kunne oppstå, men det hele bli ryddig? Axel Scheel

1. desember 2013 skrev Axel Scheel

Korreksjon HALVORSEN: Ifølge Lauritz Pettersen: Handelsflåten i krig 1939-1945 • Hjemmeflåten (1992), s. 93, meldte skipsreder Th. Halvorsen (1879-1950) seg ut av NS 18. juni 1941.

2. desember 2013 skrev Axel Scheel

Hvis redaksjonen nå - endelig - erstatter, i Stockholmsbrevet, "juni 1942" med "18. juni 1941", skulle kommentaren bli korrekt og alle de nå 5 (+ en ekstra, overflødig "dobbeltinnklikket" korreksjon) kan fjernes. Eller kanskje den siste Halvorsen-korreksjonen bør bestå? P.g.a. litteraturhenvisningen. Eller denne kan bli føyet inn som en 4. post under "Kilder" i den egentlige kommentaren? På forhånd takk, A.S.

2. desember 2013 svarte Francis Sejersted

Takk for dine utfyllende kommentarer til artikkelen om Arne Scheel. Jeg forstår det slik at dine forslag til korrigeringer gjelder din egen tekst. Redaksjonen kan ikke gå inn i din tekst, men alle dine forslag til korrigeringen vil følge teksten.

12. januar 2016 skrev Axel Scheel

I NBL står det at Scheel ble ekspedisjonssjef i UD 1905; SNL hevder plutselig 1906? Har ikke sjekka med Statskelenderen for 1905 ennå - men har SNL? - Mvh. Axel

13. januar 2016 svarte Marte Ericsson Ryste

Hei, jeg ser at dette årstallet varierer i ulike kilder (hvem er hvem m.m.). Jeg finner dessverre ikke noen avklaring i Den norske Centraladministrations historie 1814-1914 (http://runeberg.org/noradmin/), men vi sjekke det videre. Jeg har ellers tilbakestilt teksten til opprinnelig versjon før godkjenning av ditt forslag i slutten av desember. Innholdet i forslaget følger ikke våre retningslinjer for leksikonartikler: https://meta.snl.no/Forfatterveiledning Vennlig hilsen Marte

16. januar 2016 skrev Axel Scheel

Hei Marte, Først godkjente historikeren Knut Dørum mitt endringsforslag av 26/12-15, nemlig den 30. desember ifjor, men så, den 13. januar, fjerner du min nye tekst fordi forslaget ikke følger "våre retningslinjer for leksikonartikler". Jeg har nå satt meg inn i aktuelle Forfatterveiledning, men kan ikke skjønne HVA som ikke er i overensstemmelse med retningslinjene. Det står riktignok: "Artikler noen har skrevet om seg selv, nær familie eller arbeidsplassen sin", vil alltid bli avvist. Men dette kan neppe berøre, at jeg har sitert (!) et brev av 1947 skrevet av min grandonkel Christopher Fürst Smith? Når historikerparet Neumann og Leira i "Aktiv og avventende" (2005) utelater all informasjon, annen enn Kohts egen versjon av saken, ignorerer de også advokat Chr. Vogts brev til Protokollkomitéen av 4/3-48, hvor det bl. a. står, s. 13f: "Det er forresten blitt meg meddelt at en av de höiere embetsmenn i Utenriksdepartementet [Smith] hadde tilbudt å ta Stang hjem i sin tjeneste - nettopp for å fjerne ham fra Berlin" (jfr. Smiths brev av 30/12-47 under "sist oppdatert"). - Jeg ville sette pris på å få presisert nøyaktig på hvilket punkt jeg bryter "retningslinjene". Dessuten kan jeg avfotografere og sende inn til SNL BEGGE de to aktuelle brevene, både Korens om min fars etterretningsvirksomhet og Smiths om å "overta" Stang til tryggere tjeneste i Oslo. Om dette tillates? Det kan for ordens skyld tilføyes, at C. F. Smith 1934-1940 var ekspedisjonssjef ved handelspolitisk avdeling. - Mvh. Axel

17. januar 2016 svarte Axel Scheel

Reidar Omang: "NORSK UTENRIKSTJENESTE • Grunnleggende år" (1955), synes å løse problemet med dateringen for Scheels utnevnelse til ekspedisjonssjef, nemlig på s. 219: "Ifølge den av Stortinget vedtatte ordning skulle departementet bestå av to avdelinger. I samme statsråd som fattet endelig beslutning om utenriksdepartementets organisasjon (Kgl. resolusjon 24. april 1906), ble byråsjef Arne Scheel, som hadde fungert [!] som ekspedisjonssjef siden 1. desember [1905], utnevnt i samme stilling." - A. S.

21. januar 2016 svarte Marte Ericsson Ryste

Hei Axel, leksikonartiklene skal være analytiske og oppsummere den viktigste informasjonen om et tema/person/hendelse for leserne. Opplysningene skal stå i en kontekst, og det skal komme tydelig fram hvorfor informasjonen er relevant. Tillegget du hadde foreslått i artikkelen er for detaljert, og mangler sammenheng med resten av innholdet. Du gir ingen kontekst på hva dette handler om, og hvorfor det er relevant. Innholdet er derfor ikke mulig å forstå for en person som ikke kjenner saken. Jeg kan også legge til at vi ikke bruker lange klipp fra originalkilder som artikkelinnhold. Artiklene skal gi oppsummerende beskrivelser av saksinnhold basert på publiserte kilder. Se blant annet: https://meta.snl.no/Skriv_analytisk

14. februar 2016 skrev Axel Scheel

Mitt nye forslag (vel av 31. januar eller 1. februar, men nå datert den 14. februar [!], da jeg oppdaterte forslaget for IKKE å stå oppført med tekstforslaget "under arbeid" mer), skulle nå etterfølge alle de av Marte omtalte retningslinjer. Dette forslaget håper jeg blir publisert, ikke minst fordi Arne Scheel slik selv - gjennom sin familie - kan få komme til orde. Som kjent har Koht og hans slekt i bok etter bok presentert sin
versjon av saken, etter at Scheel døde midt under krigen uten å ha kommet til orde (og dette gjelder jo FLERE saker). - Men i forbindelse med Henning Sollied (ikke Stang) og omtalte riksrettssak (i forslaget, jfr. også NBL-artikkelen om Scheel) fremgår det, at Scheelå overleverte Hambro det anklageskrift mot Koht, som dog ikke ble overlevert Odelstinget. Men finnes dette skriftet? I Riksarkivet tilknyttet Scheels - eller kanskje snarere Hambros papirer? - Mvh. Axel

17. juni 2016 svarte Axel Scheel

Da utenriksminister Koht står i nær forbindelse med høye frimurere både familiært og profesjonelt (jfr. fx. noen av mine kommentarer til SNL-artikkelen om Jens Henrik Nordlie), bør det dessuten nevnes i tilknytning til hans egenrådige ansettelsespolitikk, at Scheels sekretær Ulrich Stang var søstersønn av høyesterettsadvokat Hans Johndal Rønneberg (1857 - 29. juni 1941!), Høyeste Styrer i Den Norske Frimurerorden fra 2. februar 1928 til sin død. - A. S.

17. juni 2016 svarte Axel Scheel

Beklager, jeg mener: Ulrich Stang var Rønnebergs søstersønnesønn, ikke mindre interessant. Se "Den Fredrikshaldske slekt STANG" (Oslo 1958), tabell 4. - AS.

17. juni 2016 svarte Axel Scheel

Nå roter jeg fælt: det ér snakk om søstersønnen Ulrich Hermann Fredrik Stang (1887-1972), legasjonssekretær i Berlin. - A.S.

17. juni 2016 svarte Axel Scheel

Ovennevnte tabell 4 er vel feil for 24: se s. 447f; se også s. 448, hvor foto av Stang, "Med-utgiver og redaktør av nærværende slektsbok". A. S.

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.